Potential med biogas som drivkraft i synnerhet inom tung trafik

13.5.2022 6.20Uppdaterad: 23.5.2022 11.26
Nätverket av tankstationer för biogas i Finland omfattar cirka 70 biogasstationer. I Esbo finns för närvarande tre tankstationer.

I vårt webbinarium Biogasens framtid erbjöds perspektiv på biogasens nuvarande situation samt lades visioner fram om de närmaste framtidsutsikterna för trafiken. Evenemanget samlade centrala aktörer inom gasbranschen – medverkade gjorde ett stort antal representanter för allt från ministerier till organisationer och företag. Webbinariet var en del av Esbos nätverk för sammanställningsarbete, som samlar biogas i trafiken-aktörer.

Esbos strategidirektör Pasi Laitala inledde evenemanget genom att berätta om Esbos hållbara utvecklingsarbete mot koldioxidneutralitet år 2030. Programmet Ett hållbart Esbo genomför tväradministrativt inom hela stadsorganisationen de av fullmäktige godkända utvecklingsmålen i Berättelsen om Esbo, det vill säga Esbos strategi, för att uppnå klimat- och hållbarhetsmålen. Vi utvecklar nya hållbara lösningar tillsammans med företag och andra samarbetsparter.

Biogas från Finland förbättrar självförsörjningen och försörjningsberedskapen

Återvinning av näringsämnen ökar självförsörjningen och förbättrar försörjningsberedskapen, vars betydelse betonas i det nuvarande världsläget. En betydande del av det gödselmedel som importeras till Finland har hitintills kommit från Ryssland.

Miljöministeriets Riikka Malila berättade om åtgärder för främjande av återvinning av näringsämnen. Det förändrade marknadsläget stöder utvecklingen av marknaden för återvunna gödselmedel i Finland. En betydande höjning av priserna på gödselmedel och energi ökar för sin del lönsamheten i biogas från Finland. Efterfrågan på biogas stiger hela tiden, då dess lönsamhet har förbättrats.

Om kommunernas roll i främjande av biogas i trafiken konstaterade miljöministeriets Malila följande i sitt anförande: ”Kommunernas uppgift är att fungera som inspiratörer och i egenskap av främjare av nya verksamhetssätt skapa möjligheter för områdets aktörer och stödja samarbete.”

Framtiden ser ljus ut för biogas

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry har redan under en längre tid drivit biogasfrågan på olika nivåer. I synnerhet på senare tid har man enligt föreningen i såväl Finland som inom EU tagit många utvecklingskliv med tanke på biogas.

Finland har som mål att halvera vägtrafikens koldioxidutsläpp till år 2030. Biogas har en betydande roll uppnåendet av detta mål. Anskaffning av och konvertering till gasdrivna bilar stöds med åtgärder av sektorer inom kommunikationsministeriet och distributionsinfrastrukturen av sektorer inom arbets- och näringsministeriet.

Gasum Oy:s Markku Suopanki berättade att nätverket av tankstationer ökar kraftigt i Finland. I Esbo finns för närvarande tre tankstationer. Tillväxten inom gaslogistik är enorm även i Europa.

Biogasens ställning främjas i Finland och på EU-nivå

I statsrådets färdplan för fossilfri trafik, det vill säga principbeslut presenteras åtgärder för att minska utsläppen från trafiken. Åtgärder som främjar biogas omfattar finansiering och stöd till anskaffning av och konvertering till gasdrivna bilar samt till distributionsinfrastrukturen för trafikgas. För närvarande produceras 1 Twh biogas i Finland och målet är att öka den mängden till 4 Twh fram till 2030. Enligt olika sakkunnigas bedömning skulle potentialen för användning av biometan och biogas i lastbilar år 2030 kunna vara cirka 2,5 TWh.

”För att öka användningen av gasdrivna bilar krävs en betydande ökning av antalet tankstationer för gas jämfört med det nuvarande antalet”, sammanfattade kommunikationsministeriets Tuuli Ojala i sitt anförande.

EU-direktivet för främjande av marknaden fär rena fordon ökar utsläppsfriheten i offentliga materielupphandlingar. Vad gäller tunga fordon klassificeras ett fordon som rent när det till 100 procent drivs med alternativt bränsle, det vill säga antingen med biobränsle, el, (bio)gas eller vätegas.

På EU-nivå har man på senare tid tagit liv framåt för att främja biogasfrågor. Ett exempel på detta lyfte Anna Virolainen-Hynnä, verkställande direktör för Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, initiativet REPowerEU, i vilket man presenterar åtgärder för att öka européernas självförsörjning, bland annat genom att öka produktionen av biometan i Europa.

En gasbil är på många sätt ett lönsamt val för konsumenten

Kaasuautoilijat ry:s grundare och ordförande Jani Hautaluoma berättade om användningen av gasbilar i synnerhet ur perspektivet för konsumenten och bilföraren. Hautaluoma presenterade många olika orsaker till att välja en gasdriven bil. Bland annat är biogas det av alla drivkraft i trafiken som orsakar minst utsläpp vid granskning av utsläpp under hela livscykeln.

Den vanligaste räckvidden för en gasdriven personbil är 300–500 km med gas. För närvarande finns redan 70 distributionsstationer för biogas i Finland. Gasbilen baseras på trygg och beprövad teknik. Att köra med biogas, liksom gasdrivna bilar, är också förmånligt för konsumenten, exempelvis jämfört med bensindrivna bilar.

Produktionen av biogas som säljs i Finland skapar arbeten i Finland, då den tillverkas av biologiskt nedbrytbart avfall från hushåll, jordbruk och företag. En biprodukt av biogasproduktionen är återvunna näringsämnen och användningen av dem minskar behovet av att använda konstgödsel.

Hautaluoma konstaterade att EU:s utsläppslagstiftning och i synnerhet det alltför glesa tankningsnätverket på landsbygden i Finland fördröjer användningen av biogas i trafik. Enligt Hautaluoma är också beskattningen av biogasbilism förknippad med olika tolkningsutmaningar. Till exempel måste man också för bilar med de lägsta utsläppsnivåerna betala drivkraftsskatt.

Tryck på minskning av utsläpp inom drivkraft för tunga fordon

Rollen som biogas har ses enligt webbinariets sakkunniga som särskilt viktig med tanke på att svara på behoven hos den tunga trafiken. Inom de närmaste åren kommer naturgas och biogas som bränsle för tunga fordon, i synnerhet lastbilar som väger mer än 16 ton, att bli vanligare snabbare än el.

Anskaffningsstöd i enlighet med färdplanen för fossilfri trafik, såsom anskaffningsstöd för lastbilar för 2023–2030, styr upphandlingarna, likaså stödpaketet för den gröna omställningen. Omvälvningen av drivkraft för tunga fordon påverkas även av främst lagstiftningen gällande fordonsutsläpp.

”Vi ser ett stort tryck på att röra oss från fossila till förnybara bränslen. En utmaning är dock fortfarande omfattningen av infrastrukturen för distribution och laddning”, sammanfattade Hanna Kalenoja, specialsakkunnig på trafik vid Autoalan Tiedotuskeskus, nuläget.

Kelnoja betonar även betydelsen av samhällsansvar i valen. "Allt fler företag som beställer transporter, men också transportföretag är oerhört intresserade av att minska utsläpp”, berättar Kalenoja.

Enligt Suopanki vid Gasum skulle man i Esbo redan kunna utnyttja lokalt producerad biogas inom den tunga trafiken.

Ekosystemarbete för biogas bedrivs Esbo

Utvecklingschef Tiia Tuuri vid Kompetenscentret för hållbar utveckling sammanställde Esbos åtgärder för att främja biogas. I höstas färdigställdes den första stadsomfattande biomassakartläggningen i Esbo. En beräkning av livscykelkostnader för den tunga trafikens materiel, TCO (total cost of ownership) genomfördes våren 2022. Vi utreder omfattningen av distributionsnätverket för biogas och dess placering i Esbo. Vi sammanställer de viktigaste aktörerna Esbo inom ekosystemet för biogas som trafikbränsle.

Kom med som partner inom ekosystemarbetet för biogas(extern länk) för att lösa globala utmaningar med lokala lösningar!

 

Webbinariet finns på Youtube fram (på finska).

Webbinariet Biogasens framtid ordnades 22.4.2022 av Esbo stads kompetenscenter för hållbar utveckling. En inspelning av webbinariet(extern länk) finns på Youtube (på finska). Webbinariet är en del av projektet Lösningsväg till ekosystemet för hållbar tillväxt RAKKE. Med hjälp av projektets resultat säkerställs Esbos och Nylands pionjärskap i uppnåendet av FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling och koldioxidneutralitet samt ekonomins återhämtning.

Projektet RAKKE stöder den gröna omställningen från fossila drivkrafter till alternativa sådana genom att påskynda elektrifieringen av trafiken och bygga ekosystemet för biogas. Projektet har erhållit finansiering i form av medel från Stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE).

 

Följ frågan i sociala medier och dela dina egna insikter om biogasens framtid med följande hashtaggar:
#biokaasu #biogas #100toimijaa #100aktörer #KestäväEspoo #EtthållbartEsbo #RAKKE #hiilineutraali2030 #kolneutral2030

  • Klimat
  • Hållbar utveckling
Hela Esbo