Den gemensamma paneldiskussionen för projekten för Stöd och inklusion fokuserade på framtiden

14.8.2023 9.55Uppdaterad: 14.8.2023 10.33

Paneldiskussionen Mot inkluderande småbarnspedagogik och förskole- och grundskoleutbildning i Esbo arrangerades den 5 juni 2023. Man ville ordna den gemensamma paneldiskussionen för projekten Utbildning för alla: Stöd och inklusion före projektens slut. Paneldiskussionen fokuserade på framtiden och diskuterade utvecklingen av stöd- och inklusionsfrågor för att säkerställa en enhetlig stig för barnets och den unga personens tillväxt och lärande samt samarbete mellan olika aktörer.

Evenemanget organiserades genom Teams och riktades särskilt till experter och chefer inom sektorn för fostran och lärande, samt rektorer och direktörer för enheter för småbarnspedagogik. Alla som var intresserade av ämnet var också välkomna till evenemanget. Evenemanget öppnades av Juha Nurmi, direktör för resultatenheten för finsk utbildning.

Paneldeltagarna diskuterade bland annat ledningen av inklusionen, utvecklingen av personalens kompetens och uppbyggandet av mångprofessionellt samarbete i Esbo.  

I paneldiskussionen deltog

 • Moderator: Yagmur Özberkan (journalist, programledare) 
 • Sari Ahola (chef för enheten för småbarnspedagogik, daghemmet Hösmärin päiväkoti) 
 • Jonna Kari (chef för psykologtjänster, Västra Nylands välfärdsområde) 
 • Miia Loisa-Turunen (chef för undervisningsstöd, finsk grundutbildning) 
 • Aaro Partanen (rektor inom den grundläggande utbildningen, Ruusutorpan koulu) 
 • Outi Saloranta-Eriksson (utbildningschef, svenska bildningstjänster) 
 • Anita Vataja (specialist inom småbarnspedagogiken, stödfrågor, finsk småbarnspedagogik) 

Tack för intresse, anföranden och bra frågor till alla deltagarna!

Bakgrund till projekten för stöd och inklusion

Esbo har genomfört två projekt inom programmet Utbildning för alla: stöd och inklusion:

 • Utveckling av stöd för lärande och inklusion inom småbarnspedagogiken och
 • Utbildning för alla: stöd för lärande och inklusion i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Med hjälp av projekten har man främjat kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I slutrapporten för utvecklingsprogrammet Utbildning för alla finns en företeckning över utvecklingsförslag som har delats upp under tolv olika teman i anslutning till lagstiftning och annan utveckling. Projekten ingår i Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla 2020–2022. 

En enhetlig och smidig inlärningsstig - frågan är om att alla hålls med

Sektorn för fostran och lärande vill säkerställa en enhetlig och smidig inlärningsstig för barn och unga samt ständigt utveckla samarbetet mellan daghemmen, skolorna och vårdnadshavarna.

– Barnets och den ungas inlärningsstig byggs utgående från eleven tillsammans med barnen, de unga och hemmen samt våra experter, har Harri Rinta-aho, Esbo stads sektorchef för fostran och lärande, konstaterat redan tidigare. Läs mer

När Miia Loisa-Turunen, chef för undervisningsstöd inom den finska grundläggande utbildningen i Esbo, tillfrågades om Esbos mål för inklusion i paneldiskussionen, lyfte hon fram närskoleprincipen, som också gör det möjligt för eleverna att ha sociala relationer i närheten av skolan.

Inkluderande praxis var också av intresse vid rektorsseminariet

Vid rektorsseminariet våren 2023 talade rektorn för skolan Kaitaan koulu, FT Ritva Mickelsson och rektorn för skolan Lintuvaaran koulu, PeD Birgit Paju om pedagogiskt ingripande och inkluderande praxis. Exempel på praxis är socialpedagogisk verksamhet med hundar och hästar, som också praktiseras i Esbo. Läs mer

Det viktiga vid genomförandet av till exempel verksamheten med hästar är erfarenheter och upplevelser: ”Undersökningen visar att lärare, genom att utforma och möjliggöra inkluderande inlärningsmiljöer och använda ovanliga, sociala undervisningsmetoder, möjliggör sociala relationer mellan eleverna samtidigt som de skapar förtroendefulla pedagogiska relationer med eleverna.” (Mickelsson, 2023).

Under rektorsseminariet fick rektorerna också bekanta sig med undervisningsgrupper som fungerar enligt en inkluderande princip i Esbo, bland andra i skolan Lintulaakson koulu. Ämnet lyftes fram också i SuomiAreena på sommaren.

Inklusion behandlas också i våra podcastavsnitt

Du kan också lyssna på ett podcastavsnitt om inkluderande princip i skolan Lintulaakson koulu. Dessutom fokuserar seriens första avsnitt på inklusion och samarbete mellan lärare. I höstas inleddes podcastserien Tukevaa puhetta (Stödjande prat), som fokuserar på undervisningsstöd i Esbo skolor. Läs mer

Du kan lyssna på alla avsnitt på Spotify eller SoundCloud.(extern länk)

Teman i podcasterna inkluderar till exempel beaktande av elever med neuropsykologiska symtom i skolan samt inlärning och språkmedvetenhet hos flerspråkiga elever. Utskrivna podcastavsnitt finns på Esbos webbsidor för grundläggande utbildning under punkten Artiklar (utskrifter på finska).

 

Podcastserien Tukevaa puhetta (Stödjande prat) fokuserar på undervisningsstöd i Esbo skolor.
 • Grundskola
 • Fostran och lärande