Luonto, yhteisöllisyys ja ihmisen kokoinen kaupunki – näitä espoolaiset toivovat kaupunkisuunnittelulta

22.12.2022 10.00Päivitetty: 22.12.2022 12.32
Piirroskuvassa poika ja kaupunkinäkymä.
Kuva: Espoon kaupunki

Tuore raportti esittelee Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjan tulokset ja kiteyttää, mitä asukkaat haluavat Espoon ja sen suuralueiden tulevaisuudelta. Tuloksia hyödynnetään muun muassa vuoteen 2060 tähtäävän Espoon yleiskaavan valmistelussa.

Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja kutsui kaupunkilaiset puhumaan siitä, kenelle, miten ja millä ehdoin Espoota rakennetaan. Teemailloista, keskusteluilloista ja työpajasta muodostunut 14 tapahtuman sarja tavoitti noin 1500 espoolaista keväällä 2022.

Tapahtumasarjan tekivät Espoon kaupunkisuunnittelukeskus ja Espoon työväenopisto yhteistyössä kestävän kehityksen osaamiskeskuksen ja Aalto-yliopiston kanssa.

Tapahtumien avulla haluttiin koota asukkailta kokemuspohjaista tietoa, jota voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa. Siksi kaikki tapahtumasarjan aikana syntyneet keskustelut ja chat-viestit dokumentoitiin tarkasti. Aineisto käytiin läpi laadullisen aineiston analyysiin tarkoitetulla ohjelmalla. Näin sieltä pystyttiin erottelemaan erilaisia teemoja ja toistuvia keskustelunaiheita.  

"Espoolaisten kommenttien ja keskustelujen perusteella pääteemoiksi nousivat sujuva arki, lähiluonto sekä yhteisöllisyys ja elinvoima. Kaikkia näitä teemoja yhdistää myös kaupungin kasvuun ja tiivistymiseen liittyvä pohdinta. Se vaikuttaa ikään kuin kaiken keskustelun taustalla", kiteyttää aineiston analysoinut Susanna Nurmi Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Tärkein yksittäinen teema oli luonto. Asukkaat toivovat, että kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Vahva viesti välittyi myös lähiluonnon ja virkistysmahdollisuuksien merkityksestä espoolaisille.

Palvelut ja liikkuminen ovat espoolaisten sujuvan arjen kannalta keskeisiä tekijöitä. Keskusteluissa ilmeni, että asukkaat ovat valmiita tekemään arjestaan kestävämpää, kun siitä tehdään heille helppoa. Myös kaupunginosien elinvoimaisuus ja yhteisöllisyys oli asukkaille tärkeää. Moni koki, että ihmisen kokoinen kylämäinen kaupunki lisäisi molempia − arjen sujuvuutta ja asukkaiden yhteisöllisyyttä.

Alueellisissa keskusteluissa näkyi yhteisiä arvoja ja omia paikallisidentiteettejä

Puolet kaikista Meidän Espoo 20X0 -tapahtumista oli alueellisia keskusteluiltoja. Niissä asukkaat, päättäjät ja kaupunkisuunnittelijat puhuivat yhdessä jonkin Espoon suuralueen tulevaisuudesta.

Kun alueellisia keskusteluja vertailtiin keskenään, kävi ilmi, että alueesta riippumatta asukkailla on huoli luonnon säilymisestä ja intoa oman asuinalueen kehittämiseen. Ihanne modernista ja yhteisöllisestä kaupunkikylästä oli niin ikään havaittavissa kaikilla alueilla.  

Suurimmat erot tulivat esille siinä, millaiseksi oman alueen identiteetti ja maine koettiin. Alueen sijainti, nykyinen kaupunkikuva ja rakentamispaine vaikuttivat siihen, miten asukkaat kokivat asuinalueensa.

Monessa keskusteluillassa suuralueen asukkaat olivat keskenään hyvin samoilla linjoilla alueensa vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Eriäviä mielipiteitä nostattaneita keskustelunaiheita olivat esimerkiksi kaupungin kasvu, kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä liikenteen ratkaisut.

Asukkaiden ajatukset Espoon uuden yleiskaavan pohjana

Meidän Espoo 20X0 -tuloksia hyödynnetään tänä syksynä tuoreeltaan, kun Espoon uudelle yleiskaavalle laaditaan tavoitteet. Espoon yleiskaava 2060 on koko kaupunkia koskeva, pitkän aikavälin strateginen maankäytön suunnitelma, jonka valmistelu käynnistyi syksyllä 2022.

"Meidän Espoo 20X0 -tapahtumien ansiosta saimme päivitettyä tietojamme asukkaiden näkemyksistä. Etenkin saimme tuoretta tietoa siitä, mitä lähiympäristö asukkaille merkitsee ja millaisia tulevaisuuden tarpeita heillä on. Keskustelu mahdollisti asukkaiden erilaisten näkemysten esille tuomisen, mutta vuoropuhelun avulla voitiin myös tunnistaa yhteisiä huolia ja toiveita. Yleiskaavan kaupunkitasoisten tavoitteiden valmisteluun hyödynnämme erityisesti niitä teemoja ja näkemyksiä, jotka painottuivat asukkaiden keskusteluissa", kertoo yleiskaavapäällikkö Essi Leino kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Meidän Espoo 20X0 -tulosten lisäksi yleiskaavan tekemisessä huomioidaan myös muutama vuosi sitten tehdyn laajan Mun Espoo kartalla -kyselyn tulokset ja loka-marraskuussa yleiskaavan asukastilaisuuksissa ja Yleiskaava 2060 -pikakyselyssä kerätyt näkemykset.

Lue raportti Meidän Espoo 20X0 -tapahtumien teemoista ja eri suuralueiden keskusteluista 

Tutustu Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjaan

Tutustu valmisteilla olevaan Espoon yleiskaavaan 2060

  • Kaavoitus
  • Yleiskaava 2060