Esbos nya generalplan utarbetas på basis av information som samlats in från invånarna

12.1.2023 12.30
I mitten av collagebilden finns Generalplan 2060 -logo och runt den finns små bilder på höstens interaktion.

En omfattande kartenkät, omsorgsfullt dokumenterade framtidssamtal, en enkel snabbenkät, post-lappar, barnteckningar. Alla dessa uppgifter som samlas in från invånarna används som hjälp när man utarbetar en ny generalplan för Esbo för år 2060.

Generalplanen är en översiktlig plan för markanvändning och trafik, där staden och dess utveckling granskas som en helhet. Hösten 2022 har man för planen formulerat mål som styr det fleråriga planeringsarbetet.

Som stöd för beredningen och beslutsfattandet har stadsborna redan samlat in många slags information: kartanteckningar över platser och färdsätt som är viktiga för dem själva, synpunkter på det nuvarande tillståndet hos den egna närmiljön samt önskemål och bekymmer om framtidens Esbo.

- För oss är det mycket viktigt att lyssna på invånarna och inkludera deras åsikter ända från början när målen för generalplanen utarbetas. Växelverkan kommer att fortsätta i alla skeden av det fleråriga planarbetet, lovar generalplanchef Essi Leino från Esbo stadsplanering.

I den här sammanställningen presenterar vi vilket material som samlats in från invånarna som utnyttjas i beredningen av generalplanen. Teman som är viktiga för invånarna dvs. naturen och hållbar tillväxt upprepas i allt material på ett eller annat sätt. Esboborna vill att den närliggande naturen ska bevaras, är oroliga för klimatförändringen och önskar hållbar tillväxt samt en lagom stor stad.

Evenemangsserien Vårt Esbo 20X0 sparade invånarnas framtidssamtal

Evenemangsserien Vårt Esbo 20X0 bjöd in stadsborna för att tala om för vem, hur och på vilka villkor Esbo byggs. Serien med 15 evenemang, som bestod av temakvällar, diskussionskvällar och workshopar, nådde cirka 1 600 esbobor under våren och sommaren 2022.

Med hjälp av evenemangen ville man samla in erfarenhetsbaserad information av invånarna som kan utnyttjas i stadsplaneringen. Därför dokumenterades alla diskussioner och chattmeddelanden som uppstått under evenemangsserien noggrant. Materialet gicks igenom med ett program avsett för analys av kvalitativt material. På så sätt kunde man urskilja olika teman och återkommande diskussionsämnen. 

Resultaten av Vårt Esbo 20X0 presenteras närmare i en rapport som har publicerats nyligen. De viktigaste gemensamma önskemålen som steg fram i rapporten för invånarna var natur, gemenskap och en lagom stor stad. I de regionala diskussionerna hittades både tydliga gemensamma värderingar och egna lokala identiteter.

Läs nyheten om resultaten av Vårt Esbo 20X0

Bekanta dig med sammanställningsrapporten för Vårt Esbo 20X0 (på finska)(extern länk)

Bekanta dig med webbplatsen för evenemangsserien

Den lätta snabbenkäten kompletterade bilden av esbobornas värderingar

Med snabbenkäten Generalplan 2060 samlade man in stadsbornas åsikter om framtidens Esbo. Den trespråkiga webb- och mobilenkäten var öppen i en månad 20.10–20.11.2022. Enkäten fick 1 400 svar varav flera hundra var på svenska eller engelska. Tack vare skolsamarbetet vet man att en del av respondenterna är i gymnasieåldern.

Med snabbenkäten sökte man svar på frågan om vad deltagaren skulle vilja se i framtidens Esbo. Till en början fick respondenten 10 olika jämförelsepar framför sig. Hen skulle alltid välja det av de två alternativen som kändes viktigare.

Slutresultatet visade att i valsituationer värderar esboborna naturen framför andra viktiga saker. Som slutresultat av jämförelsen uppstod en lista där svarsalternativen ordnades enligt procentandelen för hur ofta de blev valda i de många parjämförelserna. I grundmaterialet fanns 34 svarsalternativ jämnt fördelade över generalplanens olika teman.

Efter jämförelsen ombads respondenten berätta med egna ord vad hen vill se i framtidens Esbo. Nästan 1 700 öppna svar av detta slag kom in. I svaren framkom ett spektrum av frågor som är viktiga för Esboborna och även motstridiga åsikter.

På höstens generalplansevenemang diskuterade, ritade och kompletterade man tidslinjen

I oktober–november 2022 ordnades två Kom så skapar vi Esbo generalplan 2060 tillsammans-evenemang i Esbo bibliotek. På de avslappnade evenemangstorgen diskuterade och svarade experter på planering på invånarnas frågor. Vid sidan av diskussionen fick invånarna lämna sina hälsningar på post-it-lappar på tidslinjen för Esbos framtid. Alla hälsningar dokumenterades och beaktades i beredningen av målen för generalplanen.

Båda evenemangen handledde bibliotekspedagoger barnen att rita sina drömmar om framtidens Esbo på ett jättepapper. Alla teckningar dokumenterades och materialet kommer att utnyttjas i det fortsatta arbetet med generalplanen. Enligt materialet av teckningar var naturens och djurens välbefinnande, mångsidiga hobby- och lekmöjligheter, socialt välbefinnande i olika former och trivsamma bostäder och offentliga lokaler viktiga teman för barnen.

Läs om generalplansevenemanget i Iso Omenas bibliotek
Läs om generalplansevenemanget i Sellobiblioteket
Se inspelningen av scenprogrammet på evenemanget i Sellobiblioteket (på finska)(extern länk)

Den omfattande kartenkäten sammanfattade platser och färdsätt som är viktiga för esboborna

I beredningen av målen för generalplanen har man också utnyttjat den omfattande enkäten Min Esbo på kartan som genomfördes år 2020. Sammanlagt svarade cirka 6 600 esbobor på enkäten. På kartan markerade de nästan 70 000 kommentarer, utvecklingsidéer och platser som är betydelsefulla för dem själva.

En betydande del av respondenterna var barn och unga, cirka 2 500 stycken. Det omfattande materialet utnyttjas i stadsplaneringen i Esbo i flera års tid. Enkäten genomfördes tillsammans med Aalto-universitetet.

På enkätens webbplats finns en visuell sammanfattning av resultaten samt en artikelserie där resultaten och utnyttjandet av dem presenteras ur olika synvinklar. Är Esbo en bilstad som är värd sitt rykte? Hur varierar omgivningen som ungdomarna vistas i enligt ålder och kön? Bekanta dig med resultaten!

Webbplatsen Mitt Esbo på kartan

Beslutet om målen för den nya generalplanen fattas i början av år 2023. Därefter inleds beredningen av planutkastet. Växelverkan med invånarna fortsätter i alla skeden av planen.

Läs mer på adressen esbo.fi/generalplan

  • Planläggning
  • Stadsutveckling
  • Generalplan 2060