Aktör som omfattas av hälsoskyddstillsynen - kom också ihåg att anmäla om verksamheten avslutas

19.12.2022 11.41

Grundavgiften för tillsyn som trädde i kraft 2022 faktureras i fortsättningen av alla hälsoskyddstillsynsobjekt som den 1 januari 2023 är aktiva i datasystemet för tillsynsobjekt och som enligt lagstiftningen omfattas av avgiften. Grundavgiften är 150 €. Utöver grundavgiften faktureras avgifter för tillsynsåtgärder enligt taxan för miljö- och hälsoskydd.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att skriftligen underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om att verksamheten avslutas. För att undvika grundavgiften för 2023 ska en anmälan om verksamhet som avslutats under 2022 göras senast den 31 december 2022.

Det är också viktigt att aktörerna anmäler i tid om inledande och väsentlig ändring av verksamheten.

Grundavgiften är en avgift av skattenatur som togs i bruk 2022 och som tas ut årligen av de aktörer vars verksamhet omfattas av kommunens hälsoskyddstillsyn. Grundavgiften för tillsynen fastställs i den ändring av hälsoskyddslagen som godkändes den 16 december 2021.  Med grundavgiften täcks sådana tillsynsuppgifter för vilka ingen uppgiftsspecifik avgift tas ut. Sådana är bland annat handledning och rådgivning.

Utgångspunkten är att grundavgiften för tillsynen tas ut av verksamhetsutövarna som ska göra en anmälan om sin verksamhet till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Funktioner och verksamhetsställen som omfattas av grundavgiften är bland annat:

  • lokaler som är avsedda för inkvarteringsverksamhet,
  • för allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, friluftsbad och badstrand,
  • daghem och plats där verksamhet i anslutning till barns och ungas sammankomster ordnas samt läroanstalter som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning, högskoleutbildning, grundläggande konstundervisning eller fritt bildningsarbete eller platser där undervisningen ordnas
  • verksamhetsenhet inom socialvården som ger kontinuerlig vård

En exakt förteckning över verksamhet med betalningsskyldighet (extern länk)(extern länk) finns som bilaga till hälsoskyddslagen.

Aktören kan begära omprövning av grundavgiften om avgiften har tagits ut utan grund eller grundavgift inte har påförts och detta inte berott på den betalningsskyldige.

Lag om ändring av hälsoskyddslagen(extern länk)(extern länk) (stm.fi)
Hälsoskyddslag 763/1994(extern länk)(extern länk) (finlex.fi)
Anmälningspliktig verksamhet(extern länk)(extern länk) (valvira.fi)

Mer information om hälsoskyddstillsynens grundavgift finns på Valviras webbplats:

https://www.valvira.fi/web/sv/-/det-kommer-en-ny-grundavgift-for-tillsynen-av-de-verksamheter-som-ska-anmalas-till-halsoskyddsmyndigheterna(extern länk)

Anmälningar om verksamhet som omfattas av Esboregionens miljö- och hälsoskyddstillsyn kan göras antingen via den elektroniska tjänsten Ilppa eller med blanketten:

Ilppa: https://ilppa.fi/(extern länk)

Anvisningar för anmälan: https://www.espoo.fi/sv/boende-och-byggande/ymparistoterveys/tillsyn-av-lokaler#section-21441

Blankett: Anmälan om verksamhet enligt 13 § och 18 § i  hälsoskyddslagen (763/1994) (espoo.fi) (på finska)(extern länk)

Avgiftstaxa för Esboregionens miljö- och hälsoskydd:

Taxa för Esboregionens miljö- och hälsoskydd | Esbo stad

Anvisning för begäran om omprövning av grundavgift:

Anvisning för begäran om omprövning av grundavgiften för miljö- och hälsoskyddstillsyn | Esbo stad (på finska)

Esboregionens miljö- och hälsoskydd
PB 210, 02070 ESBO STAD
terveydensuojelu@espoo.fi

Hela Esbo