Ekosystemlösningar för en hållbar tillväxt (RAKKE)

Genom projektet för ekosystemlösningar för en hållbar tillväxt (RAKKE) stärks samarbete, innovationer och företagsverksamhet mellan den offentliga och den privata sektorn i utvecklingshelheterna för klimatsmart trafik, energi, cirkulär ekonomi samt rena och smarta stadslösningar. Målet med projektet är att skapa effektiva ekosystem tillsammans med 100 företag och utvecklare samt att skapa en grund för en allt mer verkningsfull projekt- och utvecklingsverksamhet.

Inom projektet identifieras och sammanställs lösningar för återhämtningsåtgärder i Esbo samt görs behövliga förstudier för att genomföra återhämtningshelheten. Med hjälp av ett nätverksbaserat tillvägagångssätt byggs det i varje utvecklingshelhet upp ett funktionellt ekosystem som är viktigt med tanke på områdets ekonomi och som producerar ny affärsverksamhet och tillväxt. Staden tillför ekosystemarbetet varaktighet och säkerställer att arbetet inriktas på de utvecklingsutmaningar som är mest betydande med tanke på ekonomin och utvecklingen i området. Projektet skapar en grund för att snabbt och i stor skala kunna inleda de egentliga stimulansåtgärderna.

Åtgärder

Inom energitemat söker man lösningar för att skapa nya verksamhetsmodeller för främjande av förnybar energi, energimedborgarskap och energigemenskaper såväl i täta stadsområden som i byaktiga centrum. När det gäller trafiken fokuserar man på att skapa en grön övergång från fossila till alternativa bränslen genom att påskynda elektrifieringen av trafiken och bygga upp ett ekosystem för biogas. I den smarta stadshelheten sammanställs ett ekosystem vars första utvecklingsområden kommer att vara Kera, Otnäs–Kägeludden och generalplaneområdet för norra och mellersta Esbo. När det gäller cirkulär ekonomi stärks och främjas insamling och hantering av betydande lokala materialflöden i enlighet med cirkulär ekonomi, för att materialkretsloppet ska kunna styras till den användning som är mest värdefull med tanke på uppnåendet av klimatneutralitet.

Med hjälp av resultaten av projektet säkerställs det att Esbo och Nyland är föregångare när det gäller att uppnå FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling och klimatneutralitet samt den ekonomiska återhämtningen.

Tidtabell

1.3.2021 – 30.3.2023