Taxa för Esboregionens miljö- och hälsoskydd

Stadsstyrelsen 29.11.2021, träder i kraft 1.1.2022

1 § Tillämpningsområde

Denna taxa tillämpas på

A) Kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (297/2021). Dessa prestationer gäller (73 §):

1) handläggning av anmälningar om registrering enligt 10 och 13 § samt handläggning av ansökningar och anmälningar som gäller godkännande enligt 9 och 11 §;
2) inspektioner och undersökning av prov som avser verksamhet enligt 72 § 1 mom. och som ingår i kommunens tillsynsplan, provtagning som baserar sig på en tillsynsplan ingår däremot i den grundavgift för tillsyn som årligen tas ut;
3) inspektioner som görs för att kontrollera att en uppmaning enligt 40 § 1 mom. iakttas;
4) tillsyn enligt 51 § 1 mom. över företagare som exporterar livsmedel till stater utanför Europeiska unionen och exportintyg som avses i paragrafens 2 mom.;
5) tillsyn över de särskilda villkoren för handeln med livsmedel av animaliskt ursprung på Europeiska unionens inre marknad; samt
6) inspektioner för att kontrollera att de administrativa tvångsmedel och sanktioner enligt 9 kap. följs som baserar sig på underlåtelse att iaktta livsmedelsbestämmelserna.

Inga avgifter tas ut för inspektioner inom den planenliga tillsynen över registrerad primärproduktion.  För godkända primärproduktionsställen för groddar tas det ut prestationsbaserade avgifter enligt 73 § 1 och 2 mom. Om det görs en ny inspektion av den registrerade primärproduktionen på grund av försummelse, tas det ut en avgift för inspektionen. Lanthandlar och allmännyttiga samfund som är befriade från grundavgiften för tillsyn bedriver i regel registrerad livsmedelsverksamhet och omfattas av planenlig, riskbaserad tillsyn. Trots att ingen årlig grundavgift för tillsynen tas ut hos dessa aktörer tas det ut prestationsbaserade avgifter enligt 73 §.

Kommunen tar dessutom ut en avgift för annan övervakning samt inspektioner och undersökningar i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 79–85 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 (kontrollförordning gällande offentlig kontroll).

B) Kommunala myndigheters prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994). Dessa prestationer gäller 

1) handläggning av anmälningar enligt 13 och 18 a §, handläggning av ansökningar om godkännande enligt 18 § samt de inspektioner och dokumentkontroller som gäller verksamheter som avses i dessa paragrafer och som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 6 § samt beslut som fattas med stöd av 51 § i hälsoskyddslagen med anledning av anmälningar;
2) tillsyn över efterlevnaden av förelägganden som meddelats med anledning av anmälningar enligt 13 § och ansökningar enligt 18 §;
3) mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar som hör samman med utredning av sanitära olägenheter i verksamheter som avses i 1 punkten eller med säkerställande av att en olägenhet avhjälps;
4) godkännande av en riskbedömning enligt 20 § samt övervakning och kontroll av hushållsvattnets kvalitet;
5) övervakning av kvaliteten hos badvatten enligt 29 §;
6) inspektioner (fartygsinspektioner) och beviljande av intyg enligt 6 § 4 mom.;
7) utgifter för meddelande om anhängiggörande, hörande och beslut i samband med anmälan som avses i 13 § och 18 a § samt ansökan som avses i 18 § i hälsoskyddslagen; 

Kommunen har dessutom rätt att ta ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa:

8) hos fastighetens ägare eller innehavare eller hos någon annan som med stöd av 27 § är ansvarig för en sanitär olägenhet för en inspektion, dokumentkontroll, mätning, provtagning, undersökning eller utredning som har utförts i en bostad eller ett annat vistelseutrymme och som hör samman med en utredning av sanitära olägenheter som avses i 26 § eller med säkerställande av att en olägenhet avhjälps; myndighetens första inspektion för att utreda en misstanke om sanitär olägenhet i en bostad och bestämmande av behovet av fortsatta undersökningar i samband med inspektionen är dock avgiftsfri;
9) hos en brunnsägare för undersökningar av hushållsvattnet, om det inte är fråga om en anläggning enligt 16 § 4 mom. som levererar hushållsvatten;
10) åtgärder i samband med flyttning av lik enligt överenskommelsen om transport av lik (FördrS 13/1989) samt övervakningsbesök eller inspektioner enligt en förordning som utfärdats med stöd av 43 §;
11) inspektioner av solarieanordningar enligt 173 § i strålsäkerhetslagen (859/2018);
12) andra inspektioner och annan dokumentkontroll, mätning, provtagning, undersökning och utredning som hör samman med utredning av sanitära olägenheter eller med säkerställande av att en olägenhet avhjälps än vad som avses i 1–4 punkten. Om mätningarna, provtagningarna, undersökningarna och utredningarna kan utföras av en utomstående part handlar det om en momsbelagd avgift.

C) Kommunala myndigheters prestationer enligt tobakslagen (549/2016). Dessa prestationer gäller

1) beviljande av ansökan om detaljhandelstillstånd enligt 44 §;
2) behandling av anmälan om detaljhandelstillstånd för nikotinvätskor enligt 48 §;
3) behandling av anmälan om partihandel enligt 50 §;
4) behandling av ansökan om rökförbud i bostadsaktiebolag enligt 79 §;
5) den årliga övervakningsavgiften för försäljningstillstånd enligt 91 §.

D) Kommunala myndigheters prestationer enligt läkemedelslagen (395/1987). Dessa prestationer gäller

1) beviljande av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat enligt 54 a §;
2) övervakningsåtgärder enligt 54 c §.

E) Veterinärvårdslagen (765/2009)

1) Hos ägaren av ett husdjur får det på veterinärmottagningen tas ut en avgift som täcker kostnaderna (21 §)..

2 § Grunder för fastställande av avgifterna

2.1 Avgifterna grundar sig på myndighetens totala, genomsnittliga kostnader för tillsyn, inspektioner, provtagning och provundersökning samt på tobakslagen.

2.2 I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för skötseln av uppgiften, räntor och avskrivningar samt en andel av förvaltningskostnaderna. Kostnaderna för tillsynspersonalens resor tas vid avgiftsbelagda inspektioner ut hos alla objekt i form av en besöksavgift enligt en genomsnittlig restid på 0,5 timmar. Kostnaderna för beredningen av ärendet och de genomsnittliga resekostnaderna kan tas ut enligt prövning, om inspektionen inte kan utföras av orsaker som inte har anmälts på förhand och som beror på verksamhetsutövaren/aktören. Priset för tillsynspersonalens arbete är 60 euro per timme.

2.3 Avgifterna för utomstående tjänster och laboratorieundersökningar bestäms enligt kostnaderna för dem.

2.4 Avgifterna tas ut enligt avgiftstabellerna i bilagan.

2.5 Separat provtagning av myndigheterna kostar 60 euro. Ingen separat avgift tas ut för provtagning i samband med inspektioner. Planenlig provtagning inom livsmedelstillsynen är inte separat avgiftsbelagd, utan den ingår i den årliga grundavgiften för tillsynen.

3 § Avgifter för handläggning och godkännande

3.1 Som en allmän grund för avgiften för handläggning eller godkännande används handläggningens eller godkännandets omfattning. Avgiften bestäms enligt den arbetstid som handläggningen av en ansökan eller anmälan tagit i anspråk och enligt de aktuella avgiftstabellerna.I handläggningen av en anmälan om en lokal enligt livsmedelslagen och en anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen ingår kontroll av uppgifterna i anmälan, överföring av uppgifterna till myndighetens tillsynsdatasystem, en preliminär riskbedömning och avsändande av ett intyg till aktören. Till den arbetstid som använts som grund för avgiften för godkännande av anläggningar enligt livsmedelslagen och 18 § i hälsoskyddslagen räknas kontroll för ibruktagande av lokalen, granskning av handlingar, handläggning av ansökan och beslut om godkännande. Till den arbetstid som använts för handläggningen av en ansökan om ett rökförbud i en bostadssammanslutning enligt 79 § i tobakslagen räknas granskning av handlingar, handläggning av ansökan samt hörande av parterna och beredning av beslutet om förbud. Utöver den handläggningsavgift som grundar sig på handläggningstiden för ansökan tar myndigheten ut kostnaderna för hörandet och tillkännagivandet av beslutet, såsom postnings- och annonskostnaderna.

3.2 Avgiften för godkännande tillämpas också på villkorliga beslut om godkännande enligt livsmedelslagen. För det första villkorliga beslutet om godkännande tas det ut en avgift för ny verksamhet och för följande tas det ut en avgift för en betydande ändring av verksamheten i enlighet med avgiftstabellen i bilagan.

3.3 Avgiften för handläggning eller godkännande tillämpas också på anmälningar och ansökningar som gäller en betydande ändring av verksamheten samt på anmälan om byte av verksamhetsutövare.

3.4 I fråga om verksamhet enligt livsmedelslagen tas avgift dessutom ut för behandlingen av anmälan om avslutande av verksamheten.

3.5 Handläggning av anmälningar om avbrytande och avslutande av verksamheten enligt hälsoskyddslagen är dock avgiftsfri;

4 § Avgifter för inspektioner som ingår i tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet     

4.1 För inspektioner, provtagningar och provundersökningar som grundar sig på en godkänd tillsynsplan tas en tillsynsavgift ut som grundar sig på den genomsnittliga restiden samt den tid som inspektionen tar i anspråk. Till inspektionen hör förberedelserna, själva inspektionen och den tid som använts för skrivning av inspektionsprotokollet.  Inspektionen kan också vara en dokumentkontroll eller en inspektion eller intervju som utförts per telefon eller via distansförbindelse. Då dras besöksavgiften (30 euro) av från den fasta tillsynsavgiften. Förnyade inspektioner som görs för övervakning av de åtgärdsuppmaningar som getts vid inspektioner som gjorts på basis av tillsynsplanen, anses vara fortsättning på den planenliga inspektionen. Därmed tas en tillsynsavgift ut också för dem enligt den tid som använts, dock minst priset för en timme arbetstid. Inspektionens innehåll och den genomsnittliga arbetstid som används för tillsynsobjektstypen fastställs i tillsynsplanen för Esboregionens miljö- och hälsoskydd.

Inspektionsintervallen bestäms utgående från riskbedömningen i tillsynsplanen för Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Om en livsmedelslokal har flera olika funktioner bestäms inspektionsintervallen och avgiften enligt den mest riskfyllda verksamheten.

För en inspektion av en aktör som är registrerad på en annan ort inom enhetens tillsynsområde (mobil livsmedelslokal) faktureras enligt avgiftstabellen i bilagan.

4.2 Om flera åtgärder som ingår i offentlig tillsyn utförs samtidigt för ett enda tillsynsobjekt, ska en kombinerad avgift tas ut. Om det vid samma inspektionsbesök utförs flera lagenliga miljö- och hälsoskyddsinspektioner, tas avgiften ut på basis av den huvudsakliga inspektionen och till den läggs som tilläggsavgift 50 procent av avgifterna för de andra samtidigt utförda inspektionerna. I inspektionsprotokollet antecknas alla bestämmelser på vilka tillsynen under inspektionen grundar sig.

4.3 Valvontasuunnitelmaan merkityistä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkojen tarkastuksista ei peritä erillistä maksua. Tupakkatuotteiden, nikotiinivalmisteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin ja tukkumyynnin vuosittaiset valvontamaksut kattavat kaikki suunnitelmalliset tarkastukset.

4.4 För de inspektioner av detaljförsäljningsaffärer för tobaksprodukter som ingår i tillsynsplanen tas ingen separat avgift ut. De årliga tillsynsavgifterna för detaljförsäljning och partiförsäljning av tobaksprodukter, nikotinpreparat och nikotinvätskor omfattar alla planenliga inspektioner.

4.5 Den inspektionsavgift som tas ut av anläggningar som levererar hushållsvatten omfattar utöver den tid som går åt till inspektionerna även en avgift för åtgärder som hänför sig till övervakning och kontroll av hushållsvattnets kvalitet.

5 § Avgifter för övriga inspektioner enligt livsmedelslagen

5.1 För övervakning av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel till länder utanför Europeiska unionen tas ut en särskild avgift till den del exporten, enligt de krav som köparlandet ställer, förutsätter en mera omfattande övervakning än normalt. Avgiften bestäms enligt den tid som inspektionerna tar i anspråk.

5.2 För inspektioner som kan grunda sig på kontroll av åtgärder som avses i 55–61 samt 66 § i livsmedelslagen tas det ut en avgift enligt de kostnader som uppstått.

5.3 Dessutom tas en avgift ut också för annan övervakning och därtill hörande undersökning sådan som den bestäms i artiklarna 79–85 i förordningen om offentlig kontroll.  Till denna grupp hör också de inspektioner som sker på verksamhetsutövarens egen begäran och de inspektioner som utförs utanför tillsynsplanen för att säkerställa att missförhållandena avhjälps. För inspektioner som grundar sig på en anmälan om misstanke tas det dock inte ut någon avgift, om det inte är fråga om en ny inspektion på grund av att bestämmelserna inte följts. Dessutom tas en avgift ut för andra åtgärder som försummelsen av bestämmelserna föranleder, såsom markering eller förstöring av livsmedelspartier på grund av ett förbud mot aktören.

5.4 För exportintyg för livsmedel tas det ut en avgift enligt avgiftstabellen i bilagan.

6 § Avgifter för vissa inspektioner och mätningar enligt hälsoskyddslagen

6.1 För inspektion, mätning, provtagning, undersökning och utredning i syfte att konstatera sanitära olägenheter som avses i 26 § i hälsoskyddslagen och för att avlägsna dem tas det ut en avgift enligt kostnaderna i enlighet med avgiftstabellen i bilagan.

6.2 Det första inspektionsbesöket som gjorts för konstaterande av en sanitär olägenhet är avgiftsfritt.

7 § Avgift för försäljningstillstånd och årlig tillsynsavgift enligt tobakslagen och läkemedelslagen

7.1 För handläggning av en ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter, nikotinpreparat och nikotinvätskor samt handläggning av en anmälan om detaljhandel och partihandel med nikotinvätskor och för den årliga övervakningen av dessa tas det ut en avgift i enlighet med avgiftstabellen i bilagan.

För ett tidsbestämt detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor för mindre än 6 månader är beloppet på den årliga tillsynsavgiften 50 procent av den avgift som annars tas ut. Beloppet på den årliga tillsynsavgiften beror på antalet försäljningsdiskar på försäljningsstället. För tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat tas det för alla ut en årlig tillsynsavgift.

7.2 För ändring av försäljningstillstånd och/eller för skickande av ett nytt tillstånd som beror på aktören, tas det ut en avgift enligt den arbetstid som använts, dock minst för en halv timme.

8 § Fastställande av tillsynsavgiften i undantagsfall

8.1 För en inspektion eller för behandling av en anmälan eller en ansökan som ingår i tillsynsplanen och som kräver en exceptionellt stor/liten arbetsinsats kan det fastställas en avgift som är högst 50 procent högre/lägre än vad som föreskrivs i 4 §.

8.2 Om tillämpningen av denna taxa, med beaktande av ärendets karaktär och betydelse, leder till uppenbar oskälighet, kan det på basis av en ansökan av särskilda skäl tas ut en avgift som är lägre än avgiften enligt taxan eller avgiften kan efterskänkas. Handläggningsavgiften för anmälan eller ansökan bör även då i regel utgöra minst 50 procent av den avgift som annars skulle tas ut.

8.3 Om en inspektion eller provtagning som man kommit överens om tillsammans med inspektionsobjektet eller som tillsynsmyndigheten kräver att utförs på en viss tidpunkt inte kan utföras på grund av inspektionsobjektet, och den överenskomna tiden för inspektion eller provtagning inte har ställts in på förhand tas det ut en inspektions- eller provtagningsavgift på 90 euro av inspektionsobjektet. Någon avgift tas dock inte ut om inspektionsobjektet har en godtagbar orsak och lämnar in en skriftlig utredning inom 14 dagar.

8.4 Beslut om ändring av tillsynsavgiften eller avgiften som tas ut för behandlingen av anmälan och ansökan fattas i undantagsfall av den nämnd eller den tjänsteinnehavare som beslutar om den huvudsakliga tillsynen.

8.5 För avgiftsbelagda myndighetsuppgifter för vilka ett pris inte separat fastställs i denna avgiftstaxa tas det ut en avgift som motsvarar konstaderna i enlighet med den arbetstid som använts till uppgiften.

9 § Ansökan som återtas och handläggning som avbryts

9.1 Om den sökande återtar sin ansökan eller om handläggningen av ärendet hos den kommunala myndigheten avbryts av andra orsaker innan beslutet har meddelats och myndigheten redan har vidtagit betydande åtgärder för handläggning av ansökan, tas en avgift ut för den tid som använts för handläggningen.

10 § Avslag på eller avvisning av ansökan

10.1 För en ansökan som avslagits tas en avgift ut enligt denna taxa.  Om grunderna för att avslå ansökan är så uppenbara att en mer utförlig handläggning av ärendet inte är motiverad, tas en avgift ut enligt den arbetstid som använts för handläggningen. 

10.2 Om myndigheten beslutat avvisa en ansökan tas ingen avgift ut.

11 § Avgift för handläggning av återförvisad ansökan

11.1 Om domstolen på grund av sökande av ändring återförvisar ärendet för ny behandling, avdras det belopp som tagits ut för tillsynsmyndighetens beslut från avgiften enligt denna taxa.

11.2 Om domstolen på grund av sökande av ändring upphäver beslutet av den anledningen att den sökande inte behövt det beslut om godkännande som han eller hon sökt, återbetalas i sin helhet den avgift som eventuellt tagits ut.

12 § Betalning och indrivning av avgift

12.1 En avgift enligt tillsynsplanen tas ut för utförd inspektion med undantag av inspektioner av ställen för detaljhandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor enligt tobakslagen och inspektioner av rökförbud och rökrestriktioner samt inspektioner av försäljningsställen för nikotinpreparat enligt läkemedelslagen.

12.2 Avgiften ska betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. Förfallodagen kan infalla tidigast två veckor efter att den tjänst som avgiften baserar sig på har erhållits.

12.3 Om den avgift som fastställts för en åtgärd inte har betalats på förfallodagen tas en årlig dröjsmålsränta ut på det belopp som inte betalats i tid enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982).  I stället för dröjsmålsränta tas en dröjsmålsavgift på fem euro ut, om dröjsmålsräntan understiger detta belopp.

12.4Om en avgift enligt denna taxa trots en påminnelse inte har betalats, kan den drivas in genom utsökning utan separat dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

12.5 Den årliga tillsynsavgiften för ställena för detaljhandel och partihandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor faktureras per kalenderår. Avgiften för det första året bestäms enligt den dag då försäljningstillståndet beviljas och för de följande åren den 1 januari. Om den tidpunkt för inledande av verksamheten som anges i ansökan är 1.7–31.12, debiteras en tillsynsavgift för varje verksamhetsmånad, 42 euro per månad. Uttag av den årliga tillsynsavgiften för ställena för detaljhandel och partihandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor upphör när tillståndet löper ut. Avgifter som tagits ut returneras inte.

12.6 Den årliga tillsynsavgiften för detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat enligt läkemedelslagen faktureras per kalenderår. Avgiften för det första året bestäms enligt den dag då försäljningstillståndet beviljas och för de följande åren den 1 januari. Avgifter som tagits ut returneras inte.

13 § Sökande av ändring

13.1 Den som är missnöjd med en avgift som baserar sig på en godkänd tillsynsplan eller taxa kan över avgiften anföra grundbesvär som avses i 9 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Fakturan ska trots anförande av grundbesvär betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. Grundbesvär kan anföras på den grunden att en offentlig fordran har påförts eller debiterats felaktigt. Grundbesvär ska anföras inom fem år från ingången av året efter det år då fordran har påförts eller debiterats.

14 § Ikraftträdande

14.1 Avgifterna fastställs enligt den taxa som är i kraft det datum då beslutet fattas eller handläggningen sker.

14.2. Storleken på den årliga tillsynsavgiften för ställena för detaljhandel och partihandel med tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat bestäms enligt den taxa som gäller då avgiften justeras.

14.3 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

15 § Grundavgift för tillsyn, livsmedelslagen (297/2021) och hälsoskyddslagen (763/1994)

15.1 Utöver de ovan nämnda avgifterna tar kommunen årligen ut en grundavgift för tillsyn på 150 euro av tillsynsobjekt som bestäms i livsmedelslagen (297/2021, 72 §) och som omfattas av den planenliga livsmedelstillsynen och som bedriver:

1) primärproduktion av groddar på ett sådant godkänt primärproduktionsställe för groddar som avses i 9 §,
2) registrerad livsmedelsverksamhet som avses i 10 §;
3) livsmedelsverksamhet i en godkänd livsmedelslokal som avses i 11 §;
4) registrerad kontaktmaterialverksamhet som avses i 13 §.

Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos allmännyttiga samfund eller av lanthandlar. Grundavgiften för tillsyn tas inte heller ut hos aktörer som bedriver sådan verksamhet som avses i artikel 1.3 e och artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung samt i artikel 12.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Om den verksamhet aktören bedriver på ett enskilt verksamhetsställe omfattar flera sådana verksamheter som avses i 72 § 1 mom. tas grundavgiften för tillsyn ut bara en gång.

Grundavgiften för tillsyn tas ut i början av kalenderåret. Av ett tillsynsobjekt som under kalenderåret börjar omfattas av den planenliga tillsynen ska ingen grundavgift för tillsyn tas ut för kalenderåret i fråga. Om en aktör under kalenderåret anmäler att verksamheten avslutats upphör uttaget av grundavgift för tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret.

15.2. Utöver de ovan nämnda avgifterna tar kommunen enligt hälsoskyddslagen (763/1994, 50 §) årligen ut en grundavgift för tillsyn på 150 euro av verksamhetsutövarna för verksamhetsställen eller verksamheter som avses i bilagan till lagen.

Om den verksamhet verksamhetsutövaren bedriver på ett verksamhetsställe omfattar flera sådana verksamheter som avses i 50 § 1 mom. tas grundavgiften för tillsyn ut bara en gång. 

Grundavgiften för tillsyn tas ut i början av kalenderåret. Av ett tillsynsobjekt som under kalenderåret gör en anmälan om inledande av verksamhet ska ingen grundavgift för tillsyn tas ut för kalenderåret i fråga. Om en verksamhetsutövare anmäler till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten att verksamheten avslutats, upphör uttaget av grundavgift för tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret.

LIVSMEDELSTILLSYN

Handläggningsavgift för en anmälan
- inledande och utvidgning av en verksamhet*
145 €
Handläggningsavgift för en anmälan
-avslutande, avbrytande eller minskning av verksamheten**
60 €
Planenlig inspektionFast avgift eller enligt den tid som använts
(60 € / h+ besöksavgift 30 €)
UppföljningsinspektionEnligt den tid som använts (60 € / h + besöksavgift 30 €)
Riskklass och inspektionsintervall bestäms enligt den gällande tillsynsplanen för Esboregionens miljö- och hälsoskydd.

 REGISTRERAD LIVSMEDELSVERKSAMHET

Exempel på verksamheter som kan ingå i den ifrågavarande riskklassen

inspektionsintervall/årinspektions-avgift (€)
Servering av livsmedel   
0en pub (utan matservering) endast inspektion vid inledning av verksamheten 120
1 ett litet kafé eller ett utdelningskök 0,35150
2 en pizzeria, en snackbar, ett utdelningskök, ett litet tillverkningskök 0,5210
3 en matrestaurang, en catering, ett tillverkningskök 1210
4 en stor restaurang eller ett tillverkningskök 2210
5 anstalts- och centralkök, tillverkning för riskgrupper 3270
Försäljning av livsmedel   
0 småskalig försäljning av kosttillskott t.ex. på gym endast inspektion vid inledning av verksamheten 120
1 en kiosk, en liten butik, ett apotek 0,35150
2 en liten butik 0,5210
3 en medelstor butik med livsmedelshantering 1210
4 en stormarknad med livsmedelshantering eller en medelstor butik med livsmedelshantering med medelstor risk 2270
Industriell tillverkning av livsmedel   
1 småskalig tillverkning av läskedrycker, förpackning av grönsaker 0,35150
2 rostning av kaffe, infrysning av bär, tillverkning av mat- och kaffebröd 0,5180
3 tillverkning av glass och sylt, styckning av grönsaker och tillverkning av råkost, tillverkning av färdigmat, konditoriverksamhet 1210
4 motsvarande verksamhet som i punkt 3, men mer omfattande 2270
5mycket omfattande hantering av grönsaker, tillverkning av färdigmat3300
6 omfattande verksamhet, tillverkning av barnmat, kliniska näringspreparat och helkonserver 4330
Lagring, transport och import av livsmedel (från den inre marknaden eller från tredjeländer)    
1 småskalig transport- och lagringsverksamhet samt import 0,35150
2 omfattande transport- och lagringsverksamhet eller småskalig import av produkter med särskilda salmonellagarantier 0,5210
3 omfattande import och lagring av temperaturreglerade livsmedel eller medelstor import av produkter med särskilda salmonellagarantier 1270
4 omfattande import av kosttillskott och produkter med särskilda salmonellagarantier 2300
5 storskalig import av livsmedel avsedda för särskilda grupper 3330
Inspektion av import på den inre marknaden i samband med andra planenliga inspektioner   60
Livsmedelskontaktmaterial   
1 småskalig kontaktmaterialverksamhet 0,35180
2 medelstor kontaktmaterialverksamhet 0,5210
3 omfattande kontaktmaterialverksamhet 1270
Annan verksamhet inom livsmedelsbranschen   
1 ett slaktskjul, en istillverkningsstation 0,35150
2 synnerligen småskalig slakt av fjäderfä och kaniner på en lantgård eller anläggningsliknande verksamhet i en anmäld lägenhet*** 0,5180
3 motsvarande som punkt 3, men något mer omfattande 1240

 

* Aktören ska underrätta tillsynsmyndigheten om inledandet av verksamheten och om väsentliga förändringar i verksamheten. Sådana anmälningar är till exempel inledande av ny verksamhet, byte av aktör, inledande av import på den inre marknaden eller annan ny verksamhet, väsentlig utvidgning av en verksamhet, ibruktagande av nya lokaler. **Aktören ska underrätta tillsynsmyndigheten när verksamheten upphör, avbryts eller minskar väsentligt. ***Anläggningsliknande verksamhet i en anmäld livsmedelslokal avser verksamhet enligt 4 § i statsrådets förordning 1258/2011.

GODKÄNDA LIVSMEDELSLOKALER (anläggningar och produktion av groddar)

Avgifter för regelbunden tillsyn   Handläggningsavgifter för en ansökan (€) 
RiskklassExempel på verksamheter som kan ingå i den ifrågavarande riskklasseninspektions-intervall/årinspektions-avgift (€)Ny verksamhetÄndring av en verksamhet
3 djupfrysning av kött och fisk, styckningsverksamhet och tillverkning av köttberedningar, sortering och rensning av fisk.

produktion under 10 000 kg/år

1240700350
4 kött- och fiskbranschen motsvarande som punkt 3, men produktion 10 000–100 000 kg/år, tillverkning av mjölkprodukter under 100 000 kg/år eller tillverkning av äggprodukter 10 000–10 milj. kg/år 2270800400
5 tillverkning av helkonserver och vakuumförpackade produkter, produktion på under 10 000 kg/år, storkök 3270800400
6 styckningsverksamhet och tillverkning av köttberedningar, fileing och rensning av fisk, produktion 100 000–1 milj. kg/år eller tillverkning av köttprodukter och bearbetade fiskeriprodukter, 10–100 000 kg/år eller tillverkning av äggprodukter över 10 milj. kg/år 43001000500
7 tillverkning av köttprodukter och bearbetade fiskeriprodukter, produktion 100 000–1 milj. kg/år eller mjölkprodukter, produktion över 100 000 kg/år 63001000500
8 tillverkning av köttprodukter och bearbetade fiskeriprodukter, produktion 1–10 milj. kg/år eller av helkonserver och vakuumförpackade produkter, produktion 100 000–1 milj. kg/år 83001000500
9 tillverkning av köttprodukter och bearbetade fiskeriprodukter, produktion över 10 milj. kg/år eller tillverkning av helkonserver och vakuumförpackade produkter, produktion på 1-10milj. kg/år 103001600800
10 tillverkning av helkonserver och vakuumförpackade produkter, produktion över 10 milj. kg/år 123001900950
  Lageranläggning 1-4240500300
PrimärproduktionProduktion av groddar1210500300

 

Inspektion av import på den inre marknaden i samband med andra planenliga inspektioner 60 €.

Tillsyn av åtgärder som grundar sig på bristande efterlevnad av livsmedelsbestämmelsernaEnligt den tid som använts 60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
Inspektioner enligt punkt 5.3 i taxan Enligt den tid som använts 60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
Undersökningsavgifter 
Provtagning utförd av en myndighet  60 €/objekt (inkl. besöksavgift)
Laboratorieundersökning Enligt kostnader
Exportintyg för livsmedel 
Rysslands exportintyg (granskning av handlingar, upprättande av intyg, separat exportintygshandling)  50 € / st.
Övriga exportintyg 50 €/st.(inkl. postavgift)
En mer täckande tillsyn av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel till länder utanför Europeiska unionen enligt köparlandets krav.   Enligt den tid som använts 60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
Botten för säkerhetspapper för exportintyg 20 €/st.
Ogiltigförklaring av intyg som upprättats på säkerhetspapper 25 €
Inspektion av ett exportparti eller en exportlastning i objektet 60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €

 

HÄLSOSKYDDSTILLSYN

ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET 
Handläggningsavgift för en anmälan

En aktör ska anmäla till tillsynsmyndigheten om inledande av en verksamhet och om väsentliga förändringar i en verksamhet. Sådana anmälningar är till exempel inledande av en ny verksamhet, byte av aktör, utvidgning av en verksamhet och ibruktagande av nya lokaler. För anmälan om avslutande av verksamhet eller minskning av verksamhet tas ingen anmälningsavgift ut.

145 €
I situationer som kräver mera arbete än vanligt tas en handläggningsavgift för anmälan ut enligt den arbetstid som använts 60 €/h  
PLANENLIG TILLSYN OCH TILLSYN ÖVER EFTERLEVNAD AV FÖRELÄGGANDEN 
Planenlig inspektion Fast avgift eller enligt den tid som använts 60 €/h + besöksavgift 30 €
Uppföljningsinspektion Enligt den tid som använts 60 €/h + besöksavgift 30 €
Offentlig inkvarteringslokal eller motsvarandeInspektion
antalet rum < 10 180 €
antalet rum10 – 50 240 €
antalet rum> 50 300 €
Bastu för allmänt bruk 
antalet bastur 1 - 2150 €
antalet bastur ≥ 3210 €
Allmän simbassängslokal eller badstrand 
simhall, utebad, spa ≤ 2 bassänger 240 €
simhall, utebad, spa 3–5 bassänger 350 €
simhall, utebad, spa > 5 bassänger 460 €
annan allmän bassänglokal 210 €
allmän badstrand 240 €
liten allmän badstrand 150 €
vinterbad 150 €
Skola och läroanstalt, daghem, klubb, ungdomslokal, inomhuslekpark, lägercentrum, barnskyddsenhet, ålderdomshem, annan enhet inom socialvården 
< 200 m2210 €
200 – 2000 m2390 €
> 2000 m2450 €
Skönhetssalong eller annan hudbehandlingsplats, solarium, tatueringsaffär 
antalet kundplatser ≤ 3210 €
antalet kundplatser > 3390 €
Offentligt gym eller offentlig idrottslokal 
≤ 300 m2210 €
> 300 m2330 €
Andra motsvarande anstalter eller lokaler där den verksamhet som bedrivs kan medföra sanitära olägenheter för användaren Enligt den tid som använts 60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
Begravningsplats, gravplats Enligt den tid som använts 60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
ANLÄGGNINGAR SOM LEVERERAR HUSHÅLLSVATTEN  
VattenverkHandläggningsavgifter för
anmälningar och ansökningar
Inspektion
≥ 5 000 användare eller över 1 000 m3 Enligt den tid som
använts 60 €/h
Enligt den tid som använts
60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
5 000 användare eller under 1 000 m3 annat objekt enligt förordning
1352/2015 
Enligt den tid som
använts 60 €/h
Enligt den tid som använts
60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
< 50 användare eller under 10 m3 annat
objekt enligt förordning
401/2001 
Enligt den tid som
använts 60 €/h
Enligt den tid som använts
60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
PROVTAGNINGS- OCH UNDERSÖKNINGSAVGIFTER 
Provtagning utförd av en myndighet 60 €
hushållsvatten; badvatten (allmän simbassängslokal, allmän badstrand, liten allmän badstrand); annan (för tillsyn av efterlevnaden av föreskrifter med anledning av ovannämnda anmälningar/ansökningar/inspektioner, utom om de ingår i avgifter för åtgärder som vidtagits i en bostad eller annan lokal för vistelse)  
Provtagning som utförs av någon annan än en myndighet Enligt kostnaderna
Laboratorieundersökningar Enligt kostnaderna
AVGIFTER FÖR ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I EN BOSTAD ELLER I ETT ANNAT VISTELSEUTRYMME 
Inspektion som utförts för att utreda en sanitär olägenhet enligt 26 § i hälsoskyddslagen eller för att säkerställa att en olägenhet avlägsnas Enligt den tid som använts
60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €
Preliminär bullermätning
· mätningar nattetid, som kräver mer arbete än vanligt
240 € + alv
480 € + alv
Undersökningar och mätningar som utförs av utomstående experter eller laboratorier samt laboratorieanalyser Enligt kostnaderna

 

TILLSYN ENLIGT TOBAKS- OCH LÄKEMEDELSLAGEN

Behandlingsavgift för ansökningar om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor samt för detaljhandelsanmälan och partihandelsanmälan om nikotinvätskor 
Ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och/eller nikotinvätskor 220 €
Anmälan om detaljhandel med nikotinvätskor 100 €
Partihandelsanmälan 100 €
Rökförbud och -begränsningar 
Behandling av en bostadssammanslutnings ansökan om rökförbud *     
1 - 29 lägenheter720 €
30 - 100 lägenheter870 €
yli 100 lägenheter1020 €
  *Därtill övriga kostnader i anslutning till hörande och meddelande av beslut   
Årlig avgift för tillsyn över försäljning av tobaksprodukter, nikotinvätskor och partier 
Varje försäljningspunkt för tobaksprodukter eller nikotinvätskor på ett försäljningsställe 500 €
Varje försäljningspunkt på ett ställe för partihandel 500 €
Handläggningsavgift för ansökan om tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat 
Detaljhandelsställe för nikotinpreparat100 €
Årlig avgift för tillsyn över försäljning av nikotinpreparat  
Detaljhandelsställe för nikotinpreparat100 €
Taxa för veterinärvård/Klinikavgift som tas ut hos kunder på stadsveterinärens mottagning (21 § i veterinärvårdslagen 765/2009)    
besök/kund *moms 24%sammanlagt
12,10 €2,90 €15 €
* Klinikavgift tas inte ut om en patient på grund av samma sjukdom kommer på kontrollbesök eller på ett nytt besök inom två veckor från det föregående besöket.   
Övrig tillsyn inom miljö- och hälsoskyddetHandläggningsavgifter för anmälningar och
ansökningar
Planenlig tillsyn och tillsyn över efterlevnad av föreskrifter
Verksamheter som inte anges separat i tabellerna Enligt den tid som använts 60 €/h Enligt den tid som använts 60 €/h och dessutom besöksavgift 30 €