Plastens berättelse – från skräp till produkt

Vi ökar plaståtervinning och hittar nya användningsändamål för återvunnen plast.

Plasten har en central betydelse i vårt samhälle. Som material är den billig, lätt, och hållbar med många användningsmöjligheter och den har goda skyddsegenskaper. Vi måste ändå använda plaster på ett mer hållbart sätt. Problemet är att plast som inte har återvunnits bränns, varvid råvaran förloras. Genom att återvinna plast minskas klimatutsläpp och sparas naturresurser.  

Separat insamling av konsumenternas plastförpackningar startade för några år sedan, men andra plaster, som så kallade hårdplaster, cirkulerar fortfarande svagt. Både Finland och EU har som mål att öka återvinningsgraden för plastförpackningar till 55 procent före 2030. För att detta mål ska kunna uppnås krävs ökad kunskap och medvetenhet, beteendeförändringar och nya metoder för återvinning och utnyttjande av plastavfall, produkter och teknik. På marknaden finns det fortfarande få produkter som är gjorda av återvunnen plast. 

Syftet med projektet är att demonstrera plastens berättelse om det hur man kan producera hållbara och koldioxidsnåla produkter av en växande ström av plastavfall. Samtidigt utvecklas och pilottestas effektiva och användarvänliga metoder för plastinsamling som lämpar sig för skolorna. Därtill ökas invånarnas, särskilt barnens och ungdomarnas kunskaper och färdigheter om plastens cirkulära ekonomi. Invånarna har en viktig roll när det gäller tillägnelse av nya funktionssätt och ökning av återvinningsgraden.  

Företagen får information om hanteringen, bearbetningen och produktutvecklingen av olika plastsorter. Därtill ökar ekosystemet Plastens berättelse, utarbetat i samarbete med företag, forsknings- och undervisningsorganisationer och andra plastaktörer, projektets effektivitet och förstärker kontinuiteten i det samarbete som inletts.  

För att utveckla en hållbar konkurrenskraft är det viktigt att man under och efter coronaviruspandemin fokuserar på att främja nya lösningar tillsammans med staten, städerna, FUI-aktörerna och företagen. De lösningar som utvecklas och pilottestas i projektet är också exempel för andra städer i Finland och internationellt och fungerar som konkret handavtryck för regeringsprogrammets mål ”Finland – större än sin storlek”. 

Kontaktuppgifter

Reetta Jänis

Utvecklingschef040 551 9484

Ossi Martikka

Projektchef050 516 2757

Yrkeshögskolan LAB