Till stöd för barn och unga ända tills de är vuxna

31.3.2023 6.37Uppdaterad: 31.3.2023 7.10
kuvituskuva

Sektorn för fostran och lärande vill garantera en enhetlig och smidig studiestig för alla barn och unga, och utvecklar ständigt samarbetet mellan daghemmen, skolorna och vårdnadshavarna. Med hjälp av en enhetlig studiestig har alla möjlighet att växa, lära sig och utvecklas till sitt bästa jag.

Målet är att hitta ett eget sätt för varje barn att lära sig och säkerställa smidiga övergångar från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och därifrån till den grundläggande utbildningen och ända till andra stadiet, det vill säga gymnasiet eller yrkesstudier. På så sätt förebygger vi bland annat utslagning bland barn och unga samt stöder dem i att hitta nycklar till ett gott liv.

”Studiestigen för barn och unga byggs upp med utgångspunkt i eleven, tillsammans med barnen, ungdomarna och hemmen samt våra experter”, säger Harri Rinta-aho, direktör för sektorn för fostran och lärande vid Esbo stad.

Barns och ungas olika behov

Ett viktigt mål är att identifiera barns och ungas olika behov. Detta innebär bland annat regelbundna utvärderingssamtal med hemmen, så att alla vuxna tillsammans kan stödja barnets eller den ungas utveckling.

Sektorn vill på det här sättet öka samarbetet mellan skolorna och vårdnadshavarna, och vi vill också inkludera vårdnadshavarna i planeringen av nya och utvecklingen av befintliga tjänster.

Exempel på detta har varit temakvällen om ungas säkerhet samt de områdesvisa föräldrakvällarna. Evenemangen riktar sig till vårdnadshavare till ungdomar i högstadieåldern och på andra stadiet samt till de unga själva.

”Unga behöver en gemenskap att tillhöra och pålitliga vuxna omkring sig. Välbefinnande består förstås av många olika saker, men ingen klarar sig ensam. Förutom hemmet och hobbygemenskaper är skolan en viktig gemenskap, dit det bör vara trevligt för varje barn och ungdom att komma”, säger Rinta-aho.

Också de nya informationssystemen gör studiestigarna smidigare

Även de nya informationssystemen eller de som är under utveckling främjar samarbetet med vårdnadshavarna. Kontakten mellan daghemmen och hemmen underlättas av det nya systemet eVaka. Via systemet kan vårdnadshavarna och daghemmet kommunicera och hålla kontakten på ett sådant sätt att datasäkerheten säkerställs.

För samarbetet mellan skolan och hemmet planerar vi att införa systemet DigiOne stegvis under de kommande åren. DigiOne skulle ersätta det nuvarande systemet Wilma.

DigiOne och eVaka stöder även övergångsfaserna, när informationen om barnen och de unga förs vidare till exempel från förskoleundervisningen till årskurs 1, och senare vid övergången till högstadiet och andra stadiet.

Dessutom främjar de en förändring av verksamhetskulturen och ledarskapet på daghemmen och skolorna samt planeringen av verksamheten och skapandet av individuella studiestigar. På så sätt frigörs arbetstid för personalen för det viktigaste: småbarnspedagogiken och undervisningen.

En trygg miljö att växa och lära sig i

I Esbo är målet att för varje barn och ung person hitta deras eget sätt att gå framåt i studierna.

”Barnen och ungdomarna får växa och studera i en psykiskt och fysiskt trygg miljö, där de kan lära sig och göra framsteg. Idén om barnens och ungdomarnas bästa styr vår verksamhet”, understryker Rinta-aho.

”Vi vill säkerställa att alla får tillräckliga färdigheter för fortsatta studier och ett gott liv. Positiva känsloupplevelser, glädje och nyskapande verksamhet främjar lärande och inspirerar ungdomarna till att utveckla sin egen kompetens.”

Målet är att garantera en trygg lärandemiljö för den unga under hela studiestigen.

Hösten 2021 höjdes läropliktsåldern till 18 år, vilket garanterar att till exempel gymnasieundervisningen är avgiftsfri. Genom ändringen vill man ge unga ännu mer stöd än tidigare i deras olika livsskeden och val.

Målet är att så många unga som möjligt ska få en studieplats på andra stadiet direkt efter den grundläggande utbildningen. För unga i Esbo som går ut grundskolan har bland annat en tydlig illustrerad anvisning utarbetats till stöd för ansökan till yrkesinriktade studier, gymnasieutbildning och förberedande utbildning.

”Vi har även ett intensivt samarbete med Esboregionens utbildningssamkommun Omnia och den svenskspråkiga yrkesläroanstalten Practicum samt det uppsökande ungdomsarbetet vid sektorn för fostran och lärande och Navigatorhuset”, säger Rinta-aho.

”Vi är också närvarande i olika miljöer och hittar olika sätt att nå de ungdomar som stannat hemma. Stödet söker vid behov upp den unga.”

Användbara länkar:

  • Grundskola
  • Förskola
  • Fostran och lärande
  • Ungdomstjänster
  • Småbarnspedagogik