Luonnonsuojelu Espoossa

Espoon tavoitteena on kehittyä viihtyisänä, turvallisena ja luonnonläheisenä kaupunkina. Vaikka kaupunki kasvaa vauhdilla, kaupunkikehitys pyritään sovittamaan yhteen luonnon monimuotoisuutta edistävän työn kanssa. Espoossa luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan, sitä elvytetään ja jopa lisätään.

Espoo kartoittaa tietoa luonnon ja ympäristön tilasta

Luonnon- ja vesiensuojelu perustuvat aina riittävälle tiedolle ympäristön tilasta ja luontoarvoista. Ympäristön tilaa seurataan Espoossa muun muassa tilaamalla luontokartoituksia. Näiden kartoitusten ja selvitysten avulla kartoitetaan tietoa kaupungin luontoarvoista, esimerkiksi uhanalaisista luontotyypeistä, lintuvesillä pesivistä lintulajeista sekä uhanalaisten lajien elinympäristöistä. Luontoa ja ympäristöä koskevaa tietoa hyödynnetään aina maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä silloin, kun suunnitellaan uusien luonnonsuojelualueiden perustamista. Kaikki Espoon ympäristönsuojelun laatimat julkaisut ja selvitykset löydät sivulta Ympäristönsuojelun julkaisut.

Espoo seuraa luonnon tilaa ja kerää tietoa luonnon arvoista kaupungin alueella. Luontoa ja ympäristöä koskevat tiedot ovat kaikkien kaupungin työntekijöiden saatavilla kaupungin sisäisessä karttapalvelussa, jotta tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa.Kuva: Noelle Renberg

Espoo perustaa uusia luonnonsuojelualueita

Espoossa on paljon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita, muun muassa arvokkaita virtavesiä, kallioalueita ja linnustollisesti arvokkaita alueita. Espoossa on yli 130 luonnonsuojelualuetta ja suojeltua luontotyyppiä, jotka kattavat noin 13 prosenttia Espoon maapinta-alasta. Nuuksion kansallispuisto on suojelualueista pinta-alaltaan laajin. Suojelualueita sijaitsee niin valtion, kunnan kuin yksityisten maanomistajien omistamalla maalla. Espoossa on kuusi Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta. Osalle Espoon luonnonsuojelualueista on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jotka löytyvät sivulta Luonnonsuojelualueiden hoito.

Vuonna 2021 valmistuneessa Luonnonsuojelun toimenpiteet -ohjelmassa eli LuonTo-työssä Espoo selvitti ja määritteli alueita, joiden suojelu tai hoitaminen auttaa turvaamaan luonnon monimuotoisuutta Espoossa. Luontoarvoiltaan kaikkein merkittävimmille kohteille LuonTo-työssä ehdotetaan perustettavaksi yhteensä 390 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Kolmen ensimmäisen luonnonsuojelualueen perustamisesta päätettiin alkuvuodesta 2023. Nykyisiin ja tuleviin luonnonsuojelualueisiin pääset tutustumaan Espoon karttapalvelun(ulkoinen linkki) kautta.

Myös yksityiset maanomistajat voivat perustaa luonnonsuojelualueen joko määräajaksi tai pysyvästi. Ympäristönsuojelun palvelualue tarjoaa asiantuntija-apua luonnonsuojelusta ja valmistelee luonnonsuojelualueiden rauhoitusesitykset.

Vaikka luonnonsuojelualueiden avulla saadaankin turvattua arvokkaita luontokohteita, elinympäristöjä tai lajeja, tämä ei yksin riitä keinoksi turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Espoossa on yhä arvokasta luontoa myös suojeltujen alueiden ulkopuolella. Vähemmän luonnontilaisilla alueilla on monia tärkeitä tehtäviä: ne tuottavat ekosysteemipalveluita, luovat ekologisia yhteyksiä ja tarjoavat elinympäristöjä monille lajeille. Siksi luonnonsuojelualueiden perustamisen lisäksi on oleellista tarkastella luonnonsuojelua kokonaisuutena ja varmistaa esimerkiksi alueiden ekologinen kytkeytyvyys toisiinsa.

Espoo ohjaa rakentamista pois arvokkailta luontokohteilta ja turvaa ekologiset yhteydet

Voimakkaasti kasvavassa kaupungissa kaupunkisuunnittelulla on tärkeä rooli luonnonarvojen turvaamisessa ja virkistystarjonnan suunnittelussa. Espoossa luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kannalta tärkeät luonnon alueet ja ekologiset yhteydet pyritään turvaamaan kaavoituksella. Lisäksi asemakaavoituksessa pyritään turvaamaan ja kehittämään monimuotoista kaupunkivihreää, kuten puistoja, lähimetsiä, katupuita sekä vehreitä pihoja.

Ajantasaisen luonto- ja ympäristötiedon avulla rakentamista ja maankäyttöä voidaan ohjata niin, etteivät kaikkein arvokkaimmat luontokohteet vaarannu. Espoossa eläviä uhanalaisia lajeja tunnetaan 70 lajia, silmälläpidettäviä lajeja on yli 100. Monet EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelemat lajit viihtyvät Espoossa, tunnetuimpina liito-orava ja monet lepakkolajit. Kaavahankkeiden yhteydessä tehtävissä luontokartoituksissa kartoitetaan muun muassa näiden lajien elinympäristöt, jotka turvataan kaavassa kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä.

Yleis- ja asemakaavoituksessa työskentelee kaupungin viherrakenteen asiantuntijoina maisema-arkkitehtejä. Yleis- ja asemakaavoituksen tukena toimivat Espoossa ympäristönsuojelun asiantuntijat, jotka osallistuvat kaavojen valmisteluun ja antavat kaavaluonnoksista lausuntoja. Lausunnoissa arvioidaan, kuinka esitetyssä ehdotuksessa on onnistuttu turvaamaan kaava-alueen ja sen lähiympäristön luontoarvot. Kaavahankkeiden yhteydessä tarkastellaan aina myös kaavaehdotuksen vaikutuksia luontoon ja ympäristöön.

Lue lisää rakentamisen ja luonnon yhteensovittamisesta Luontoa kaupungissa –artikkelista.

Kaupunkisuunnittelulla varmistetaan, että luonnon ydinalueita yhdistävä ekologinen verkosto on yhtenäinen ja eri eliölajit pääsevät liikkumaan verkoston eri osien välillä. Kasvillisuus tekee kaupungista viihtyisämmän elinympäristön myös ihmisille.Kuva: Noelle Renberg

Espoo kasvaa luontoviisaasti

Espoo pyrkii hillitsemään luontokatoa kaikin mahdollisin keinoin. Kuluvan valtuustokauden Espoo-tarinassa eli Espoon strategiassa esitetäänkin, että Espoon kaupunkikehityksen tulisi olla luonnon monimuotoisuudesta huolehtivaa, sitä elvyttävää ja lisäävää. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on käynnistetty laaja-alainen Luontoviisas Espoo -työ, jossa selvitämme, miten voimme turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta yhä paremmin. Luontoviisas Espoo -työtä tehdään yhteistyössä ympäristönsuojelun, Kaupunkisuunnittelukeskuksen ja Kaupunkitekniikan keskuksen välillä.

Luontoviisas Espoo -työssä selvitämme, miten voimme turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta yhä paremmin. Työn tuloksena syntyy tiekartta, joka sisältää Espoon tavoitteet ja toimintatavat luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Tietoa Espoon luonnon arvokohteista

Kaikki Espoon ympäristönsuojelun laatimat julkaisut ja selvitykset löydät sivulta Ympäristönsuojelun julkaisut.