Finno växer till ett urbant och havsnära område intill metron

27.9.2022 11.28Uppdaterad: 28.10.2022 6.17

Byggandet i trakten av de nya metrostationerna i Esbo fortsätter ännu efter att metron börjar köra till Stensvik enligt nuvarande uppskattning senast i början av 2023. Västmetron får fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I den här artikelserien presenterar vi omgivningen kring de nya stationerna.

De första invånarna flyttade till det nya bostadsområdet i Finno hösten 2021. Byggandet pågår in på 2030-talet. Bild: Esbo stad

Finno växer till ett havs- och naturnära bostadsområde med goda kollektivtrafikförbindelser.  Bostadsbyggandet i Finno har kört i gång i rask takt och kommer att fortsätta i några årtionden. 

När Västmetron tar i bruk den nya förlängningen mellan Mattby och Stensvik är området kring den nya metrostationen i Finno ännu inte färdigt. Finno metrostation har två ingångar, en vid Sjövägen och en vid Finnobron. Tills vidare består de av två separata byggnader, men senare sammansmälter de med ett kommande köpcentrum. Gångvägarna till ingångarna är redan redo för resenärer.

I framtiden byggs ett köpcentrum mellan ingångarna och dessutom två torg med ett slags amfiteater mellan dem, det vill säga ett slags scen som omgivs av trappor där man kan sitta. I den omedelbara närheten av metrostationen planeras höga flervåningshus för boende, med en hisnande utsikt mot havet och den övriga miljön. Det högsta bostadstornet har 24 våningar, det vill säga lika många som byggnaden Niittyhuippu i Ängskulla. De hus som ligger längre bort från stationen är lägre.

Detaljplanen för Finno centrum, som också omfattar ingångarna till metron, stötte på motgångar i högsta förvaltningsdomstolen i maj 2021. I och med att detaljplanen upphävdes fördröjdes byggandet av detaljplaneområdet och Sjövägen. Det är inte möjligt att inleda byggarbetena innan detaljplanen vunnit laga kraft.

Stadsplaneringsnämnden har godkänt ett nytt förslag till detaljplan, som nu ska behandlas av stadsstyrelsen. Därifrån går förslaget vidare till fullmäktige, sannolikt i början av 2023. I den på nytt beredda detaljplanen specificeras skyddet av den värdefulla fågelvåtmarken i närheten av Finno centrum genom närmare planbestämmelser. Till övriga delar är den nya detaljplanen densamma som den som Esbofullmäktige godkände redan år 2018.

Rulltrappan på Finno station är den längsta i Finland. Trappan från Sjövägen är 78 meter lång och dess höjd 34,5 meter. Bild Esbo stad

Byggandet koncentreras nu till områdena vid Djupsundsbäcken, Finnoberget och Matronagatan

De första invånarna flyttade till Finno hösten 2021. Byggandet koncentreras just nu till områdena vid Djupsundsbäcken, Finnoberget och Matronagatan. Nu pågår arbetet med cirka 15 bostadsobjekt, av vilka en del kommer att stå klara under hösten.

Byggandet i området fortsätter länge. Det är meningen att den nya stadsdelen i huvudsak ska vara färdig i slutet av 2030-talet. Antalet invånare i området uppskattas då nå upp till ungefär 17 000 personer.

Byggarbetena utförs område per område, så att hela trakten inte ska vara en byggplats samtidigt.

Gatorna byggs allt efter att bostadsbyggandet framskrider. Just nu byggs området vid Matronagatan. Gatuplanerna för Rusthållsbrinkens område är under arbete.

I Finno ligger också en stor småbåtshamn. Hamnområdet ändras i och med den kommande planläggningen. Det finns planer på bostadsbyggande av marinatyp invid stranden.

Trots att Finno ska få en urban karaktär kommer naturen att vara en av områdets starka sidor också i fortsättningen. I området satsat man på parker och rekreationsområden, som fastställts i planerna. Dessutom lockar det närliggande havet och Strandpromenaden i Esbo till att röra sig i naturen.

Djurbeståndet i området har inte heller blivit bortglömt. I skogsdungarna i Finno finns flygekorrar. Längs med Djupsundsbäcken planteras träd som bildar en ny förbindelseled för flygekorren.

Naturen är också synlig på metrostationens perrong, som är prydd med konstnären Leena Nios verk Haavekuvia (Drömbilder). Konstverket, som består av två bildlager, utstrålar havsnärhet: det går att skönja till exempel sjöfåglar, snäckor och fiskar i konstverket. Läs mer om konsten på Finno metrostation(extern länk)

En förebild för hållbar utveckling

Området byggs med hänsyn till miljön. I Finno letar man efter hållbara lösningar inom både energianvändning och byggmaterial. Stadens kriterier för energieffektivitet binder alla byggentreprenörer i området.

Dessutom planeras här Finlands första geotermiska nätverk för närvärme. Byggandet av det stöder Esbo stads mål för klimatneutralitet. Finno byggs till ett exempelområde för hållbar utveckling, där nya innovationer inom energiteknik kan testas.

Läs de andra artiklar av serien:

Metron hämtar en bit stad till Kaitans

Sökö får ett nytt utseende när metrotrafiken kör igång

Metron gör Esboviken till en knutpunkt för kollektivtrafiken

Metron för med sig nya invånare, arbetsplatser, tjänster och läroanstalter till Stensvik – i Stenbruket skapas ett unikt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi

  • Stadsutveckling
Esboviken