Kannattaisiko Espoossa lisätä liikennebiokaasun tuotantoa pienen mittaluokan biokaasulaitoksella

14.12.2022 15.20Päivitetty: 7.3.2023 12.08
Auton kyljessä tarra, jossa lukee: kuljen suomalaisella biokaasulla.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii monia yhtäaikaisia toimia. Yhtenä toimenpiteenä selvitämme, voitaisiinko Espoon alueella lisätä liikennebiokaasun tuotantoa pienen mittaluokan biokaasulaitoksella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Omavaraisuus energiantuotannossa ja ravinteiden kierto ovat biokaasun hyötyjä, jotka edistävät myös taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.

Biokaasu on kotimaista, uusiutuvaa energiaa, jota voidaan jalostaa liikenteen polttoaineeksi, käyttää lämmitysenergiaksi tai muuttaa sähköksi. Samalla saadaan biomassasta ravinteet, kuten typpi ja fosfori, kiertämään ja mineraalilannoitteiden tarve vähenee. Tällä hetkellä korostuu biokaasun hyötyinä myös huoltovarmuus ja energiaomavaraisuus. Biokaasu on hyvä esimerkki kestävästä ratkaisusta, missä yhdistyy sekä paikallinen energiantuotanto että biomassojen kiertotalous.  

Toteutimme Espoossa viime vuonna biomassakartoituksen, jossa selvitettiin uusia mahdollisuuksia lisätä biomassan hyötykäyttöä. Biokaasu oli yksi tarkasteltavista asioista. Espoossa HSY tuottaa biokaasua biojätteestä Ämmässuolla ja yhdyskuntalietteistä jatkossa Blominmäen vedenpuhdistamolla(ulkoinen linkki). Tärkein ja helpoin tapa lisätä biokaasun tuotantoa onkin kasvattaa biojätteen keruuastetta. Tässä kotitalouksilla ja yrityksillä on keskeinen rooli.  

Toimijoiden yhteistyönä paikallista energiaa ja ravinteiden kiertoa 

Agroekologisessa symbioosissa muutaman toimijan yhteistyönä rakennetaan energia- ja ravinneomavarainen tuotantomalli, jossa esimerkiksi tuotetaan omista syötteistä biokaasua ja saadaan ravinteet paikallisesti kiertämään. Näin säästetään luonnonvaroja ja vähennetään myös ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Syksyllä vierailimme Hyvinkään Palopurossa(ulkoinen linkki), missä tällaista yhteistyötä tehdään ja biokaasua tuotetaan myös liikennepolttoaineeksi paikallisille autoilijoille. 

Olemme käynnistäneet selvityksen pienen mittaluokan biokaasulaitoksen teknis-taloudellisesta toteutettavuudesta Espoossa. Selvitys valmistuu maaliskuussa. 

"Haluamme selvittää, olisiko Espoossa potentiaalia pienen mittaluokan biokaasulaitokselle biokaasuntuotannon lisäämiseksi ja liikennebiokaasun saatavuuden parantamiseksi”, kertoo kehittämispäällikkö Tiia Tuuri Espoon kaupungin Kestävän kehityksen osaamiskeskuksesta. ”Samalla edistetään ravinnekiertoa ja tuetaan espoolaisten energiaomavaraisuutta.” Tavoitteena on löytää hyödyntämätöntä potentiaalia nykyisen biokaasutuotannon rinnalle. 

Tuloksista hyötyä laajemminkin Uudellamaalla 

Selvityksessä haastatellaan noin 20 toimijaa, selvitetään potentiaalisimmat syötteet ja arvioidaan laitoksen teknis-taloudellinen toteutettavuus Espoon alueella. Selvityksessä keskitytään liikennebiokaasuun, mutta samalla syntyy tietoa myös muista hyödyntämismahdollisuuksista. ”Tavoitteena on tunnistaa taloudellisesti kannattavimmat toimintamallit ottaen huomioon Espoon erityispiirteet”, toteaa Tuuri.  

Työn toteuttaa Envitecpolis Oy, jolla on pitkä kokemus biokaasualalta. Envitecpolis auttaa erikokoisia toimijoita ruokaketjun eri vaiheissa edistämään vastuullisuuttaan käsi kädessä kannattavuuden kanssa.   

Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämä saavutetaan yhdessä Espoo-yhteisön kanssa. Espoon tavoitteena on edistää liikennebiokaasun tuotantoa ja saatavuutta alueella yhtenä ratkaisuna hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

Selvityksen tavoitteena on samalla kasvattaa alueen toimijoiden tietoutta biokaasun ja kiertotalouden mahdollisuuksista ja hyödyistä. Tulokset tulevat kaikkien käyttöön maaliskuussa. 

Arvion mukaan Uudellamaalla olisi potentiaalia useille Palopuron tapaisille yhteisöille. ”Saamme arvokasta tietoa agroekologisen symbioosin soveltuvuudesta Espoon tyyppisessä kaupunkirakenteessa. Selvityksen tulokset ovat myös Uudenmaan muiden kuntien hyödynnettävissä”, kertoo Tuuri.  

Selvityksen tulokset kerrotaan webinaarissa 17.3.2023.

 

Espoossa on kolme kaasunjakeluasemaa. Tällä hetkellä kaikki tankattu kaasu on biokaasua, joka on myös edullisempaa kuin maakaasu. Kuvassa Perkkaan jakeluasema.

 

Biokaasuselvitys on osa Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) -hanketta. RAKKE-projektilla vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita ja yritystoimintaa vähähiilisen liikenteen, energian, kiertotalouden sekä puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa. Projektin tavoitteena on rakentaa vaikuttavia ekosysteemejä yhdessä 100 yrityksen ja kehittäjätoimijan kanssa sekä luoda pohjaa entistä vaikuttavammalle hanke- ja kehittämistoiminnalle. Liikenteen osalta keskitytään vihreän siirtymän luomiseen fossiilisista käyttövoimista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin vauhdittamalla liikenteen sähköistymistä ja rakentamalla biokaasun ekosysteemi.

Lisätietoja:

  • Kestävä kehitys
  • Luonto
  • Ilmasto