Skulle diesel kunna ersättas med biogas i stadens lastbilar?

  • Trafik
  • Miljö
13.10.2022 10.38

Vi gjorde en beräkning av livscykelkostnaderna för de diesellastbilar som används, där vi jämförde diesel och biogas. Ju mer bilen förbrukar och ju mer kilometer som körs med den, desto mer lockande är biogas som alternativ. En lösning med låga utsläpp kan även vara det ekonomiskt mest hållbara alternativet. Esbos mål är att vara koldioxidneutralt 2030.

Livscykelbesparingarna för biogas är som störst vid långa resor.

 

Esbo stad använder 42 lastbilar, i vars motorer diesel förbränns. I staden som strävar efter att vara kolneutral till 2030, eftersöks alternativ som orsakar mindre utsläpp än diesel. Redan nu är mer än 60 procent av det bränsle som används biodiesel med låga utsläpp.

Vi bedömer hur våra lastbilar skulle på ett ekonomiskt hållbart sätt kunna köras med biogas i stället för med diesel. Vi gjorde beräkningen utgående från den räknare, som Gasum tillhandahöll för oss, och matade in uppgifter och antagande för våra egna användningsfall. Med hjälp av räknaren beräknade vi livscykelkostnaderna (TCO, total cost of ownership) för en biogasbil vad gäller bränsle. Beräkningarna baseras på uppskattningar och antaganden om bilarnas anskaffnings-, underhålls- och driftkostnader. Ändringar i källuppgifterna, till exempel bränslepriserna och bilens dieselförbrukning, påverkar resultaten i stor utsträckning. Med anledning av detta lönar det sig alltid att kontrollera och uppdatera källuppgifterna då man gör lönsamhetsberäkningar i eget användningssyfte.

På nedan bild ser du en sammanfattning av beräkningarna, som gjordes för de lastbilar som Esbo stad använder och med verkliga förbrukningsuppgifter. Utgående från beräkningarna är biogas ett mer förmånligt alternativ än diesel i användningen vid underhåll av stadens vägar. Besparingen beror på användningsobjektet och området. Till exempel vid Norra Esbos längre körresor (30 000 km/år, förbrukning 50 l/km) skulle besparingen med Scania vara upp till 52 000 euro på 10 år. Samtidigt skulle man minska 350 tCO2e koldioxidutsläpp räknat med EU:s beräkningsmetod RED II (Renewable Energy Directive II). Med Mercedes-Benz Atego kör man enligt exemplet på bilden 20 000 km/år och förbrukningen är 40 l/km.

 

Utgående från beräkningarna är biogas ett mer förmånligt alternativ än diesel i användningen vid underhåll av stadens vägar.

 

Härnäst närmare om hur beräkningen gjordes och andra saker att beakta.

20 procent billigare än diesel

Underhållet av en gaslastbil kostar i genomsnitt lika mycket som en motsvarande diesellastbil, vilket innebär att granskningen av kostnaderna begränsades till anskaffnings- och driftkostnaderna. Driftkostnaden kan man å andra sidan anta uppenbart bero direkt på bränslekostnaderna.

Utgående från uppgifter inhämtade från prisuppföljningstjänsten för bränsle Polttoaine.net(extern länk)(extern länk) kostade diesel per 8.3.2022 i genomsnitt 2,16 euro/l i Esbo. Tankning av biogas på en station i Esbo kostade å sin sida vid den tidpunkten enligt gasbolaget Gasum(extern länk)(extern länk) 1,70 /kg. De angivna priserna är inklusive mervärdeskatt, som staden inte behöver betala. Priserna ändras alltså till skattefria, varvid priset för diesel blir 1,74 euro/l och för biogas 1,37 euro/kg.

Utgående från vår enkla beräkning är det med andra ord för närvarande mer än 20 procent billigare att köra med gas än med diesel.

Kostnadsbesparingar i skötsel och underhåll av gator

Nästan alla lastbilar som Esbo stad använder hör till Stadsteknikcentralen, som använder dem i synnerhet för skötsel och underhåll av gator. Under bilarna måste det finnas utrymme för olika underhållsanordningar, såsom isborttagningsblad för plogning av vägar. För att det förutom extra anordningar ska få plats med också gasbehållare, måste bilens axelavstånd vara ganska stort. Därför är det för närvarande inte möjligt att använda biogas i alla bilar, utan användningsändamålet ska alltid beaktas i första hand.

Man antar att en del av stadens underhålluppgifter skulle kunna skötas också med gaslastbilar. Underhållsuppgifterna förbrukar mycket bränsle, upp till 35–50 liter diesel per ett hundra kilometer. Den årliga körmängden beror i lång utsträckning på var i staden bilen används. Som mest kan man tala om upp till 30 000 kilometer per år. Det är skillnad på om arbetet utförs i Norra Esbos område med längre resor eller i Södra Esbos stadsmiljö.

Vid bedömning av den ekonomiska lönsamheten finns det skäl att vara lite försiktig. Man antar att de årliga körningarna skulle uppgå till 20 000 km, som skulle förbruka 8 000 liter diesel. Det skulle kosta staden närmare 14 000 euro. Om dieselbilen ersätts med gas, skulle bränslekostnaden sjunka till 11 000 euro per år med priserna i mars.

Tiotusentals euro per bil besparas under livscykeln

Staden använder en lastbil vanligen i tio år innan den ersätts med en ny. För att vi ska kunna bedöma hur stor besparingen blir under hela livscykeln, måste besparingarna under de kommande åren diskonteras. Diskontering innebär beräkning av det nuvarande värdet av det framtida penningflödet.Ju högre det nuvarande värdet är i förhållande till det kommande värdet, desto högre diskonteringsränta tillämpas. Man väljer till exempel tre procent som ränta och räknar samman besparingarna på 3 000 euro, som uppnås varje år. Genom att byta till biogas kan de erhållna besparingarna bedömas vara cirka 26 000 euro.

Är detta mycket eller lite? Det beror på priset på gaslastbilen. Förenklat kan man säga att om gaslastbilen är högst 26 000 euro dyrare än en motsvarande diesellastbil, lönar det sig att göra ett byte. När en gaslastbil enligt biltillverkarna är i genomsnitt cirka 16 000 euro dyrare, skulle besparingen i detta exempelfall uppgå till 10 000 euro.

Privata aktörer har möjlighet att få stöd för anskaffning av gasbil och bilarnas användningsgrad är ofta större än hos kommunala aktörer. Därför kan besparingen för en privat entreprenör vara ännu större än så.

 

Biogas är ett finländskt, ekonomiskt och rimligt alternativ med låga utsläpp.

Det är viktigt att minska utsläppen framför allt för miljön och människornas hälsa. Värdet på biogasen stiger även av att den är från Finland och förnybar. Biogas förbättrar Finlands försörjningsberedskap. För närvarande är biogas ett utomordentligt alternativ också med tanke på ekonomi.

 

Nyttiga länkar:

Aktuell information om ämnet kan du läsa i sammanfattningen av webbinariet Biogasens framtid som vi ordnade 22.4.2022.

Mer information om anskaffningsstödet finns på Traficoms webbplats(extern länk).

Olika räknare för bilism finns hos bland annat Gasum (extern länk)och Finlands klimatpanel(extern länk).

 

 

Visste du att? 

Diesel köps i liter och gas i kilogram

  • En gasmotor förbrukar cirka 25 procent mer energi än en dieselmotor. Eftersom diesel säljs i liter och gas i kilogram, måste vissa enklare beräkningar göras för att bedöma gasförbrukningen. 
  • Vi föreställer oss att man vill använda gas i en lastbil, som vid en körning på 100 kilometer har förbrukat 20 liter diesel. Dieseldensiteten kan variera mellan 0,82–0,845 kg/l, vilket innebär att 20 liter väger cirka 16–17 kg. Ett kilo diesel ger 42–46 megajoule energi, vilket innebär att det under 100 km körning förbrukas 690–780 megajoule energi (det vill säga cirka 190–225 kilowattimmar).
  • Energiförbrukningen för en motsvarande gaslastbil skulle med andra ord vara 860–970 megajoule, det vill säga 240–270 kilowattimmar. Ett kilo gas ger 13,7 kilowattimmar energi, vilket innebär att man för en körning på 100 kilometer skulle behöva 17–20 kg gas.
  • Enligt resultaten är diesellastbilens förbrukning i liter ungefär samma som gaslastbilens förbrukning i kilogram. Kostnaderna kan med andra ord smidigt bedömas riktgivande genom att granska priserna på diesel och gas samt längden på resorna som förtas med bilarna.

 

 

I Esbos projekt för hållbar utveckling främjas hållbar tillväxt

TCO-beräkningen genomfördes i projektet RAKKE. Esbo stads projekt Lösningsväg till ekosystemet för hållbar tillväxt (RAKKE) finansieras med medel från Stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (UKKE).

 

  • Klimat
  • Hållbar utveckling