Uutta yleiskaavaa tehdään asukkailta kerätyn tiedon pohjalta

5.1.2023 9.20Päivitetty: 5.1.2023 10.23
Kollaasikuvan keskellä yleiskaava 2060 logo ja ympärillä pieniä kuvia syksyn vuorovaikutuksesta.

​​​​​​​Laaja karttakysely, huolella dokumentoituja tulevaisuuskeskusteluja, helppo pikakysely, postit-lappuja, lasten piirustuksia. Kaikkia näitä asukkailta kerättyjä tietoja käytetään apuna, kun Espoolle laaditaan uutta, vuoteen 2060 tähtäävää yleiskaavaa.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jossa kaupunkia ja sen kehitystä tarkastellaan kokonaisuutena. Syksyllä 2022 kaavalle on muotoiltu tavoitteita, jotka ohjaavat monivuotista suunnittelutyötä.

Valmistelun ja päätöksenteon avuksi kaupunkilaisilta on jo kerätty monenlaista tietoa: karttamerkintöjä itselle tärkeistä paikoista ja kulkutavoista, näkemyksiä oman lähiympäristön nykyisestä tilasta, toiveita ja huolia tulevaisuuden Espoosta.

- Meille on erittäin tärkeää kuunnella asukkaita ja saada heidän näkemyksiään mukaan alusta asti yleiskaavan tavoitteiden laatimiseen. Vuorovaikutus tulee jatkumaan monivuotisen kaavatyön kaikissa vaiheissa, lupaa yleiskaavapäällikkö Essi Leino Espoon kaupunkisuunnittelusta.

Tässä koostejutussa esittelemme, mitä asukkailta kerättyjä aineistoja yleiskaavan valmistelussa hyödynnetään. Kaikissa toistuvat tavalla tai toisella asukkaille tärkeät teemat luonto ja kestävä kasvu. Espoolaiset haluavat lähiluonnon säilyvän, ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja toivovat kestävää kasvua sekä ihmisen kokoista kaupunkiympäristöä.

Espoo 20X0 -tapahtumasarja tallensi asukkaiden tulevaisuuskeskustelua

Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja kutsui kaupunkilaiset puhumaan siitä, kenelle, miten ja millä ehdoin Espoota rakennetaan. Teemailloista, keskusteluilloista ja työpajasta muodostunut 15 tapahtuman sarja tavoitti noin 1600 espoolaista keväällä ja kesällä 2022.

Tapahtumien avulla haluttiin koota asukkailta kokemuspohjaista tietoa, jota voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa. Siksi kaikki tapahtumasarjan aikana syntyneet keskustelut ja chat-viestit dokumentoitiin tarkasti. Aineisto käytiin läpi laadullisen aineiston analyysiin tarkoitetulla ohjelmalla. Näin sieltä pystyttiin erottelemaan erilaisia teemoja ja toistuvia keskustelunaiheita. 

Meidän Espoo 20X0 -tuloksia esitellään tarkemmin hiljattain julkaistussa raportissa. Tärkeimmiksi asukkaiden yhteisiksi toiveiksi siinä nousivat luonto, yhteisöllisyys ja ihmisen kokoinen kaupunki. Alueellisista keskusteluista löytyi sekä selkeitä yhteisiä arvoja että omia paikallisidentiteettejä.

Lue uutinen Meidän Espoo 20X0 -tuloksista

Tutustu Meidän Espoo 20X0 -koosteraporttiin(ulkoinen linkki)

Tutustu tapahtumasarjan verkkosivuihin

Pikakysely täydensi kuvaa espoolaisten arvoista

Yleiskaava 2060 -pikakyselyllä kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden Espoosta. Kolmikielinen verkko- ja mobiilikysely oli avoinna kuukauden verran 20.10.-20.11.2022. Kyselyyn saatiin 1400 vastausta, joista useampi sata ruotsiksi tai englanniksi. Kouluyhteistyön ansiosta osan vastaajista tiedetään olevan lukioikäisiä.

Pikakyselyllä haettiin vastausta kysymykseen, mitä osallistuja haluaisi nähdä tulevaisuuden Espoossa. Aluksi vastaaja sai eteensä 10 erilaista vertailuparia. Hänen tuli valita kahdesta vaihtoehdosta aina se, joka tuntui tärkeämmältä.

Lopputulos paljasti, että valintatilanteissa espoolaiset arvottavat luonnon muiden tärkeiden asioiden edelle. Vertailun lopputuloksena syntyi lista, jossa vastausvaihtoehdot ovat järjestyksessä sen mukaan, miten isolla prosenttiosuudella ne tulivat valituksi lukuisissa parivertailuissa. Pohja-aineistossa oli 34 vastausvaihtoehtoa tasaisesti yleiskaavan eri teemoista.

Vertailun jälkeen vastaajaa pyydettiin kertomaan omin sanoin, mitä hän haluaisi nähdä tulevaisuuden Espoossa. Näitä avoimia vastauksia saatiin lähes 1700. Niissä tuli esiin espoolaisille tärkeiden asioiden kirjo ja ristiriitaisetkin näkemykset.

Lue uutinen Yleiskaava 2060 -pikakyselyn tuloksista

Yleiskaavatapahtumissa juteltiin, piirrettiin ja täydennettiin aikajanaa

Loka-marraskuussa 2022 järjestettiin Espoon kirjastoissa kaksi Tehdään yhdessä Espoon yleiskaava 2060-tilaisuutta. Rennoilla tapahtumatoreilla kaavoituksen asiantuntijat juttelivat ja vastailivat asukkaiden kysymyksiin.

Keskustelun ohessa asukkaat saivat jättää post-it-lapuilla terveisiään Espoon tulevaisuuden aikajanalle. Kaikki terveiset dokumentoitiin ja huomioitiin yleiskaavan tavoitteiden valmistelussa.

Molemmissa tapahtumissa kirjastopedagogit ohjasivat lapsia piirtämään jättipaperille unelmiaan tulevaisuuden Espoosta. Kaikki piirrokset dokumentointiin ja aineistoa tullaan hyödyntämään yleiskaavan jatkotyössä. Piirrosaineiston perusteella lapsille tärkeitä teemoja olivat luonnon ja eläinten hyvinvointi, monipuoliset harrastus- ja leikkimahdollisuudet, sosiaalinen hyvinvointi eri muodoissaan ja viihtyisät asunnot ja julkiset tilat.

Lue tunnelmia yleiskaavatapahtumasta Ison Omenan kirjastossa

Lue tunnelmia yleiskaavatapahtumasta Sellon kirjastossa

Katso tallenne lavaohjelmasta Sellon kirjaton tapahtumassa(ulkoinen linkki)

Karttakysely kiteytti espoolaisille tärkeät paikat ja kulkutavat

Yleiskaavan tavoitteiden valmistelussa on hyödynnetty myös vuonna 2020 toteutettua laajaa Mun Espoo kartalla -kyselyä. Siihen vastasi yhteensä noin 6 600 espoolaista. He merkitsivät kartalle lähes 70 000 itselleen merkityksellistä paikkaa, kommenttia ja kehittämisideaa.

Vastaajista huomattava osa, noin 2500, oli lapsia ja nuoria. Laajaa aineistoa hyödynnetään Espoon kaupunkisuunnittelussa useiden vuosien ajan. Kyselyn tehtiin yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

Kyselyn verkkosivulta löytyy visuaalinen kooste tuloksista sekä juttusarja, jossa tuloksia ja niiden hyödyntämistä esitellään eri näkökulmista. Onko Espoo maineensa veroinen autokaupunki? Miten nuorten elinpiiri vaihtelee iän ja sukupuolen mukaan? Tutustu tuloksiin!

Mun Espoo kartalla -verkkosivu

Uuden yleiskaavan tavoitteista päätetään alkuvuodesta 2023. Tämän jälkeen alkaa kaavaluonnoksen valmistelu. Asukasvuorovaikutus jatkuu kaikissa kaavan vaiheissa.

Lue lisää osoitteessa espoo.fi/yleiskaava

  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys
  • Yleiskaava 2060