Ympäristönsuojelun julkaisut

Ympäristönsuojelu tuottaa erilaisia julkaisuja, selvityksiä ja raportteja Espoon ympäristön tilasta ja luonnonsuojelusta. Julkaisusarjojen lisäksi julkaisemme myös luontopolku- ja muita esitteitä sekä julkaisuja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Osa julkaisuista on luettavissa tällä sivulla ja muiden saatavuutta voit tiedustella ymparisto@espoo.fi.

Ympäristökeskuksen monistesarja 1998 - 2020

12/20 Espoon virtavesikartoitus 2020 Monikonpuro, Finnobäcken, Lambrobäcken ja Soukanoja
1/20    Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelma 2019
2/20    Loojärven hajakuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 2020 
2/19     Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven hajakuormitusselvitys
1/19     Liito-oravien kulkuyhteydet Espoon ja naapurikuntien rajoilla 2018 
1/18     Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022 
3/17     Lippajärven isojärvisimpukkapopulaation koko, rakenne ja simpukoiden suodattaman veden määrä 
2/17     Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2017 
1/17     Espoon lintuvedet uhanalaisten lintujen pesimäympäristönä 
3/16     Espoon paikallisesti arvokkaiden lintuvesien pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2016 (ulkoinen linkki)
2/16     Espoon ympäristökeskuksen viestintälinjaus 2016 
1/16     Espoon hiljaiset alueet 2016 
1/15     Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 
4/14     Espoon kaupungin ilmastotoimien priorisointi 
3/14     Tärkeät lähimetsät - Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys 2013 
2/14     Espoolaisten ympäristöasenteet ja ympäristökäyttäytyminen 
1/14     Espoon luontopolkuselvitys 2013 
4/13     Esiselvitys liito-oravan suojelua koskevan yhteistyön edellytyksistä ja mahdollisuuksista Espoossa 
3/13     Liito-oravaseuranta 2013 - Hirvisuo, Miilukorpi, Vesirattaanmäki 
2/13     Bergö-Ramsö luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelma/ Vård- och användningsplan för naturskyddsområdena på Bergö-Ramsö (ulkoinen linkki) 
1/13     Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen  meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2017 
2/12     Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2012 
1/12     Elävat virtavedet - Espoon luonnon rikkaus 
3/11     Espoon haitallisten vieraskasvilajien kartoitus 2011  
2/11     Espoon uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet ja kasvit (2. päivitys) (ulkoinen linkki) 
1/11     Espoon ilmastostrategian toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi  
3/10     Matalajärvi-Grundträsk, Vesikasvillisuuden inventointi 2010, vertailu vuosiin 1961 ja 1997, järven tilan muutokset  
2/10     Matalajärven kunnostustyösuunnitelma 2010-2012 Natura-arviointi  
1/10     Matalajärven kunnostuskertomus 2008-2009  
1b/09   Espoon virtavesiselvitys 2008, osa 2: Espoon vesistöt (ulkoinen linkki)   
1a/09   Espoon virtavesiselvitys 2008, osa 1: Espoon virtavesi-inventointi (ulkoinen linkki)   
5/08     Espoonjoen suojelusuunnitelma  
4/08     Espoon kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma vuosille 2008-2016  
3/08     Luontotalot koulujen ympäristökasvatuksen tukena - tarkastelussa Harakan luontokeskus ja Villa Elfvikin luontotalo  
2/08     Haja-asutuksen jätevedenkäsittelyn haasteet Espoossa  
1/08     Ulkoinen ravinnekuormitus ja pohjasedimentistä vapautuvat ravinteet Espoon Matalajärvessä  
3/07     Matalajärven valuma-alueen toimintojen tarkastelu ja toimenpide-ehdotukset kuormituksen vähentämiseksi  
2/07     Ilmastonmuutos ja siihen varautuminen Espoossa  
1/07     Matalajärven kuormitusselvitys  
9/06     Espoon meluntorjuntaselvitys 2006  
8/06     Viitasammakon inventointi Espoossa keväällä 2006  
7/06     Espoon keskuspuiston liito-orava- ja kääpäinventoinnit 2006  
6/06     Espoon kaupungin valmiussuunnitelma koskien varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen  
5/06     Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelma  
4/06     Espoon Pitkäjärven kunnostus, arvio kunnostustoimien vaikutuksesta  
2/06     Espoon arvokkaat geologiset kohteet 2006(ulkoinen linkki)  
1/06     Espoon Kalajärven kääpäselvitys  
1/02     Bockarmossenin luontoselvitys  
1/01     Villa Elfvikin ympäristön lammikoiden vesieläimistö ja kasvisto kesä-syyskuussa 2000  
5/00     KOVA, kokonaisvaikutteinen ympäristökasvatusprojekti varhaiskasvattajille  
4/00     Kaitalahden yleistilan ja rehevöitymisen selvitys kesällä 1999 
3/00     Espoon Luukinjärven ja Kalajärven kunnostusuunnitelmat 
2/00     Hannusjärvi, rakennetun ympäristön vaikutukset järven tilaan sekä ehdotus vaikutusten vähentämiseksi ja tulevien paineiden ennaltaehkäisemiseksi  
1/00     Espoon Pitkäjärven tutkimukset 1999  
1/99     Espoon kasvikartoitus 1990-1998  
1/98     Ympäristökeskuksen ympäristöopas henkilökunnalle 

Ympäristölautakunnan julkaisusarja 1984-2021

2/16     Espoon liito-oravien kokonaiselvitys 2014-2015(ulkoinen linkki) 
1/16     Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 2015 (ulkoinen linkki)
1/15     Espoon suojeltujen luontotyyppien nykytila ja hoito-ohjeet(ulkoinen linkki) 
3/14     Espoon perinneympäristöt 2014(ulkoinen linkki) 
2/14     Espoon vesistöjen tila ja vesiensuojelu 
1/14     Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa(ulkoinen linkki) 
3/13     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2013 
2/13     Espoon arvokkaat luontokohteet 2012 (ulkoinen linkki)
1/13     Espoon ympäristön tila 2013  
1/12     Espoon hulevesiohjelma 2012  
2/11     Espoon kaupungin turvallisuusstrategia. Ympäristöturvallisuus (päivitetty 2012) 
1/11     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2010 
4/09     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2008 
3/09     Maailmanparantajista viranomaiseksi. Espoon ympäristölautakunnan kolme vuosikymmentä 1978-2008 
2/09     Espoon ympäristön tila 2008 
1/09     Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 2008 
3/08     Espoonjoen lepakkoselvitys 
2/08     Matalajärven kunnostus 2005-2007-Suunnitelma ja toteutus. Tulokset ja pohdinta 
1/08     Lahnuksen alueen luontoselvitykset 2007 
3/07     Espoon kaupungin turvallisuusstrategia. Ympäristöturvallisuus 
2/07     Espoon kaupungin ympäristöraportti 2006 
1/07     Espoolaisten ympäristöasenteet ja ympäristökäyttäytyminen 
1/06     Espoon Nuuksion eteläosan luontoselvitys 2005 
2/05     Espoon Träskändan luontoselvitykset 2005 
1/05     Espoon ympäristön tila 2004 
2/03     Muutokset Espoon arvokkailla luontokohteilla 2003 
1/03     Espoon perinneympäristöselvitys 2003 
3/02     Espoon eteläosien lepakkokartoitus vuonna 2002 
2/02     Pohjois-Espoon happamoituneiden järvien kalastotutkimus vuonna 2001 
1/02     Fortbildning i Miljöpedagogik (KOVA) 
7/01     Espoon uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet ja kasvit  2011 päivitys (ks. Ympäristökeskuksen monistesarja 2/11) 
6/01     Espoon ympäristön tila 2000 
5/01     Pohjois-Espoon järvien happamoitumiskehityksestä vuonna 2000 
4/01     Espoon Otsolahden perustilaselvitys ja kunnostussuunnitelma 
3/01     Espoon energiansäästösuunnitelma 2001 
2/01     Espoon Kytön saaren luontoselvitys  
1/01     Villa Elfvikin ympäristön lammikoiden vesieläimistö ja kasvisto
1/01     Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta 2000 
3/00     Espoon kaupungin ympäristöraportti 
2/00     Espoon meluntorjuntaohjelma 2000 
1/00     Espoon Glimsin- ja Glomsinjoen luontoarvojen selvitys 1999 
7/98     Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien luontotyyppien inventointi Espoossa 1998 
6/98     Tremanskärrin luontopolku/Naturstigen i Tremanskärr 
5/98     Hanikan luontopolku/Naturstigen i Hanikka 
4/98     Träskändan luontopolku/Naturstigen i Träskända 
3/98     Muutokset Espoon arvokkailla luontokohteilla 
2/98     Espoon Pitkäjärven kunnostussuunnitelma 
1/98     Leppävaaran alueen nykytilanteen meluselvitys 1997
3/97     Asukkaiden toiveet, näkökulmat ja arviot 
2/97     Espoon ympäristön tila 
1/97     Espoon ympäristöohjelma 
3/96     Luontotalo Villa Elfvikin toiminnan analyysi 
2/96     Espoon keskuspuiston luontoselvitykset 1995 
1/96     Muistio kestävästä kehityksestä Espoossa 
1/95     Suojavyöhykkeet teollisuuden ympäristöhaittojen ehkäisijöinä Espoossa 
1/94     Ympäristönsuojeluohjelma 1993–1996 
2/93     Otsonia tuhoavien aineiden käytön vähentäminen Espoon toiminnassa ja laitoksissa 28.12.1992
1/93     Espoon kaupungin suojavyöhyketyöryhmän raportti 1992 
3/92     Ympäristöohjelman toteutuminen 1989–1992 
2/92     Espoon ympäristön tila 1992
1/92     Pohjois-Espoon metsien selkärangattomat 1989-90 
11/91   Haastattelututkimus Juvanmalmin teollisuusalueen ympäristövaikutuksista 
10/91   Espoon pienvesi-inventointi 1991 
9/91     Juvanmalmin teollisuusalueen ympäristövaikutukset ja maankäyttö 
8/91     Espoon kaupungin materiaalihankinnat ja ympäristö 
7/91     Espoon meluntorjuntaohjelma
6/91     Espoon liikennemeluselvitys
5/91     Pohjois-Espoon liito-oravaselvitys
4/91     Espoon saaristoluonnon selvitys 1990 (virkakäyttöön) 
3/91     Arvokkaiden luontokohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmat 
2/91     Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta 1990
1/91     Espoon ulkosaarten kuluminen ja roskaantuminen  
6/90     Espoon ympäristönsuojeluohjelma 1989-1992
5/90     Happamoituminen Pohjois-Espoon järvissä 
4/90     Pohjois-Espoon linnusto 1989
3/90     Tieliikenteen aiheuttama melu Espoossa
2/90     Espoon meluohjeisto 1989
1/90     Bodominjärven hajakuormitusselvitys 
4/89     Esitys Villa Elfvikin ympäristövalistuskeskuksen toiminnasta
3/89     Villa Elfvik, ympäristövalistuskeskus, näyttelysuunnitelma
2/89     Espoon kierrätyskeskus, esiselvitys 
1b/89   Ilman epäpuhtauksien vaikutus kuusen neulasten pintarakenteeseen Espoossa 
1a/89   Esiselvitys orgaanisista klooriyhdisteistä Espoon ympäristössä 
4/88     Espoon ympäristön tila
3/88     Espoon metsäalueiden maaperän happamoituminen 1987 
2/88     Pohjois-Espoon järvien happamoituminen 
1/88     Ympäristöpoliittinen toimenpideohjelma
4/87     Espoon vesiopas
3/87     Tremanskärrin luontopolku/Tremanskärr naturstig
2a/87   Espoon arvokkaiden luontokohteiden inventointi 1984-86 tiivistelmä
2/87     Espoon arvokkaiden luontokohteiden inventointi 1984-86, kokonaisraportti 
1b/87   Kauklahden teollisuus ja ilmanlaatu, yhteenveto 
1a/87   Kauklahden teollisuus ja ilmanlaatu 
2/86     Espoon ympäristövalistussuunnitelma vuonna 1986-95
1/86     Ympäristöpoliittinen toimenpideohjelma 1985-88
9/85     Retki Pohjois-Espoon salomaille
8/85     Puiden suojeluopas omakotirakentajille 
7/85     Espoon saaristoluonto
6/85     Lyijyn ja kadmiumin leviäminen Espoossa
5/85     Espoon luonnonsuojelualueet, luonnonmuistomerkit ja luontopolut
4/85     Villa Elfvik ympäristövalistuskeskuksena
6/84     Bembölen-Bodominjärven luontopyöräreitti*/Cykelnaturstigen Bemböle-Bodom
5/84     Träskändan luonnonsuojelualueen puulajiluontopolku

Yhteistyöjulkaisut

Vedet 
Espoon kaupungin työmaavesiopas 2015 
Yhteenveto Espoon järvien ja jokivesien seurantatutkimuksesta vuodelta 2016 
Yhteenveto Espoon järvien ja jokivesien seurantatutkimuksesta vuodelta 2015 
Yhteenveto Espoon järvien ja jokivesien seurantatutkimuksesta vuodelta 2014 
Yhteenveto Espoon järvien ja jokivesien seurantatutkimuksesta vuodelta 2013 
Yhteenveto Espoon järvien ja jokivesien seurantatutkimuksesta vuodelta 2012 
Kalajärveläinen - Huolehdi vesistäsi 
Espoonjoen ekologisen tilan arviointi pohjaeläimistön perusteella 2010 
Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi 2010  
Espoon vesistötutkimus 2017 
Espoon vesistötutkimus 2011 
Espoon vesistötutkimus 2010 
Espoon vesistötutkimus 2009 
Suvisaaristo - rehevöityneen sisäsaariston ekologinen tila 2009  
Espoon vesistötutkimus vuonna 2009 - Talven 2009 happiraportti 
Selvitys Espoon järvien tilasta 2008   
Espoonlahden hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 
Brinkinmäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma 2008 

Luonto 
Mikä ihmeen Viherkehä? Ekologinen verkosto pääkaupunkiseudulla 2014 
Espoon luontokohteet 2005 

Ympäristövalvonta 
Neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan 
Hyvät naapurit -kompostointiohje

Lähiluonto ja terveys
Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelma 2022–2030

Ilmastotyö ja ekotukitoiminta 
Henkilöstön ympäristöasenteet ja -toiminta kaupunkiorganisaatiossa 2018 
Ekotukitoiminta suurissa kaupungeissa 2013 - Helsinki, Espoo, Turku, Oulu 
Kuntien hiilitasekartoitus osa 1: Helsingin, Lahden, Turun, Vantaan ja Espoon maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja hiilivarastot 
Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa 2011 
Espoon kaupungin ympäristöpolitiikka 2010 
Katsaus Espoon ympäristön tilaan 2009 
Ympäristöasenteet ja -toiminta kuntaorganisaatiossa 2008 
Espoon energiasäästösuunnitelman seurantaraportti
Espoon energiansäästösuunnitelma 1995 

Ekologisen kestävyyden tietoiskut 
Ekologinen kestävyys Espoossa 2020(ulkoinen linkki) 
Ekologinen kestävyys Espoossa 2019(ulkoinen linkki)  
Ekologinen kestävyys Espoossa 2018(ulkoinen linkki) 
Kestävä kehitys Espoossa -tietoiskuja on tehty vuosina 2001-2017 

Kuutoskaupunkien yhteistyöjulkaisut
Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2015–2018(ulkoinen linkki) 
Kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattorit 2011–2014 
Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006–2010 
Kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattorit 2004–2006 

Villa Elfvikin julkaisut

Villa Elfvikin luontotalon esite (fi/sv/en/ru)

Tärkeät lähimetsät - Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys 2013 (Ympäristökeskuksen monistesarja 3/2014)

Luontotalot koulujen ympäristökasvatuksen tukena - tarkastelussa Harakan luontokeskus ja Villa Elfvikin luontotalo (Ympäristökeskuksen monistesarja 3/2008)

Villa Elfvikin ympäristön lammikoiden vesieläimistö ja kasvisto kesä-syyskuussa 2000  (Ympäristökeskuksen monistesarja 1/2001)

KOVA, kokonaisvaikutteinen ympäristökasvatusprojekti varhaiskasvattajille   (Ympäristökeskuksen monistesarja 5/2000)

Luontotalo Villa Elfvikin toiminnan analyysi (Ympäristölautakunnan julkaisut 3/1996)

Esitys Villa Elfvikin ympäristövalistuskeskuksen toiminnasta (Ympäristölautakunnan julkaisut 4/1989)

Villa Elfvik, ympäristövalistuskeskus, näyttelysuunnitelma (Ympäristölautakunnan julkaisut 3/1989

Villa Elfvik ympäristövalistuskeskuksena (Ympäristölautakunnan julkaisut 4/1985)

Luontopolkujen materiaalit

Leikkien Luonnon helmaan (fi/sv)
Tutkien Luonnon helmaan (fi/sv)
Puulajipolku (fi)
Kylämaiseman historia-luontopolku (fi/sv)
Historia-kasvio (fi)
Väino Variksen luontopolku (fi/sv/en)
Jäniksen jäljillä-talvipolku (fi/sv/en)