Miten olemme kehittäneet kiertotaloutta vuoden aikana?

30.8.2021 11.37Päivitetty: 18.1.2022 6.58
Infograafi kiertotalouden toimenpiteistä Espoossa. Vuonna 2020 allekirjoitimme kansainvälisen kiertotalouden sitoumuksen, jonka avulla kehitämme kymmentä kiertotalouden tavoitetta. Teemme Espoossa yli 40 kumppanin kanssa yhteistyötä, jonka kautta esimerkiksi tarjotaan asukkaille kierto- ja jakamistalouteen perustuvia kokeiluja ja palveluita.

Olemme Espoossa ottaneet kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittämiseksi paljon askelia eteenpäin, erityisesti viimeisen vuoden aikana.

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on käyttää luonnonvaroja kestävästi, jolloin hukkaa tai jätettä syntyy hyvin vähän. Päivittäisten tuotteiden ja palvelujen lisäksi koko kaupunki, kuten sen palvelut ja kaupunginosat toimivat kestävällä tavalla.

Olemme Espoossa ottaneet kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittämiseksi paljon askelia eteenpäin, erityisesti viimeisen vuoden aikana. Kokosimme alle poimintoja viimeisen vuoden aikana toteutuneista toimista kiertotalouden edistämiseksi.

Sitouduimme kiertotalouteen

Loppuvuodesta 2020 kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä allekirjoitti Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -sitoumuksen, jolla Espoo sitoutuu yhteisiin kiertotalouden tavoitteisiin. Sitoutumuksen kymmenen tavoitetta edistävät kaupungin kiertotalouden ja kestävän kehityksen toteutumista. Olemme sitoutuneet luomaan selkeän kiertotalouden suunnitelman rakentamalla kiertotalouden tiekartan, parantamalla tietoisuutta ja sitoutumista kiertotalouteen, ja viemään kiertotalouden ajattelun niin kaikkeen kaupungin tekemiseen, kuin myös siihen, miten kiertotalouden liiketoimintaa vahvistetaan Espoossa.

Toteutimme yhdessä yritysten kanssa espoolaisille uusia jakamistalouden palveluita

Teimme syksyllä 2020 jakamistalouden selvityksen, missä vertasimme kansainvälisesti muiden kaupunkien roolia ja keinoja siihen, miten omistamisen sijaan tavaroita ja resursseja jaettaisiin, lainattaisiin ja vuokrattaisiin enemmän. Haastattelimme selvitystä varten jakamistalouden yrityksiä ja asiantuntijoita. Edistääksemme jakamistalouden palveluja ja saadaksemme lisätietoa espoolaisten asenteista ja kiinnostuksesta jakamistalouden eri muotoihin, toteutimme yritysten kanssa Espooseen keväällä 2021 viisi kokeilua osana 6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli KIEPPI-projektia. Kokeiluissa espoolaiset testasivat yhteiskäyttöautoja, taloyhtiön yhteiskäyttöistä sähkökuormapyörää, tavaroiden jakamista kerrostalossa, tavaroiden ja taitojen jakamista naapurustossa ja koko Espoossa nettialustan kautta, sekä käytettyjen keittiötavaroiden vuokraamista palveluna. Syksyllä 2021 toteutetuissa Tilat palveluna –kokeiluissa kartoitettiin ja kokeiltiin yhdessä yritysten ja EJY ry:n kanssa erilaisia tilojen yhteiskäytön mahdollistavia ratkaisuja, kuten avaimettoman kuluntahallinnan mahdollistavaa älylukkoa.

Aiheeseen liittyvät uutiset: 
Yhteiskäytöllä eroon omasta autosta
Espoon kiertotalouskokeiluissa tavara kiertää kotinurkilla

Edistimme muovin kiertoa

Espoon kaupungin tavoitteena on lisätä muovin kiertoa erityisesti kouluissa, kodeissa ja rakennustyömailla. Muovin kierron parantamiseksi on tehty vuodesta 2018 lähtien kunnianhimoista yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön vetämänä. Säätiön toiminta päättyi suunnitellusti kesäkuun lopussa 2021, ja Kaikki muovi kiertää -kokonaisuus jatkaa nyt toimintaansa Espoon kaupungin vetämänä. Viimeisen vuoden aikana järjestimme Espoon muovin kierron suunnittelua varten muoviwebinaarin, saimme rahoituksen koulujen muovin kiertoa ja uusiomuovin käyttöä edistävään projektiin, suunnittelimme pientaloalueille vaihtoehtoja jätteiden lajittelun parantamiseksi, sekä saimme lisää tietoa rakennustyömaiden muovin kierrosta kaupungille tehdyn opinnäytetyön avulla. Vuoden 2021 alkaneessa Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -projektissa kerätään espoolaisista kouluista muovijätettä, jota tutkitaan ja työstetään LAB-ammattikorkeakoulun muovilaboratoriossa. Tavoitteena on löytää lisää käyttökohteita kierrätetyn muovin käyttöön. Koko muovin kierto kuvataan verkkonäyttelyyn koulujen käyttöön. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä eri muovitoimijoiden kanssa, sekä lisätään asukkaiden tietämystä muovin kiertotaloudesta.        

Kehitimme Keraa kiertotalouden alustana

Kaupunkiradan varrella Espoossa sijaitsevasta teollisuusalueesta Kerasta rakentuu tulevaisuuden asuin- ja työssäkäyntialue, jossa puhtaita ja älykkäitä kiertotalouden mukaisia ratkaisuja kehitetään yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Keväällä 2021 toteutimme Keran kiertotalouskartoituksen, jossa kuvattiin mitä kiertotalouden mukaisia toimia Keran alueella jo toteutetaan ja voidaan toteuttaa, ja miten ne edistävät Espoo-tarinan tavoitteita. Kartoituksessa on käsitelty kiertotaloutta seitsemän eri kokonaisuuden kautta, jotka ovat digitaaliset alustat, energiaratkaisut, suunnittelu ja rakentaminen, asuminen ja työskentely, liikkuminen ja logistiikka, urbaani tuotantoympäristö ja reilu kiertotalous. Kartoituksen on tarkoitus palvella Keran alueen eri toimijoita kiertotalouden mukaisessa ajattelussa ja tuoda esille alueen mahdollisuuksia kiertotalouden alustana.

Selvitimme nuorten näkökulmaa kiertotalouteen

Kesällä 2021 kesätyöntekijämme Nelli toteutti nuorille 13-18-vuotiaille espoolaisille kyselyn kiertotaloustoiminnasta. Kyselyyn saatiin 166 vastausta ja sen tuloksista nähtiin, että suurin osa vastaajista on käyttänyt joitain tai useita kiertotalouteen perustuvia palveluja, kuten kirjastoja ja kirpputoreja, mutta moni ei ole vielä tutustunut uudenlaisiin palveluihin, kuten hävikkiruokasovelluksiin tai vaatelainaamoihin. Nuorten kiinnostus luonnonvarojen säästämiseen ja ilmastonmuutoksen hillintää kohtaan näkyy kyselystä, toisaalta kyselyssä nähdään eroa asenteiden ja konkreettisten toimien välillä​. Tulemme hyödyntämään tuloksia Espoon kiertotalouden työn suunnittelussa​.

Kehitimme kiertotaloutta työmailla

Kasvavassa Espoossa rakennetaan paljon, joten työmaiden päästövähennykset ja kiertotalouden toteutuminen ovat merkityksellinen osa kestävää kehitystä. EU-rahoitteinen Hiilineutraalit ja Resurssiviisaat Yritysalueet HNRY -hanke pilotoi viime vuonna päästötöntä rakennustyömaata ja kiertotaloutta julkisen hankinnan urakkakilpailutuksen kriteereissä. Julkisen hankinnan tueksi on saatu tuotteiden ympäristöarvo, kuten EPD Environmental Product Declarations, jota voimme hyödyntää rakentamisen urakoita kilpailutettaessa.

Espoon maa- ja kiviainesten uusiokäyttö ja logistiikan kehittäminen oli HNRY-hankkeen toimenpiteissä. Rakennustyömaiden ylijäämäsavien hyötykäytöstä tehtiin tutkimus, jossa tutkittiin uusiokevytsora-tyyppiseen tuotteen valmistamista käytettäväksi infran rakentamisessa. Saven hyödyntämisestä pidettiin myös suurta kiinnostusta herättänyt työpaja asiantuntijoiden ja alan yritysten kanssa. Toinen merkittävä kehityskohde on purkubetonin kierrättäminen infran rakentamiseen. Kiertotalouden toteutumista edistettiin välivarastoinnin logistiikkaa ja toimintatapoja kehittämällä esimerkiksi digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Toukokuussa 2021 päättyneen kaksivuotisen hankkeen toimenpiteitä jalkautetaan kaikkeen rakentamiseen, infra-, uudis-, saneeraus- ja purkurakentamiseen aktiivisesti jatkossakin. Tätä edesauttaa muun muassa Espoon allekirjoittama ”Julkisten hankintojen, päästöttömät työmaat -green deal” ympäristöministeriön ja muiden isojen kaupunkien kanssa. Vaiheittain toteutettavaa suunnitelmaa – ja sen tavoitteisiin pääsemistä – seurataan säännöllisesti.

Jatkamme kiertotalouden työtä

Kaupunkina olemme vasta päässeet alkuun kiertotalouden tavoitteellisessa edistämisessä niin Espoon omassa toiminnassa kuin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Vaikka kaupungin eri yksiköt ovat jo pitkään kehittäneet kiertotalouden mukaisia toimintatapoja, haluamme muodostaa kiertotaloudesta yhtenäisen, koko kaupungin kattavan tavan mahdollistaa kestävää kaupunkia. Olemme viimeisen vuoden aikana käynnistäneet uusia projekteja kiertotalouden edistämiseksi Espoossa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden aikana aloitimme uuden Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -projektin, materiaalivirtoja ja ekosysteemejä edistävän RAKKE-projektin, sekä nyt käynnistyvän KETO-projektin, missä kehitetään kiertotalouden osalta esimerkiksi purkumateriaalien kiertoa, tilojen käyttöä ja Espoon Bioruukin aluetta. Lisäksi pääsimme mukaan Euroopan laajuiseen CityLoops-projektiin, mikä edistää kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä, sekä biojätteiden käsittelyä ja hyödyntämistä. Eri projektien avulla kiertotaloutta viedään näkyvämmin osaksi kaikkea toimintaa Espoossa, sekä vahvistetaan alueen yritysten kiertotalouden liiketoimintaa.

Reetta Jänis

Kehittämispäällikkö040 551 9484