Hur har vi utvecklat den cirkulära ekonomin under året?

Publicerad: 30.8.2021 11.41Uppdaterad: 19.10.2021 10.31

I Esbo har vi tagit många steg framåt i utvecklingen av hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, särskilt under det senaste året.

Det centrala målet för cirkulär ekonomi är att använda naturresurser på ett hållbart sätt, då endast mycket lite spill eller avfall genereras. Förutom dagliga produkter och tjänster fungerar hela staden, inklusive dess tjänster och stadsdelar, på ett hållbart sätt.

I Esbo har vi tagit många steg framåt i utvecklingen av hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, särskilt under det senaste året. Vi sammanställde här nedan en lista över åtgärder som under det senaste året vidtagits för att främja den cirkulära ekonomin.

Vi förband oss till cirkulär ekonomi

I slutet av 2020 undertecknade stadsdirektör Jukka Mäkelä den europeiska förbindelsen Circular Cities Declaration med vilken Esbo förbinder sig till de gemensamma målen för cirkulär ekonomi. De tio målen i förbindelsen främjar genomförandet av cirkulär ekonomi och hållbar utveckling i staden. Vi har förbundit oss till att skapa en tydlig plan för cirkulär ekonomi genom att bygga en vägkarta för cirkulära ekonomi, öka medvetenheten om och engagemanget i cirkulär ekonomi och att ta den cirkulära ekonomin till såväl all verksamhet i staden som det hur affärsverksamheten kring cirkulär ekonomi stärks i Esbo.

Tillsammans med företag genomförde vi nya tjänster för delningsekonomi för Esboborna.

Hösten 2020 gjorde vi en utredning om delningsekonomin, där vi internationellt jämförde andra städers roll och sätt att dela, låna och hyra ut varor och resurser i stället för att äga dem. För utredningen intervjuade vi företag och experter inom delningsekonomin. För att främja tjänster för delningsekonomi och få mer information om Esbobornas attityder mot och intresse för olika former av delningsekonomi genomförde vi fem försök med företag i Esbo under våren 2021. I försöken testade Esboborna sambruksbilar, bostadsbolagets gemensamma ellådcykel, delning av varor i höghuset, delning av varor och färdigheter i grannskapet och runt om i Esbo genom en webbplattform samt uthyrning av använda köksvaror som tjänst. I de hösten 2021 genomförda försöken Lokaler som tjänst kartlades och testades olika lösningar som möjliggör lokalernas gemensamma användning tillsammans med företag och EJY ry, såsom ett smart lås som möjliggör en nyckelfri passagekontroll.

Vi främjade plastcirkulationen

Esbo stads mål är att öka återvinningsgraden av plast särskilt i skolor och hem samt på byggarbetsplatser. Sedan 2018 görs ett ambitiöst samarbete för att förbättra plastcirkulationen under ledning av Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse. Stiftelsens verksamhet avslutades som planerat i slutet av juni 2021, och helheten All plast ska återvinnas fortsätter att drivas under ledning av Esbo stad. Under det senaste året ordnade vi ett plastwebbinarium för att planera plastcirkulationen i Esbo, fick finansiering för ett projekt som främjar plastcirkulationen och användningen av återvunnen plast i skolorna, planerade alternativ till avfallssortering i småhusområden och fick mer information om plastcirkulationen på byggarbetsplatser genom ett examensarbete. I projektet Plastens berättelse – från skräp till produkt, som startade 2021, samlas in plastavfall från skolor i Esbo och det undersöks och bearbetas på Yrkeshögskolan LAB:s plastlaboratorium. Målet är att hitta fler användningsändamål för återvunnen plast. Hela plastcirkulationen beskrivs i en webbutställning som är avsedd att användas i skolorna. Dessutom stärker man i projektet samarbetet med olika aktörer inom plastbranschen och ökar invånarnas kunskaper om plastcirkulation.

Vi utvecklade Kera som en plattform för cirkulär ekonomi

Industriområdet Kera, som ligger vid Stadsbanan i Esbo, håller på att byggas om till ett framtidens bostads- och arbetsplatsområde. I området utvecklas rena och smarta lösningar enligt principerna för cirkulär ekonomi tillsammans med ett stort partnernätverk. Våren 2021 kartlade vi den cirkulära ekonomin i Kera: vad som redan görs och vad som kan göras i området enligt principerna för cirkulär ekonomi, och hur dessa åtgärder för oss i riktning mot målen i Berättelsen om Esbo. Kartläggningen tog upp cirkulär ekonomi genom sju olika helheter. Dessa är digitala plattformar, energilösningar, planering och byggande, boende och arbete, trafik och logistik, en urban produktionsmiljö och en rättvis cirkulär ekonomi. Syftet med kartläggningen är att betjäna de olika aktörerna i Keraområdet i tänkande enligt cirkulär ekonomi och lyfta fram områdets möjligheter som plattform för cirkulär ekonomi.

Vi utredde ungdomarnas perspektiv för cirkulär ekonomi

Sommaren 2021 genomförde vår sommarjobbare Nelli en enkät om cirkulär ekonomi för ungdomar i åldern 13–18 år i Esbo. Sammanlagt fick man 166 svar och resultaten visade att majoriteten av de svarande har använt vissa eller flera tjänster som grundar sig på cirkulär ekonomi, såsom bibliotek och loppmarknader men att många ännu inte har bekantat sig med nya slags tjänster, såsom appar som minskar matsvinn eller kläduthyrning. Ungdomarnas intresse för att spara naturresurser och dämpa klimatförändringen syns i enkäten, men enkäten ser också en skillnad mellan attityder och konkreta åtgärder. Vi kommer att utnyttja resultaten i planeringen av arbetet kring cirkulär ekonomi i Esbo.

Vi utvecklade den cirkulära ekonomin på byggarbetsplatser

I det växande Esbo byggs mycket, vilket gör att byggarbetsplatsernas utsläppsminskningar och förverkligandet av cirkulär ekonomi är en viktig del av den hållbara utvecklingen. Det EU-finansierade projektet Klimatneutrala och resurssmarta företagsområden (HNRY) testade förra året en utsläppsfri byggarbetsplats och cirkulär ekonomi inom kriterierna för konkurrensutsatta offentliga upphandlingar. Den offentliga upphandlingen stöds av produkternas miljövärde, såsom Environmental Product Declarations (EPD), när byggentreprenader konkurrensutsätts.

Återanvändningen av Esbos jord- och stenmaterial och utvecklingen av logistik var några av åtgärderna i HNRY-projektet. En studie av nyttoanvändningen av överskott av lera på byggarbetsplatser genomfördes, och där undersöktes tillverkningen av ett slags återvunnet lättgrus för att användas vid byggandet av infrastruktur. En verkstad om utnyttjandet av lera ordnades och den väckte stort intresse hos experter och företag inom branschen. Ett annat viktigt utvecklingsobjekt är återvinningen av rivningsbetong för byggandet av infrastruktur. Genomförandet av den cirkulära ekonomin främjades genom att utveckla logistiken och verksamhetssätten för mellanlagring, till exempel med digitala plattformar.

Åtgärderna i det tvååriga projektet som avslutades i maj 2021 förs även i fortsättningen till allt byggande, såsom infrastruktur-, ny-, sanerings- och rivningsbyggande. Detta främjas till exempel av ”Green deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser” som undertecknats av Esbo, miljöministeriet och andra stora städer. Den gradvis genomförda planen – och uppnåendet av dess mål – följs regelbundet.

Vi fortsätter arbetet med cirkulär ekonomi

Som stad har vi först börjat målmedvetet främja den cirkulära ekonomin i såväl Esbos egen verksamhet som samarbetet med olika intressentgrupper. Även om stadens olika enheter redan länge har utvecklat verksamhetssätten i enlighet med cirkulär ekonomi, vill vi göra den cirkulära ekonomin till ett enhetligt och stadsomfattande sätt att möjliggöra en hållbar stad. Under det senaste året har vi tillsammans med våra samarbetspartner startat nya projekt för att främja den cirkulära ekonomin i Esbo. Under ett år startade vi det nya projektet Plastens berättelse – från skräp till produkt, projektet RAKKE som främjar ekosystem samt KETO-projektet som startas nu och där det till exempel utvecklas cirkulationen av rivningsmaterial, användningen av lokaler och området Bioruukki i Esbo. Dessutom kom vi med i det europeiska projektet CityLoops som främjar den cirkulära ekonomin i den byggda miljön samt behandlingen och utnyttjandet av bioavfall. Med hjälp av olika projekt blir den cirkulära ekonomin en synligare del av all verksamhet i Esbo och stärks affärsverksamheten kring cirkulär ekonomi i områdets företag.

Reetta Jänis

Utvecklingschef040 551 9484