Natur, gemenskap och en lagom stor stad – det önskade Esboborna av stadsplaneringe

22.12.2022 10.00Uppdaterad: 22.12.2022 12.32
En teckning av en pojke och en stadsutsikt.
Bild: Esbo stad

En färsk rapport presenterar resultaten av evenemangsserien Vårt Esbo 20X0 och sammanfattar vilka önskemål invånarna har för framtidens Esbo och dess storområden. Resultaten används i bland annat beredningen av Esbo generalplan, som blickar mot 2060.

Evenemangsserien Vårt Esbo 20X0 bjöd in stadsborna att diskutera för vem, hur och på vilka villkor Esbo byggs. Serien på 14 evenemang omfattade temakvällar, diskussionskvällar och en workshop samt nådde omkring 1 500 Esbobor våren 2022.

Evenemangsserien ordnades av Esbo stadsplaneringscentral och Esbo arbetarinstitut i samarbete med kompetenscentret för hållbar utveckling och Aalto-universitetet.

Med hjälp av evenemangen ville man samla in erfarenhetsbaserad information av invånarna, för att använda den i stadsplaneringen. Därför dokumenterades alla diskussioner och chattmeddelanden som uppkom under evenemangsserien noggrant. Man gick igenom materialet med ett program avsett för kvalitativ analys av material. På så sätt kunde man urskilja olika teman och återkommande diskussionsämnen i det. 

"På basis av Esbobornas kommentarer och diskussioner kunde en smidig vardag, närliggande natur samt gemenskap och livskraft urskiljas som huvudteman. Alla dessa teman sammankopplas även i stadens funderingar kring tillväxt och förtätning. De påverkar i bakgrunden till varje diskussion", sammanfattar Susanna Nurmi vid Esbo stadsplaneringscentral som analyserat materialet.

Det viktigaste enskilda temat var naturen. Invånarna önskar att naturens mångfald samt stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen ska beaktas i stadsplaneringen. Även ett starkt budskap om betydelsen av närliggande natur och rekreationsmöjligheter förmedlades från Esboborna.

Tjänster och mobilitet är viktiga faktorer med tanke på en smidig vardag för Esboborna. Av diskussionerna framgick att invånarna är beredda att göra sin vardag mer hållbar, när det görs enkelt för dem. Även stadsdelarnas livskraft och gemenskap var viktiga för invånarna. Många upplevde att en lagom stor, byliknande stad skulle öka både vardagens smidighet och gemenskapen bland invånarna.

I de områdesvisa diskussionerna framkom gemensamma värden och egna lokala identiteter

Hälften av alla evenemang i serien Vårt Esbo 20X0 var områdesvisa diskussionskvällar. Under dem diskuterade invånare, beslutsfattare och stadsplanerare tillsammans om framtiden för något av Esbos storområden.

När de områdesvisa diskussionerna jämfördes sinsemellan kom det fram att, oberoende av område, är invånarna oroade över i vilken grand naturen kommer att bevaras och ivriga över att utveckla sitt eget bostadsområde. Likaså kunde drömmen om en modern och gemensam stadsby urskiljas i samtliga områden. 

De största skillnaderna kom fram beträffande hurdan det egna områdets identitet och rykte upplevdes. Områdets läge, den nuvarande stadsbilden och byggnadstrycket påverkar hur invånarna upplever sitt bostadsområde.

Under många av diskussionskvällarna var invånarna i storområden i hög grad av samma åsikt sinsemellan när det gäller områdets styrkor och utvecklingsbehov. Diskussionsämnen som lyfte fram avvikande åsikter var till exempel stadens tillväxt, förtätningen av stadsstrukturen och trafiklösningarna.

Invånarnas tankar som grund för Esbos nya generalplan

Resultaten av serien Vårt Esbo 20X0 utnyttjas genast i höst, när målen för Esbos nya generalplan fastställs. Esbo generalplan 2060 är en långsiktig strategisk plan för markanvändningen som omfattar hela staden och vars beredning inleddes hösten 2022.

"Tack vare evenemangen i serien Vårt Esbo 20X0 kunde vi uppdatera vår information om invånarnas åsikter. Först och främst fick vi färsk information om vad näromgivningen betyder för invånarna och hurdana framtida behov de har. Diskussionen gjorde det möjligt att lyfta fram invånarnas olika åsikter, men med hjälp av dialog kunde man även identifiera gemensamma orosmoment och önskemål. För beredningen av generalplanens mål på stadsnivå kommer vi att utnyttja i synnerhet de teman och åsikter som framhölls i invånarnas diskussioner", säger generalplanechef Essi Leino vid stadsplaneringscentralen.

Utöver resultaten som evenemangsserien Vårt Esbo 20X0 gett, kommer man i utarbetandet av generalplanen även att beakta resultaten av enkäten Mitt Esbo på kartan, som genomfördes för några år sedan, samt de åsikter som samlades in vid de invånarmöten om generalplanen som ordnades i oktober–november och med hjälp av snabbenkäten Generalplan 2060.

Läs rapporten om temana och diskussionerna i de olika storområdena inom ramarna för evenemangen i serien Vårt Esbo 20X0 (endast på finska)

Läs om evenemangsserien Vårt Esbo 20X0

Ta del av Esbo generalplan 2060 som är under beredning

  • Planläggning
  • Generalplan 2060