Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Espoon kaupungilla tämä tarkoittaa asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötietojen suojaamista.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle.

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Espoon kaupungilla tämä tarkoittaa asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötietojen suojaamista.

Tietosuojan tavoitteena on huolehtia henkilötietojen oikeaoppisesta ja lainsäädännön mukaisesta käsittelystä, jolloin minimoidaan tietojen väärinkäytön mahdollisuudet. Tietosuojalla parannetaan luottamusta verkkopalveluihin sekä hyödynnetään digitalouden tarjoamia mahdollisuuksia kaupungin toiminnassa.

Espoon kaupunki käsittelee henkilötietoja sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteiden mukaisesti:

  1. Meillä on selkeä kokonaiskuva hallussamme olevista henkilötiedoista ja niiden käsittelyyn sisältyvistä riskeistä.

  2. Keräämme ainoastaan ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja kaupungin tehtävien suorittamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.

  3. Huolehdimme suunnitelmallisesti ja läpinäkyvästi henkilötietojen elinkaaren hallinnasta ja suojaamisesta.

  4. Varmistamme säännöllisten koulutusten avulla, että henkilöstöllämme on riittävä tietosuojaosaaminen tehtävänkuvasta riippuen.

  5. Mahdollistamme asiakkaillemme tiedonsaannin omiin henkilötietoihinsa ja informoimme kattavasti henkilötietojen käsittelyperiaatteista.

  6. Arvioimme säännöllisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä yksilöiden oikeuksille ja vapauksille.

  7. Varmistamme, että sopimuskumppanimme noudattavat vähintään lainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Lisätietoa tietosuojasta