Kolneutral cirkulär ekonomi

Det centrala målet för cirkulär ekonomi är att använda naturresurser på ett hållbart sätt, då endast mycket lite spill eller avfall genereras.

I Esbo vill vi erbjuda alla Esbobor möjligheten att leva ett gott liv nu och i framtiden. I den växande staden är det viktigt att våra negativa miljökonsekvenser, inklusive klimatutsläppen, inte ökar samtidigt. Den cirkulära ekonomin är ett nytt verksamhetssätt som skapar välbefinnande inom gränserna för jordens bärkraft. Det centrala målet för cirkulär ekonomi är att använda naturresurser på ett hållbart sätt, då endast mycket lite spill eller avfall genereras. Förutom dagliga produkter och tjänster fungerar hela staden, inklusive dess tjänster och stadsdelar, på ett hållbart sätt. Produkterna och materialen bevaras i cirkulation så länge som möjligt, när varorna och deras delar återanvänds och materialen återvinns som råmaterial för nya produkter. Till exempel delning, reparering, återbruk och återanvändning av material är den cirkulära ekonomins sätt att förlänga produkternas och materialens livslängd. 

Esbo stad har åtagit sig att främja cirkulär ekonomi

I slutet av 2020 undertecknade vi den europeiska förbindelsen till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration, vars tio mål främjar stadens cirkulära ekonomi.

Förbindelsen till cirkulär ekonomi stöder vårt mål att vara kolneutralt 2030 och att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling som en föregångare. Den cirkulära ekonomin är ett effektivt sätt att uppnå kolneutralitetsmålet genom att minska användningen av jungfruliga råvaror och utsläppen från materialproduktionen. Den cirkulära ekonomin är av stor betydelse för en hållbar användning av naturresurserna och för bevarandet och ökandet av naturens mångfald. Övergången till cirkulär ekonomi skapar också ny affärsverksamhet och nya arbetstillfällen i Esbo.

Den cirkulära ekonomin i Esbo är både utveckling av stadens egen verksamhet och samarbete med företag och partner för att främja regionens cirkulära ekonomi och de tjänster som erbjuds invånarna.

Hur utvecklas cirkulär ekonomi i Esbo?

Reetta Jänis

Utvecklingschef040 551 9484

Mia Johansson

Specialist040 553 0439