Esbo har möjlighet att utöka produktionen av biogas i samarbete med jordbrukarna

7.6.2023 6.57
I Esbo kan biogas produceras av landsbygdens egna råvaror.

En nyss gjord utredning ger lovande utsikter till ökad produktion av biogas i Esbo. Utredningen kartlade vilka råvaror för biogasproduktion det finns i Esbo samt bedömde potentialen för en biogasanläggning. Eftersom bioavfall från industri och hushåll redan återvinns på ett omfattande sätt av Helsingforsregionens miljötjänster och av privata partner, låg fokus på råvaror inom jordbruket.

Utsläppen från trafiken står för över 30 procent av koldioxidutsläppen i Esbo. För att minska utsläppen vill vi utöver elektrifieringen av trafiken också främja andra fossilfria färdsätt. Med hjälp av biogas kan man minska invånarnas utsläpp, och samtidigt främja den lokala cirkulära ekonomin och självförsörjningsgraden av energi. Tillsammans med Envitecpolis Oy utredde vi om man i Esbo kunde öka produktionen av biogas från trafiken vid en biogasanläggning i liten skala.

I utredningen ingick en kartläggning av insamlat avfall, med fokus på avfall som ännu inte ingår i biogasbehandlingen. Kartläggningen inriktades därför på jordbruksföretag i området.  Halm och gräs är de viktigaste materialen som skulle kunna utnyttjas i biogasanläggningen. Dessutom framkom önskemål om lokala alternativ för behandling av hästgödsel. Allt som allt skulle den potentiella inflödesmängden motsvara en energimängd på cirka 7 500 MWh.

Biogasproduktion intresserar jordbrukare i området, lönsamheten är viktig

”Produktionen av biogas intresserade jordbrukarna i området, men i kartläggningen framkom dessutom att verksamheten bör vara lönsam och stödja jordbrukens verksamhet”, berättar Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy:s ledande expert, om resultaten av intervjuerna.

Det kartlagda materialet ledde granskningen till en teknik för torrötning som liknar Palopuron Biokaasu Oy:s teknik, som fungerade som verksamhetsmodell vid den tekniska utredningen och i lönsamhetsbedömningen. Anläggningen kommer att producera biometan, det vill säga transportbränsle, för att ersätta fossila bränslen. Den rötrest som uppstår kan användas som gödsel på åkrarna. I beräkningarna beaktades i fråga om kartlagd åkerbiomassa 40 procent av den totala mängden, varvid den årliga inmatningen skulle vara cirka 3 500 ton. Från en anläggning av denna storlek skulle man få bränsle till cirka 280 personbilars eller 14 lastbilars årsbehov. Med den biometan som produceras kan man ersätta användningen av fossila bränslen till ett värde av cirka 660 000 euro. Avkastningen från biometan kommer till nytta för den lokala ekonomin.

Biogasanläggningens gaspatron byttes ut när vi besökte Palopuro i augusti 2022. Patronen byts ut med cirka fyra månaders mellanrum.

Utsläppen minskar och de ekonomiska fördelarna stannar kvar i området då biogas ersätter fossila bränslen

Biogas är inhemsk, förnybar energi som kan förädlas till drivmedel, användas som uppvärmningsenergi eller omvandlas till el. Med hänsyn till anläggningens klimatkonsekvenser undersökte man i utredningen de förändrade metoderna för behandling av gräs, halm och naturgödsel som använts som inflöde samt de utsläpp som transporterna av dem medför. Dessutom undersöktes den utsläppsminskning som uppstår när biogas ersätter fossila bränslen och när kväve och fosfor från rötningen ersätter konstgödsel.

”Den utsläppsminskning som anläggningen ger upphov till motsvarar cirka 155 finländares genomsnittliga årliga växthusgasutsläpp”, konstaterar ledande expert Senja Arffman från Envitecpolis Oy. Den viktigaste utsläppsminskningen uppstår genom att fossila bränslen ersätts med biogas.

Utöver kretsloppet för biogas och näringsämnen bildas i produktionen av biogas koldioxid, vars utnyttjande också är en potentiell inkomstkälla. Olika lösningar för tillvaratagande av koldioxid håller för närvarande på att utvecklas.

Utredningen möjliggör fortsatta, mer detaljerade investeringsplaner för lokala aktörer

Utredningsarbetet visar att många frågor behöver granskas närmare. Att utreda, planera och förutse de osäkerhetsfaktorer som finns i samband med investering är centralt för att säkerställa att verksamheten är lönsam. Till dessa hör bland annat den lokala marknaden för biometan, de ökade finansieringskostnaderna som beror på att räntorna stiger samt en hållbar gasproduktion.

”Det är möjligt att göra verksamheten lönsam, men detta kräver noggrann planering och granskning ur många synvinklar. Det är uppmuntrande att jordbrukarna i området är intresserade av biogasproduktion”, konstaterar Toni Taavitsainen.

På resultatwebbinariet framkom det att jordbrukarna i området redan under våren kommer att sätta sig in i ärendet och fokusera på resultaten från utredningen. ”Vi vill uppmuntra aktörerna i regionen att bygga upp en lokal agroekologisk symbios som kan främja regionens självförsörjning i fråga om energi, effektivisera näringscirkulationen och skapa en väg mot ett klimatneutralt Esbo. Envitecpolis utmärkta utredning ger en god grund för det fortsatta arbetet”, konstaterar utvecklingschef Tiia Tuuri från Esbo stad.

Läs mer i slutrapporten (på finska):

Ett hållbart Esbo skapas tillsammans med invånarna

Esbo stads mål är att vara klimatneutral år 2030. Detta mål kan nås tillsammans med partnerna. Som föregångare vill Esbo utöver att minska klimatavtrycket främja hållbar affärsverksamhet bland lokala aktörer och lösningar som ökar Esbos positiva klimathandavtryck även globalt. Tillsammans med våra partner utvecklar vi lösningar som minskar utsläppen och ökar det positiva klimathandavtrycket i världen. ”Vi hoppas att denna utredning också kommer att vara till nytta i större utsträckning i Nyland. Vi samarbetar gärna med grannkommuner”, uppmuntrar Tiia Tuuri. ”Organisationerna i branschen spelar också en viktig roll när det gäller att främja biogas.”

I slutet av 2020 undertecknade vi det europeiska åtagandet Circular Cities Declaration, vars tio mål bidrar till att förverkliga stadens cirkulära ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett effektivt sätt att uppnå målen för klimatneutralitet genom att minska användningen av nya råvaror och utsläppen från produktionen. Cirkulär ekonomi har en stor betydelse för en hållbar användning av naturresurser och för att upprätthålla och utöka den biologiska mångfalden. Omställningen till cirkulär ekonomi skapar också ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser i Esbo.

 

Utredningen gjordes 11/2022–3/2023 och var en del av projektet Ekosystemlösningar för en hållbar tillväxt (RAKKE) som administreras av Esbo stad. Projektet har finansierats med stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (AKKE-finansiering). 

 

Mer information:

Reetta Jänis, utvecklingschef, kompetenscentret för hållbar utveckling, Esbo stad, tfn +358 40 5519484 

Tiia Tuuri, utvecklingschef, kompetenscentret för hållbar utveckling, Esbo stad, tfn +358 40 6369757

Toni Taavitsainen, ledande expert, Envitecpolis Oy, tfn +358 44 3035006

 

Läs också:

  • Hållbar utveckling
  • Natur
  • Klimat
  • Företagande