Energiamurros tuo mahdollisuuksia asukkaiden rooliin ja energiayhteisöiden muodostumiseen

  • Ympäristö
  • Rakentaminen
  • Yrittäjyys
4.10.2022 8.48Päivitetty: 6.10.2022 5.55
Piirroskuvassa aurinkopaneeleita rakennusten katoilla ja metsän takana tuulivoimaloita

Energian rooli yhteiskunnassa on niin suuri, että energiamurros vaikuttaa meihin kaikkiin. Energiamurroksella tarkoitetaan muutosta, kun siirrytään pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta tuotannosta kohti hiilineutraaleja energiamuotoja. Selvitimme energiamurroksen tuomia muutoksia Espoossa niin asukkaiden, yritysten kuin kaupungin kannalta.

 

Energia näkyy entistä enemmän asukkaiden arjessa

Kaupungin tilaamassa selvityksessä kartoitettiin uusiutuvan energian, energiakansalaisuuden ja energiayhteisöjen mahdollisuuksiin Espoossa. Energiaselvityksen mukaan sekä asukkaat että yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat neuvontaa, tukea ja tietoa vähäpäästöisten energiaratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Energiahankkeeseen ryhtyvän ja asiantuntijan kohtaaminen koetaan tärkeäksi. Selvityksen esittelytilaisuuden aineiston löydät jutun lopusta liitteenä (ei saavutettava). 

Kesäkuussa tehdyssä asukaskyselyssä esille nousi tiedontarve energiansäästötavoista, aurinkosähköstä sekä erilaisten energiajärjestelmien hinnoittelusta ja ylläpitosopimuksista. Asukkaiden rooli energiakansalaisina on vahvistunut ja sen myötä energia on tullut yhä näkyvämmäksi arjessa. Rakennuksen omistajasta on tullut sähköntuottaja ja liikenteen latauspisteet ovat siirtyneet huoltoasemilta kotipihoihin. Asukkaiden pääsy energiajärjestelmään ei kuitenkaan ole ollut itsestään selvää. Vuonna 2020 voimaan tullut Euroopan unionin sähkön sisämarkkinadirektiivi (EU 2019/944) edellyttää, että jäsenvaltiot takaavat kansalaisten mahdollisuuden perustaa energiayhteisöjä. Energiayhteisö on eri toimijoiden yhteenliittymä, joka hyödyntää energian tuotantoa, hankintaa ja muita energiapalveluita yhteisön jäsenien kesken.  

Selvityksessä haastattelimme Espoon alueella toimivia yrityksiä, joilla on kokemusta ja näkemystä uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämisestä. Haastatteluiden perusteella yritykset kaipaavat kaupungilta ohjausta ja tietoa kaavamääräyksien ja tontinluovutusehtojen kautta. Esimerkiksi tontinluovutusehdoissa voisi olla vaatimus uusiutuvan energian tuotannosta kiinteistöllä sekä tietoa siitä, mitä muita vaaditun tason ylittäviä ratkaisuja rakennukseen on mahdollista tehdä. Kaupungin on jatkuvasti koordinoitava sisäistä työtään, jotta kehittäminen on yksityisille yrityksille ja muille organisaatioille selkeää. Kaupunkien lupa- ja neuvontaprosessien on oltava yhteneväistä. 

 

Kaupungin rooli energiamurroksen ohjauksessa on keskeinen  

Espoon kaupungin tavoitteita ohjaavat EU:n ja kansallisen tason strategiat ja tavoitteet. Kaupungin strategialla ja ohjelmilla luodaan tahtotilaa muutokselle. Tehdyn selvityksen mukaan kaupungin roolin tulisi mm. edistää omia investointejaan vähäpäästöisiin energiajärjestelmiin,  varmistaa suunniteltujen energiaratkaisujen vähähiilisyys koko elinkaaren aikana mm. informaatio-ohjauksen, normiohjauksen ja kannustimien avulla sekä kannustaa asukkaita energiakansalaisuuteen esimerkiksi toimimalla asukasyhdistysten kautta. 

Uusiutuvan energian, energiakansalaisuuden ja energiayhteisöjen edistämiseksi teemme Espoossa laajaa yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Tarvitaan eri toimijoiden, kuten teknologiatoimittajien, asukkaiden, rakennusliikkeiden, virkamiesten ja tutkijoiden törmäyttämistä, jotta kokonaisuuden kannalta parhaimmat ratkaisut saadaan käyttöön. Tule mukaan ratkaisemaan Espoon energiamurrosta. Ilmoita organisaatiosi mukaan yhteiseen kehittämiseen.(ulkoinen linkki)

 

Selvitys on tehty osana Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) -hanketta, joka on rahoitettu Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuki (UKKE) -rahoituksesta. 

  • Kestävä kehitys
  • Ilmasto
  • Innovaatiotyö
  • Yrittäjyys