Esbos framtid diskuterades vid evenemanget om generalplanen i Sello

5.12.2022 6.54Uppdaterad: 4.1.2023 8.21
Ett träd, en ekorre och ett hus i en teckning ritad av ett barn.
I framtidens Esbo skulle det kunna finnas ett äldrehem för ekorrar. Denna och många andra fina teckningar sparades i teckningsverkstaden för barn i Sellobiblioteket 16.11.2022.Bild: Espoon kaupunki

Evenemanget om generalplanen 16.11.2022 i Sellobiblioteket väckte livliga diskussioner om Esbos framtid. Informationsinslagen och temapunkterna erbjöd mångsidig information och planläggningens experter svarade på publikens frågor om bland annat byggande och kollektivtrafiken.

Som stöd för en hållbar tillväxt för Esbo har man beslutat att upprätta en generalplan som blickar mot 2060. I arbetet med att upprätta generalplanen som nu inleds granskas staden som en helhet, det vill säga man beslutar om bland annat var centrum och huvudleder ska ligga. Generalplanen är alltså en allmän plan för markanvändningen och trafiken, i vilken stadens utveckling under de kommande årtiondena förutses.

I början av arbetet med generalplanen utarbetas mål för planen. Evenemanget i Sello är det andra evenemanget om generalplanen som ordnats under hösten, där boende har haft möjlighet att berätta sina synpunkter och diskutera målen i generalplanen med stadsplanerarna. Evenemanget samlade 60 deltagare på plats i Sellobiblioteken och i den sista timmens livestream(extern länk) deltog 23 personer. I teckningsverkstaden för barn var det livligt, när fler än 70 barn ritade framtidens Esbo.

Ett evenemang med samma innehåll ordnades i biblioteket i Iso Omena den 27 oktober 2022. Läs nyheten om evenemanget.

Stadsinvånarnas synpunkter är viktiga

Vid temapunkten kunde man bekanta sig med resultaten från den redan tidigare genomförda enkäten Mitt Esbo på kartan samt diskussionsserien Vårt Esbo 20X0. Man kunde även anteckna sina egna önskemål om framtiden på tidslinjen för Esbos framtid och publiken lämnade också in önskemål om platser anvisade för stadsodling och platser för gemenskapliga lokaler samt medtag av unga i planeringen och verksamheten.

Esbobornas åsikter samlas även in med en pågående enkät, vars resultat utnyttjas i arbetet med generalplanen. I parjämförelseenkäten, som genomförs via applikationen Innoduel, väljer man det alternativ som betyder mest för en själv. Under evenemangsdagen inkom 150 svar och under kvällen kikade vi på de hitintills inkomna svaren och de var redan fler än 1 200. Topp tre var synnerligen naturorienterade: skog och stadsmiljö nära hemmet, natur vars mångfald man värnar om och trivsamma rekreationsleder på olika håll i Esbo. 

Livliga diskussioner om målen

Målen för generalplanen blir klara i början av 2023. Planutkastet blir klart 2024 och planförslaget som utarbetas utgående från responsen på det läggs fram för påseende 2025–2026. Generalplanen läggs fram för godkännande 2027. I varje skede får invånarna möjlighet att påverka generalplanen.

Publiken hade också rikligt med frågor och kommentarer med anknytning till målen. Stadsplanerarna fick frågor bland annat om Tallinntunneln, det höga byggandet som fokuseras till områdena invid banan och bevarande av småhusområden i byggtrycket. Frågor ställdes även om Esbos stadskaraktär: är Esbo en metropol eller en naturnära stad?

I det havsnära Esbo önskades det att möjligheten till båtliv och vinterförvaring av båtar i småbåtshamnen vid Finska stranden skulle bevaras. Allmänt önskades även att områdenas särdrag skulle bevaras i takt med att staden växer och utvecklas.

Kollektivtrafiknät som utvecklas

Med tanke på stadens tillväxt är det även centralt med en utveckling av kollektivtrafiknätet, och detta påverkas bland annat av Esbos mål att bli koldioxidneutral fram till 2030. Hur rör man sig med andra ord i Esbo i framtiden? Det lönar sig att satsa på kollektivtrafiken med tanke på hållbar tillväxt.

På längre sikt skulle kollektivtrafiknätet kompletteras med bättre tvärgående förbindelser, gång- och cykeltrafiken behöver främjas och även biltrafiken måste beaktas. Det är sannolikt att vi i framtiden även ser automattrafik. Förändringarna i trafiken är inte snabba och de väcker mycket diskussion. Alla kan för sin egen del påverka genom att fundera över sina egna rörelsevanor.

Service och arbetsplatser som stöd för tillväxten

Var ligger framtidens service och arbetsplatser i Esbo? Som bakgrundsinformation till planeringen kartläggs först nuläget. Generalplanen är en plan för markanvändning på en allmän nivå, vilket innebär att man i den inte placerar enskilda kontorsbyggnader i området, utan till exempel industriområden och kontorskoncentrationer.

Servicen är beroende av befolkningsmängden och -strukturen och med god planering kan man säkerställa att det i de nya områdena finns utrymme för den nödvändiga servicen, såsom ett daghem. Publiken framförde även önskemål om en mer blandad stadsstruktur, det vill säga att service, bostäder och arbetsplatser skulle kunna kombineras nära varandra, till och med i samma byggnader.

Tillgängliga bostäder och energieffektivitet

I generalplanen beaktas bostäder till exempel genom att reservera plats för nya områden, omvandla områden som för närvarande är i annan användning till bostadsområden eller genom att möjliggöra kompletteringsbyggande för bostäder. Generalplanens planbeteckningar styr den mer noggrannare planeringen.

Boendetrender är svåra att förutspå också på kortare sikt och därför ska generalplanen möjliggöra mångsidigt byggande och ett mångsidigt serviceutbud. Med hjälp av generalplanen kan man sträva efter att servicen är trafikmässigt lättillgänglig från bostadsområdena. Med tanke på energikostnaderna är konkurrenskraftiga alternativ viktiga. Utrymme i närheten av bostäderna ska även reserveras för naturen, vars betydelse är stor för Esboborna.

Energipriset och energiformer genererade frågor från publiken gällande småskaliga kärnkraftverk och om huruvida sådana är på kommande till Esbo. I Berättelsen om Esbo, det vill säga stadens strategi nämns småskaliga kärnkraftverk och utredningsarbetet kring dem pågår.

Man vill att Esbo ska bevaras som en naturnära stad

Naturens mångfald och närheten till naturen beaktas på generalplanenivå genom att reservera tillräckligt med grönområden för rekreation, bevara värdefulla naturmiljöer och planera centrala gröna leder. I led med att klimatförändringen framskrider, ökar betydelsen av grönområden, eftersom de inte bara producerar hälsofördelar, utan även stävjar förändringen. Viktiga är även små parker, som skapas genom detaljplaneringen, vars träd ger skugga åt husen och skyddar från hetta.

En värdefull kulturmiljö och värnande om den tas ofta upp vid publika evenemang. Värdefulla kulturmiljöer är områden som till karaktären är till exempel av särskilt hög kvalitet eller har bevarats väl, eller är exempel på särskilda objekt från sin tid. Exempel på dessa är fornminnesområden, skärgårdens villabostäder och trädgårdsstaden i Hagalund. När områden som dessa identifieras, kan man värna om dem i planläggningen.

Bevarande av naturen lyftes fram i publikfråga, i vilken man önskade att naturen bevaras i synnerhet i samband med byggandet. Man borde även värna om naturen annanstans än i naturskyddsområden. När klippor och skogar går förlorade under byggandet, kan till exempel inte klipporna längre återställas.

Vid temapunkten Natur, rekreation och kulturmiljö lyfte man fram frågor om stadsodling, beaktande av kulturmiljöer och om hur nära motorvägen man kan bygga småhus.

Håll dig uppdaterad och påverka, prenumerera på nyhetsbrevet

Arbetet med generalplanen fortsätter. Om det och andra ämnen, såsom detaljplaneringens projekt får du information direkt till din e-post genom att prenumerera på nyhetsbrevet (på finska) Vaikuta nyt(extern länk)

  • Planläggning
  • Generalplan 2060