Energiomställningen skapar möjligheter för invånarnas roll och bildandet av energigemenskaper

  • Miljö
  • Byggande
  • Entreprenörskap
14.10.2022 6.23

Energins roll i samhället är så stor att energiomställningen påverkar oss alla. Med energiomställningen avses den förändring där vi övergår från en produktion som baserar sig på fossila bränslen mot koldioxidneutrala energiformer. Vi har utrett de förändringar som energiomställningen medför i Esbo ur såväl invånarnas som företagens och stadens perspektiv.

Energin syns allt mer i invånarnas vardag

I en utredning som beställts av staden kartlades möjligheterna för förnybar energi, energimedborgarskap och energigemenskaper i Esbo. Enligt energiutredningen behöver såväl invånare som företag och andra organisationer rådgivning, stöd och information för utvecklingen och införandet av energilösningar med låga utsläpp. Det upplevdes som viktigt att experterna och de som tar sig an energiprojekt möts. Material från presentationen av utredningen finns som bilaga i slutet av artikeln (pä finska, inte i tillgänglig form). 

I en invånarenkät som gjordes i juni framkom ett behov av information om sätt att spara energi, solenergi samt prissättningen av och underhållsavtal för olika energisystem. Invånarnas roll som energimedborgare har stärkts, och i och med det har energin blivit allt mer synlig i vardagen. Fastighetsägare har blivit energiproducenter, och laddningsplatser för trafiken har flyttat från servicestationerna till folks gårdar. Att invånarna skulle få tillgång till energisystemet har dock inte varit en självklarhet. Europeiska unionens direktiv för den inre marknaden för el (EU 2019/944), som trädde i kraft 2020, förutsätter att medlemsstaterna garanterar medborgarnas möjligheter att grunda energigemenskaper. En energigemenskap är en sammanslutning av olika aktörer, som drar nytta av energiproduktion, anskaffning och andra energitjänster inom gemenskapen.

I utredningen intervjuade vi företag i Esbo som har erfarenhet av och synpunkter på utveckling av förnybara energilösningar. Enligt intervjuerna vill företagen få handledning och information från staden genom planbestämmelser och villkor för tomtöverlåtelser. Villkor för tomtöverlåtelser kan exempelvis innehålla ett krav på att förnybar energi ska produceras på fastigheten samt information om vilka andra lösningar som överskrider kravnivån som kan användas för byggnaden. Staden måste kontinuerligt samordna sitt interna arbete så att utvecklingen är tydlig för privata företag och andra organisationer. Stadens tillstånds- och rådgivningsprocesser ska vara enhetliga.

Staden har en central roll i styrningen av energiomställningen

Esbo stads mål styrs av strategier och mål på EU-nivå och nationell nivå. Genom stadens strategi och program skapar man en vision för förändringen. Enligt utredningen bör stadens roll bland annat främja de egna investeringarna i energisystem med låga utsläpp,

säkerställa att de planerade energilösningarna har låga koldioxidutsläpp under hela livscykeln bland annat genom ledning genom information, normstyrning och incitament samt uppmuntra invånarna till energimedborgarskap exempelvis genom att verka genom invånarföreningar.

I Esbo utförs ett omfattande samarbete mellan olika sektorer för att främja förnybar energi, energimedborgarskap och energigemenskaper. Olika aktörer, såsom teknologileverantörer, invånare, byggföretag, tjänstemän och forskare, behöver mötas för att de bästa lösningarna sett till helheten ska kunna tas i bruk. Kom med och avgör energiomställningen i Esbo. Anmäl din organisation till den gemensamma utvecklingen(extern länk).

Utredningen har utförts inom projektet Ekosystemlösningar för en hållbar tillväxt (RAKKE), som finansierats genom finansieringen av stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE).

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Innovationsarbete
  • Företagande