Globala målen – För hållbar utveckling

Esbo har åtagit sig att som föregångare uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) före år 2025. Målet är ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart Esbo.

Agenda 2030 utgör den första gemensamma handlingsplanen och de globala målen för FN:s medlemsländer i syfte att får till stånd en hållbar utveckling. Handlingsprogrammet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling. Avsikten är att målen uppnås före 2030.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling