Förbindelse till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration

Esbo stad har åtagit sig att främja cirkulär ekonomi.

I slutet av 2020 undertecknade vi den europeiska förbindelsen till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration, vars tio mål främjar stadens cirkulära ekonomi.

Förbindelsen till cirkulär ekonomi stöder vårt mål att vara kolneutralt 2030 och att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling som en föregångare. Den cirkulära ekonomin är ett effektivt sätt att uppnå kolneutralitetsmålet genom att minska användningen av jungfruliga råvaror och utsläppen från materialproduktionen. Den cirkulära ekonomin är av stor betydelse för en hållbar användning av naturresurserna och för bevarandet och ökandet av naturens mångfald.

Esbo har förbundit sig till tio mål för cirkulär ekonomi

Förbindelsen till cirkulär ekonomi, Circular Cities Declaration, består av tio mål för cirkulär ekonomi som vi har förbundit oss till. 

  1. Skapande av tydliga mål och en strategi för att främja cirkulär ekonomi
  2. Synlighet för och medvetenhet om cirkulär ekonomi
  3. Engagemang av intressentgrupper 
  4. Integrering av cirkulär ekonomi i planläggning, infrastruktur och annan stadsutveckling
  5. Utveckling av offentlig upphandling
  6. Ekonomiska incitament för cirkulär ekonomi
  7. Lokal reglering: återvinning, reparation och återanvändning
  8. Nationellt och internationellt samarbete och genomslagskraft
  9. Uppföljning av effekterna av cirkulär ekonomi
  10. Rapportering till ICLEI om hur uppnåendet av målen i förbindelsen framskrider

Det rapporteras årligen om hur målen för cirkulär ekonomi framskrider

Vi rapporterade om uppnåendet av målen för Circular Cities Declaration i Esbo för första gången i slutet av 2021. Du kan läsa sammandraget av rapporten på engelska nere på sidan.

Mer information om Circular Cities Declaration på engelska: https://circularcitiesdeclaration.eu/about/about-the-declaration(extern länk)

Reetta Jänis

Utvecklingschef040 551 9484

Mia Johansson

Specialist040 553 0439