Den första stadsomfattande biomassakartläggningen genomfördes i Esbo

Publicerad: 25.11.2021 14.34
Skog från ovan.
Bild: Janne Ketola, Summit Media Oy.

Syftet med kartläggningen var att skapa en helhetsbild av Esbos biomassor. Förutom samarbetet inom staden är det också viktigt att utveckla användningen av biomassor med andra städer och privata aktörer.

I Esbo genomfördes den första stadsomfattande biomassakartläggningen 2021, där man undersökte antalet biomassor som uppstår och hanteras i Esbo, stad, deras hanteringsplatser och -processer samt motiverade förslag för biomassornas användningsändamål med hänsyn till cirkulär ekonomi, stadens företagsekonomiska perspektiv och företagens möjlighet att utnyttja den biomassa som är onödig för staden.

Syftet med kartläggningen var att skapa en helhetsbild av Esbos biomassor. Denna är den första biomassakartläggningen som genomförts för Esbo stad, och i arbetet granskades en vidsträckt helhet.

De biomassor som identifierats i kartläggningen är indelade i biomassor inom kommunal avfallshantering samt massor inom marknadsbaserade avfallshanteringstjänster. Den kommunala avfallshanteringen omfattar avloppsslam, trädgårdsavfall och bioavfall. Andra biomassor är marknadsbaserat bioavfall som produceras av privata aktörer, hästgödsel, sidoströmmar från skogsindustrin och jordbruket samt vass. Av biomassor produceras det i Esbo främst biogas och kompost samt den energi som alstras vid förbränning av trä.

Användningen av biomassapotential kräver staden och privata aktörer

Utöver det nuvarande tillståndet granskade man i kartläggningen även nya slags hanteringssätt av vissa biomassor. I Esbos biomassakartläggning har man identifierat ytterligare potential för användning av biomassa vid produktion av mulljord, biogas och biokol samt nya användningsområden för vass och sandningskross. Staden Esbo har en viktig roll i utnyttjandet av potential för en bättre cirkulation av material. Förutom samarbetet inom staden är det också viktigt att utveckla användningen av biomassor med andra städer och privata aktörer i huvudstadsregionen.

Biomassakartläggningen i Esbo genomfördes som en del av projektet 6Aika KIEPPI (Partnerskapsmodell för hållbara stadsdelar)

Mia Johansson

Specialist040 553 0439
  • Hållbar utveckling