Projektet Framtidssmedjan för hållbar utveckling (TUPA)

Projektet Framtidssmedjan för hållbar utveckling (TUPA) stärker invånarnärheten och delaktigheten i stadens arbete för hållbar utveckling. Inom projektet utvecklas och testas en ny modell för invånardeltagande där en grupp invånare med olika bakgrunder löser hållbarhetsutmaningar tillsammans med stadens aktörer. Syftet är att föra invånarnas röst närmare Esbos arbete för hållbar utveckling, att bidra till att bättre se målen ur invånarnas perspektiv och att etablera invånardeltagarmodellen och skala den för bredare användning både nationellt och internationellt. Coachningar inom projektet stärker personalens kompetens inom delaktiggörande metoder.

Aktuellt om projektet

I det här avsnittet uppdaterar vi aktuell information om projektet.

Vad handlar projektet om?

Inom projektet Framtidssmedjan för hållbar utveckling (TUPA), som finansieras av miljöministeriet, utvecklas en ny modell för att inkludera invånarna i stadens arbete för hållbar utveckling. Projektet är en del av miljöministeriets program Hållbar stad, som finansierar nya typer av lösningar för att aktivera och engagera olika aktörer i arbetet för hållbar utveckling.

TUPA-projektet genomför stadens strategi, Berättelsen om Esbo, enligt vilken Esbo-gemenskapen utvecklar hållbara och lokala föregångarlösningar som främjar koldioxidneutralitet och även distribueras till andra stadsområden i Finland och internationellt. Esbo strävar efter att säkerställa att hela gemenskapen fungerar på ett hållbart sätt och hittar nya lösningar för att främja koldioxidneutralitet och förbättra smidigheten i vardagen. Esbo har åtagit sig att vara en föregångarstad för FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och att presentera lösningar för att uppnå dessa mål vid FN:s möte på hög nivå i juli 2025. TUPA-projektet är en del av en större helhet där man utvecklar urbana lösningar för bättre hänsyn till invånarna, främjande av goda styrelseformer och deltagande av invånarna. Projektets resultat presenteras som en del av Esbos SDG-föregångarlösning.

Dialog och partnerskap spelar en central roll i projektet

I framtidssmedjor diskuterar en grupp invånare med olika bakgrunder stadens klimat- och hållbarhetsmål tillsammans med stadens anställda. Invånare och andra intressegrupper deltar i planeringen av projektet. I smedjor hörs sakkunniginledningar och olika teman för hållbar utveckling behandlas på ett faciliterat sätt med hjälp av funktionella metoder. Smedjor hålls om möjligt på en plats med anknytning till temat i Esbo, utmed kollektivtrafikförbindelser. Deltagarna i smedjor väljs ut under våren 2022 genom en öppen ansökan, vid behov kompletterad med en riktad ansökan.

I framtidssmedjor samlas stadens anställda och invånare kring ett gemensamt bord som jämbördiga parter i diskussionen, vilket möjliggör en öppen växelverkan. Parterna får en mer omfattande uppfattning om varandras behov och perspektiv, vilket är särskilt viktigt för den framtidsorienterade arbetet för hållbar utveckling.

Framtidssmedjor ger värdefull erfarenhet i en ny form av invånardeltagande, där en grupp invånare träffas under projektperioden för att fördjupa kunskaperna om temana inom hållbar utveckling och överväga framtida lösningar på dem. Efter experimentet med framtidssmedjor kan modellen utvecklas för att främja bättre samspel mellan staden och dess invånare. Syftet med framtidssmedjor är att föra invånarnas röst närmare stadens arbete för hållbar utveckling och att bidra till att bättre se målen ur invånarnas perspektiv. Detta främjar social hållbarhet som en del av den gröna övergången och stärker Esbos mål att tillsammans med invånarna vara en föregångare inom hållbar utveckling.

Kontaktinformation

Sanna Rönkkönen

Utvecklingschef+358 40 6458877

Suvi Jäntti

Projektkoordinator+358 40 5794840