Evenemangstorg kring generalplanen i Iso Omena: information och diskussion om Esbos framtid

16.11.2022 9.42
Värden för evenemanget intervjuar en planeringsexpert.
Bild: Esbo stad

Under ett evenemang kring generalplanen som ordnades i biblioteket i Iso Omena den 27 oktober 2022 var allmänheten lika intresserad av Esbos tillväxt och byggande som att värna naturen och kulturmiljön. På evenemanget fick stadsborna mångsidig information om generalplanen: informationsinslag, expertintervjuer och temapunkter.

​​​​​​

Esbo växer och staden måste utvecklas i samma takt. Som stöd för en hållbar och kontrollerad tillväxt har man beslutat att för Esbo upprätta en generalplan som blickar mot 2060. I informationsinslag, som ordnades varje heltimme under kvällen, fick deltagarna information om generalplanen: vad den är, varför den upprättas och hur. Vid temapunkterna visades bland annat kartor, och experter på generalplanen var på plats hela kvällen för att svara på frågor och diskutera med deltagarna.

Generalplanen är en allmän plan för markanvändningen och trafiken, där stadens utveckling under de kommande årtiondena förutses. I Esbo finns delgeneralplaner, men för tillfället ingen generalplan som omfattar hela staden. I arbetet med att upprätta generalplanen som nu inleds granskas staden som en helhet, det vill säga man beslutar om bland annat var centrum och huvudleder ska ligga.

Lång process, först färdigställs målen för generalplanen

Som en del av grundarbetet med generalplanen har man ordnat evenemang med namnet Vårt Esbo 20X0 och samlat in invånarnas synpunkter genom enkäten Mitt Esbo på kartan. Materialen används vid utarbetandet av målen för generalplanen. Målen blir klara i början av 2023. Planutkastet blir klart 2023–2024 och planförslaget 2025–2026. Generalplanen läggs fram för godkännande 2027.

Arbetet genomförs i samverkan med invånarna. Utöver vid inofficiella evenemang likt det i Iso Omena kommer man även att i sinom tid kunna påverka planen under de perioder då planen är officiellt framlagd för påseende. Man kan lämna in åsikter om planutkastet och förslag om planförslaget. Under de kommande åren kommer det att ordnas flera evenemang, där invånarna ges möjlighet att delta, lyfta fram sina åsikter och kommentera planen i dess olika faser.

Hur rör man sig i framtidens Esbo och var finns arbetsplatserna?

Esbo har målet att vara en koldioxidneutral stad före 2030. För att stävja klimatförändringen måste man alltså försöka förutse trafiklösningarna i generalplanen, och till exempel gång- och cykeltrafiken måste främjas.

En kollektivtrafik som baserar sig på spårtrafik är framtiden för det växande Esbo. Längs befintliga goda trafikförbindelser är det klimatsmart att bygga nytt och komplettera befintliga områden.

Allmänheten var intresserad av bussarnas roll och även elbussar föreslogs. Spårvägarnas förmedlingsförmåga är dock bättre än bussarnas, och exempelvis snabbspårvägen ökar intresset även för annan markanvändning än boende, varvid en mångsidig stadsmiljö skapas med till exempel butiker.

I deltagarnas frågor lyftes äldres mobilitet fram. Vid planeringen av trafiklösningar borde man tänka på att det till exempel ska vara möjligt att på ett tillgängligt sätt ta sig till hälsotjänster och butiken med kollektivtrafiken. Generalplanen blickar mot 2060 – då kanske mobiliteten underlättas av automatiserade bilar och robottaxibilar.

Genom generalplanen påverkar man även placeringen av arbetsplatser. När placeringen av industri och kontor planeras måste trafiklösningarna beaktas. En växande stad innebär en ökad mängd service och nya arbetsplatser. När nya invånare flyttar in måste det även finnas tjänster för dem.

Mångsidiga boendelösningar för olika livsskeden

Det är svårt att förutse boendepreferenser på kort sikt, för att inte tala om på lång sikt. Det är dock troligt att de varierar efter ålder och livssituation. Målet för generalplanen är därför att skapa förutsättningar för mångsidigt boende. Detta innebär till exempel att höghus eller småhus framhävs olika i olika områden. Med hjälp av planbeteckningarna säkerställs alltså att olika slags områden byggs på olika håll i staden. Genom detaljplaneringen avgörs i ett senare skede hur fördelningen av höghus och småhus blir.

På plankartan anvisas såväl områden för kompletteringsbyggande och områden som görs om till bostadsområden som nya bostadsområden. I planen beaktas även utrymmesbehoven för energilösningar, så att energianvändningen blir så effektiv och klimatsmart som möjligt.

När rekreationsplatser som är viktiga för invånarna ligger nära och det är enkelt att ta sig ut i naturen påverkas samtidigt trivseln. I arbetet med generalplanen strävar man efter detta genom att sammanjämka olika perspektiv.

Nätverk av gröna tjänster samt kulturmiljön

Grönområden och naturens mångfald tryggas genom generalplanen genom att anvisa tillräckliga områden för att bilda ett tillräckligt enhetligt och kontinuerligt nätverk. Ur naturens perspektiv är just kontinuiteten viktig för att det ska finnas färdvägar för till exempel flygekorren.

För stävjandet av klimatförändringen är det viktigt att det finns grönområden och mer omfattande naturområden, men även stadsgrönska i mindre skala. De ger hälsofördelar och gör att staden till exempel kan anpassa sig bättre till sommarhetta. Placering av boende längs goda trafikförbindelser ingår i kampen mot klimatförändringen.

Allmänheten uttryckte oro över hur kulturlandskapen i Esbo ska bevaras, eftersom man vill att historien ska föras vidare även till kommande generationer. I Esbos kulturmiljö finns både fornlämningar såsom de gamla åkerområdena i norra Esbo och ett tidsmässigt nyare skikt såsom trädgårdsstaden i Hagalund. Vid utarbetandet av generalplanen strävar man efter ett utöver gamla områden även identifiera nya, så att de kan inventeras i framtiden.

Vad vill du att ska finnas i framtidens Esbo? Svara på en snabbenkät!

Vid evenemanget hade invånarna möjlighet att framföra sina önskemål till de som upprättar generalplanen. Önskemålen kunde också skrivas ner på post-it-lappar, och det kom in mängder av dem. Synpunkter och önskemål samlas även in med hjälp av en snabbenkät, som man enkelt kan svara på också med mobilen fram till den 20 november.

Du kan svara på enkäten här(extern länk)

Även barnen hade möjlighet att komma med idéer för framtidens Esbo. I en teckningsverkstad för barn skapades under kvällen en fantastisk vision om framtidens Esbo på en jättelik pappersrulle. Idéerna i teckningarna kommer att sparas och användas i planeringsarbetet.

Vi ses i Sello den 16 november

Ett andra evenemang kring generalplanen ordnas i Sellobiblioteket den 16 november kl. 15–19, och den sista timmen strömmas. Streamlänken: https://www.mediaserver.fi/live/yleiskaava2060(extern länk)

Inspelningen kommer att kunna ses i efterhand på Esbo stads YouTube-kanal.

  • Planläggning
  • Generalplan 2060