Så här hörs barns och ungas röst i Esbos stadsplanering

6.2.2023 8.37
På bilden presenterar en studerande vid arkitekturskolan Arkki sina idéer om Kulturplatsen i Hagalund.
Bild: Arkitekturskolan Arkki

Esbo testar i sin stadsplanering kontinuerligt sätt att beakta barns och ungas synpunkter i stadens planering. Under 2022 arkiverades över 300 tankar om stadens framtid hos barn och unga i Esbo.

Våren 2022 inleddes ett samarbete mellan Esbos planläggare och Esbobarn som går i arkitekturskola. Under sommaren intervjuades 16–23-åriga Esbobor om deras förhållande till stadsmiljön och resultaten sammanställdes i en serie intervjuartiklar i stadens sociala medier. Under hösten samlade man in barns och ungas tankar om framtiden som stöd för arbetet med den nya generalplanen.

Tuuli Aaltio, interaktionsexpert vid stadsplaneringscentralen, lyfter fram två orsaker till varför det är viktigt att beakta barn och unga i stadens planering:

”Frågor som är viktiga för barn och unga kan lätt åsidosättas i planeringen om man inte separat frågar om dem. En vuxen planläggare ser inte staden med barnets ögon, även om hen försöker sitt bästa. Det är också viktigt att komma ihåg att stadsplaneringen skapar framtiden. Till exempel en generalplan som sträcker sig 40 år framåt i tiden påverkar allra mest livet för de just de Esbobor som nu är barn och unga.”

År 2020 märkte över 2 500 barn och unga ut platser och rutter i Esbo som är viktiga i deras vardag på kartan. Satsningen, som gjorde i samarbete med skolorna, var en del av den omfattande enkäten Mitt Esbo på kartan. År 2022 fortsatte man fördjupa sig i detta betydande material genom ett diplomarbete om barns och ungas livsmiljöer i Esbo.

Läs mer om olika sätt på vilka barn och unga deltog i Esbos stadsplanering under 2022.  

På bilden presenterar en studerande vid arkitekturskolan Arkki sina idéer om Kulturplatsen i Hagalund. Bild: Arkitekturskolan Arkki

Arkitekturskolan Arkkis studerande arbetade med aktuella planer

Arkitekturskolan för barn och unga Arkki erbjuder grundläggande utbildning i arkitektur för 4–19-åringar i Helsingfors, Esbo och Vanda. Ett av skolans verksamhetsställen finns i Hagalund, ett annat i Morby i Mellersta Esbo.

Våren 2022 samlade arkitekturskolan Arkki och stadsplaneringen i Esbo in barns och ungas tankar om hur den nya Kulturplatsen i Hagalund kunde se ut. Bland barnens idéer framhävdes framför allt aktiviteter, bland de unga trivsamma platser där de kan fördriva tiden och en grön stadsmiljö.

Hösten 2022 bekantade sig eleverna vid Arkki med planen för Stadsbergsbrinken, som ännu är i det inledande skedet. De undersökte hurdant boende och hurdana naturleder de tycker skulle passa bäst i området.

Genom samarbetet nåddes under året cirka 60 barn och unga som studerar vid Arkki. I båda försöken skickades till elevgrupperna en videouppgift som de arbetade med under ledning av pedagogerna vid Arkki. Barnens resultat analyseras inom Esbo stadsplanering och beaktas i mån av möjlighet i det fortsatta arbetet med planerna.

Läs mer om vilka tankar eleverna vid Arkki hade om Kulturplatsen i Hagalund

I intervjuerna öppnade ett tjugotal unga upp sina tankar om stadsplaneringen och sitt förhållande till sin egen närmiljö.Bild: Esbo stad och ungdomarna som gjorde intervjuerna.

Intervjuserie samlade ungdomarnas tankar om stadsplaneringen

Sommaren 2022 anställde stadsplaneringscentralen fyra unga Esbobor för ett tre dagar långt projekt. Först intervjuades ungdomarna om vilka uppfattningar de har om stadsplaneringen, hur de upplever sin egen omgivning och hur de skulle vilja påverka den.

Därefter fick ungdomarna i uppgift att göra samma intervju med två eller tre unga från Esbo som de känner. Intervjuerna redigerades tillsammans med de unga till en artikelserie som publicerades i Esbo stads sociala medier. Samtidigt fick ungdomarna som anställts för projektarbetet bekanta sig med stadsplaneringens hemligheter och arkitektarbetet.

Målet med sommarprojektet var att med hjälp av intervjuer samla in information om vad ungdomar tycker om sin stadsmiljö och hur de skulle vilja vara med och planera den. Samtidigt ville man också öka ungdomarnas och deras närmaste krets kännedom om hur man kan delta i och påverka stadens planering.

Läs alla intervjuer i artikelserien om ungdomars tankar om stadsplaneringen (på finska)

Barn ritade sina drömmar om framtidens Esbo vid invånarevenemang kring Esbos generalplan.Bild: Espoon kaupunki

Barns och ungas tankar om framtiden samlades in som stöd för arbetet med generalplanen

Arbetet med Esbos generalplan sträcker sig långt in i framtiden, fram till 2060. Därför ville man då arbetet med den nya generalplanen inleddes pröva nya metoder för delaktighet som grundar sig på framtidstänkande.

Stadsplaneringscentralen ordnade en framtidsworkshop för unga genom att tillämpa Sitras metod Framtidsfrekvensen. Workshoppen genomfördes i samarbete med gymnasiet Kaitaan lukio i oktober 2022 och knappt 30 unga deltog i den.

Av resultaten framgick att ungdomar i stor utsträckning funderar på samma teman inom stadsplaneringen som vuxna. De unga var intresserade av närnaturen och oroade sig för klimatförändringen. De önskade att service ska finnas nära till hands och ansåg att trafikförbindelserna till hobbyer var viktiga. De önskade fler tysta studieutrymmen i biblioteken. Utvidgningen av västmetron ansågs i huvudsak vara en bra sak.

De ungas synpunkter har sammanställts för planläggarna och de utnyttjades också vid en framtidsworkshop för Esbo stads beslutsfattare, under vilken man diskuterade målen med generalplanen. Senare under hösten deltog cirka 100 unga från gymnasiet Kaitaan lukio i snabbenkäten Generalplan 2060. Resultaten av enkäten utnyttjades i beredningen av målen för generalplanen.

I oktober–november ordnades också två publikevenemang kring generalplanen i biblioteken i Esbo. Vid båda evenemangen ordnades en workshop för barn där de fick rita sina drömmar om framtidens Esbo. Sammanlagt cirka 120 barn deltog i workshopparna. Teckningarna analyseras och de teman som lyfts fram i dem utnyttjas i arbetet med generalplanen.

Läs mer om interaktionsarbetet kring den nya generalplanen

Läs mer om den serie av framtidsworkshoppar som stadsplaneringscentralen ordnar

  • Planläggning
  • Generalplan 2060