Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden häviäminen on yksi aikamme suurimmista ongelmista. Espoossa siihen voidaan vastata paikallisella tasolla turvaamalla ja edistämällä Espoon omia luontoarvoja.

On elintärkeää, että pystymme säilyttämään luontoarvoiltaa erityisen arvokkaat alueet ja ekologiset yhteydet samaan aikaan kun kaupunki kasvaa. Näin voimme turvata luonnon monimuotisuuden ja toimivien ekosysteemien säilymisen. Samalla edistämme luonnon tarjoamia virkistys- ja terveysvaikutuksia sekä muita elintärkeitä luonnonhyötyjä. Suojeluverkoston lisäksi tarvitaan kaupungin koko toiminnan läpäiseviä käytäntöjä, joilla luonnon monimuotoisuus huomioidaan laajemmin kaikessa toiminnassa. Monimuotoisuutta voidaan monin paikoin myös edistää ja kehittää.

Ekologiset yhteydet avainasemassa

Ekologiset yhteydet ovat viherväyliä, joita pitkin luonnon eliöstö pääsee liikkumaan ja levittäytymään.  Eri lajit tarvitsevat erilaisia yhteyksiä liikkuessaan. Esimerkiksi liito-oravalle on tärkeää riittävän lähellä toisiaan sijaitsevien puiden muodostamat kulkureitit, kun taas vesieläimet tarvitsevat katkeamattomia virtavesien muodostamia reittejä.

Espoossa on vuosina 2018-2021 selvitetty ekologisen verkoston nykytila sekä tehty toimenpideohjelma luonnonsuojeluverkoston täydentämiseksi. Lisäksi on koottu kaupungin käytännöt luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi myös suojeluverkoston ulkopuolella. Luontoselvitysten käyttöön on luotu kriteeristö luontoarvojen luokitteluun Espoossa. Kaikki edellä mainitut löytyvät julkaisuina Luonnonsuojelun toimenpiteet 2021-2030 -sivulta(ulkoinen linkki).

Tutustu luonnonsuojelualueisiin

Espoon luonnonsuojelualueilla(ulkoinen linkki) pääsee tutustumaan suojeltuun, monipuoliseen luontoon. Liikkuminen jalan, marjojen ja ruokasienien poimiminen sekä muu luontoa häiritsemätön ulkoilu ja virkistäytyminen on sallittua lähes kaikilla suojelualueilla. Poikkeuksena ovat esimerkiksi rauhoitetut lintuluodot. Osalla kohteista on opasteita ja luontopolkuja, osa on omatoimisemmin tutustuttavia kohteita.

Varsinaisten suojelukohteiden lisäksi Espoossa on tunnistettu lukuisia muita luontoarvoiltaan merkittäviä alueita. Näiden alueiden luontoarvot on tarkoitus turvata maankäytön ja luonnonhoidon suunnittelun keinoin. Espoon kaupunki täydentää suojeluverkostoa luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman(ulkoinen linkki) mukaisesti vuosina 2021–2030.

Luonnonsuojelualueet kartalla

Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat

Suunnitelmien lähtökohtana ovat luonnonsuojelulliset arvot. Suunnitelma laaditaan kartoittamalla suojelualueen luontoarvot niin, että hoitotoimet voidaan kohdentaa luontoarvot säilyttäen ja luontoarvoja edelleen kehittäen. Hoito- ja käyttösuunnitelmilla voidaan kehittää alueen turvallista käyttöä mm. polkuverkostoa kehittämällä.

Suunnittelun painopisteet ovat: suojelulliset arvot, suojeluarvojen kehittäminen edelleen, asukasyhteistyö.

Kaupunkitekniikan keskus ja ympäristönsuojelun palvelualue laativat hoito- ja käyttösuunnitelmia Espoon luonnonsuojelualueille. 

Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat(ulkoinen linkki)

Jokainen voi edistää luonnon monimuotoisuutta

Meistä jokainen voi tehdä omia pieniä tekoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Omassa pihassa voi esimerkiksi vähentää siistimisen määrää osalla aluetta. Pihalle voi istuttaa kukkia, antaa lehtien maatua haravoimisen sijaan ja tehdä vaikka risuaidan. Pensaiden ja puiden istuttaminen sekä linnunpönttöjen ja hyönteishotellien asentaminen luo eläimistölle suojaa ja pesäpaikkoja. Pihassa ja parvekkeella voi kasvattaa pölyttäjäystävällisiä kasveja. Katso ohjeita luontotekoihin.

Arjessa kannattaa huomioida myös kestävät liikkumis- ja ostosvalinnat. Kukin voi osallistua esim. roskankeräämis- tai vieraslajitalkoisiin, tai vaikka järjestää sellaiset itse.

Koko Espoo