Ansökan till småbarnspedagogik och servicehandledning

Servicehandledningen ger råd och stöd för familjer i frågor som rör småbarnspedagogik, förskoleundervisning och beslutar över placeringar i daghemmen.

Ansökan om kommunal småbarnspedagogik och småbarnspedagogik i köpavtalsdaghem

Ansökningstid

Ansökan om kommunal småbarnspedagogik och småbarnspedagogik i köpavtalsdaghem bör lämnas in senast fyra månader före det datum då du önskar att småbarnspedagogiken inleds. Om tidpunkten är svår att fastställa och vårdbehovet beror på att en vårdnadshavare som varit arbetslös börjar arbeta, studera eller deltar i fortbildning bör ansökan lämnas in fortast möjligt, men senast två veckor innan vårdbehovet börjar.

Med den kommunala ansökan om plats inom småbarnspedagogik ansöker du om småbarnspedagogik i kommunala daghem och köpavtalsdaghem, familje- och gruppfamiljedagvård samt om tillfällig småbarnspedagogik.

Ansökan om småbarnspedagogik görs elektroniskt(extern länk). Du kan även göra ansökan på pappersblankett. Webbtjänsten kräver identifikation via suomi.fi-tjänsten och till det behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Anmälningsblanketten fungerar endast med nyare webbläsare, till exempel Chrome eller Safari. Anmälningsblanketten fungerar inte med Internet Explorer. 

Observera att barnet kan ha en ansökan åt gången i systemet. I systemet kan vårdnadshavare fylla i en ansökan om plats inom småbarnspedagogik, förskola eller klubbverksamhet (klubbar ordnas endast på finska i Esbo). I ansökningsblanketten kan du välja vilken enhet/vilka enheter du önskar att ditt barns placeras i enligt prioritetsordning.

Vårdnadshavare kan vid behov ändra uppgifter i en ansökan som redan lämnats in genom att logga in i systemet.

Besluten om plats inom småbarnspedagogik skickas via suomi.fi-meddelandetjänsten om du har tagit tjänsten i bruk innan ansökan. Suomi.fi-meddelanden kan du ta i bruk här:  suomi.fi-meddelanden(extern länk). Om du inte har tjänsten i bruk skickas besluten per post. Vårdnadshavare bör ta emot platsen inom två veckor.

Om familjen ger ett nekande svar på den plats inom småbarnspedagogik som beviljats tillämpas fyra månaders anordningstid för den nya ansökan om småbarnspedagogik.

Ansökan om servicesedel inom småbarnspedagogik

Servicesedeln för småbarnspedagogik är från 1.8.2021 tillgänglig för barnfamiljer i Esbo. Servicesedeln är ett sätt att ordna småbarnspedagogik för barn innan läroplikten börjar.  

Esbo stad deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en barnspecifik servicesedel. Kommunen beviljar familjen en servicesedel för småbarnspedagogik för barnet. 

Servicesedeln kan användas för ett barn som har rätt till småbarnspedagogik. Då ett barn beviljas servicesedel kan man inte samtidigt få stöd för privat vård eller hemvårdsstöd eller kommunal småbarnspedagogik.  

I Esbo beviljas servicesedeln högst till utgången av juli (31.7) det år då barnet övergår till den obligatoriska förskoleundervisningen. För förskoleåret ansöker familjen om servicesedeln skilt, om barnet utöver förskoleundervisning också behöver småbarnspedagogik.

Inkomstrelaterad servicesedel  

För familjen är den småbarnspedagogik som produceras med servicesedel högst 50 euro dyrare per månad än den kommunala småbarnspedagogiken. En del av tjänsteproducenterna kan ta ut tilläggsavgift. 

Servicesedeln för småbarnspedagogik är inkomstrelaterad på samma sätt som klientavgiften för småbarnspedagogik

Hur ansöker man om servicesedel?

Familjerna kan ansöka om servicesedel från mars 2021 för småbarnspedagogik i ett privat daghem som börjar tidigast 1.8.2021. Ansökan ska lämnas in fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik börjar. 

En lista över de privata daghem i vilka servicesedeln kan användas samt mer information om servicesedeln hittar du på sidan om servicesedeln.

Familjerna ansöker om servicesedel på samma sätt som man ansöker om kommunal småbarnspedagogik, det vill säga genom att fylla i ansökan i Esbo stads e-tjänst (espoonvarhaiskasvatus.fi). Det lönar sig att kontakta daghemmet senast efter att ansökan lämnats in.  

Beslut om servicesedel och dess värde

Familjen får ett beslut om servicesedeln senast en månad innan småbarnspedagogiken börjar och ett beslut om servicesedelns värde senast när småbarnspedagogiken börjar. Beslutet kan läsas i Suomi.fi-tjänsten, om familjen har tagit tjänsten i bruk, annars skickas beslutet per post.

Att byta plats inom småbarnspedagogik

Om barnet redan har en dagvårdsplats i den kommunala småbarnspedagogiken i Esbo, kan man söka om en annan plats genom att fylla i en ny ansökan om plats inom småbarnspedagogik. Ansökan om byte av plats inom småbarnspedagogik är i kraft ett år från inlämningsdagen. Ansökan om byte har ingen behandlingstid utan beslut fattas kontinuerligt om det finns lediga platser. Ifall du säger upp barnets nuvarande plats inom småbarnspedagogiken annuleras även ansökan om byte. 

Familjer som flyttar till Esbo

Inflyttning till Esbo berättigar inte automatiskt till en två veckors behandlingstid av ansökan till småbarnspedagogik. En plats inom småbarnspedagogiken ordnas i mån av möjlighet tidigare beroende på ansöknings- och platssituationen, men senast inom fyra månader från datum för mottagandet av ansökan.

Ansökan kan lämnas redan innan flytten till Esbo.

Utflyttning från Esbo

När ett barn flyttar från en kommun till en annan inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Grankulla) kan barnet fortsätta på den gamla platsen för småbarnspedagogik högst fram till slutet av höst- eller vårperioden efter flyttningen. Ett barn inom förskoleundervisning kan fortsätta på samma plats till slutet av förskoleundervisningen eller söka sig till förskoleundervisning i den nya hemkommunen.  

Om familjen flyttar till en annan kommun ska platsen för småbarnspedagogik eller förskoleundervisning sägas upp. Platsen kan sägas upp i eVaka.

Beslutet kan ses och accepteras/avslås på www.espoonvarhaiskasvatus.fi

Om vårdnadshavaren avslår platsen inom småbarnspedagogiken som beviljats, ska vårdnadshavaren om hen vill göra en ny ansökan. Då följs fyra månaders handläggningstid när en ny plats ordnas.

Behanglingstid för ansökan

Behandlingstiden för ansökan om småbarnspedagogik är fyra (4) månader. Beslutet om barnets plats inom småbarnspedagogiken fattas cirka en månad innan småbarnspedagogiken inleds med beaktande av ansökningstiderna på fyra (4) månader eller två veckor enligt lagen om småbarnspedagogik. Efter att beslutet har fattats avlägsnas ansökan från det elektroniska kundsystemet.

Beslutet kan ses och godkännas/förkastas på www.espoonvarhaiskasvatus.fi

Om vårdnadshavaren ger ett nekande svar på den plats inom småbarnspedagogiken som beviljats ska vårdnadshavaren vid behov göra en ny ansökan. Då tillämpas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader vid anordnande av en ny plats.

Riktlinjerna för inval av barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

Riktlinjerna för inval av barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Esbo har fastställts av nämnden Svenska rum:

1. Vårdnadshavarnas önskemål gällande dagvårdsplats beaktas i mån av möjlighet.

2. Då det finns fler ansökningar än lediga platser gäller följande principer

  • Dagvårdsbehovet: Samtliga daghem har beredskap att erbjuda dagvård mellan kl. 07.00–17.00, vid behov längre. Barn som har dagvårdsbehov även kvällstid placeras i mån av möjlighet i kvällsöppna daghemsgrupper som har öppet till kl. 21. Gruppfamiljedaghemmens öppethållningstider är mer begränsade likaså är familjedagvårdens möjligheter begränsade att tillmötesgå utökade vårdtider.

  • Särskilda behov som kriterier (barnspecifika behov): placering som grundar sig på utlåtande eller bedömning av barnskyddet, familjearbetare, barnrådgivning, talterapeut, läkare eller annan sakkunnig

  • Syskonrelationer: Målet är att placera syskon på samma enhet, om inte familjen önskar annat.

  • Transportmöjlighet: Vid placering utreds familjens möjlighet till transport (kollektivtrafik eller egen bil).

3. Vid placering av barn är utgångsläget fungerande och ändamålsenliga barngrupper. Beslutsfattaren använder sin övervägande rätt och sakkunnighet med beaktande av dagvårdens helhetssituation.
4. När vårdnadshavarna önskar byte av dagvårdsplats följs ovanstående riktlinjer.
Ovanstående riktlinjer tillämpas från och med 1.1.2015.

Ansökan till köpavtalsdaghem

Esbo stad köper dagvårdsplatserna, vilket betyder att ansökan görs på stadens egna blanketter och dagvårdsavgiften är den samma som i stadens egna daghem.

Med den kommunala ansökan om plats inom småbarnspedagogik ansöker du om småbarnspedagogik i kommunala daghem och köpavtalsdaghem, familje- och gruppfamiljedagvård samt om tillfällig småbarnspedagogik. Ansökan görs elektronisk via tjänsten esbosmabarnspedagogik.fi(extern länk)

Information om servicesedel och hur man ansöker om sådan

Servicesedeln för småbarnspedagogik är från 1.8.2021 tillgänglig för barnfamiljer i Esbo. Servicesedeln är ett sätt att ordna småbarnspedagogik för barn innan läroplikten börjar.  Mer om servicesedeln kan du även läsa på sidorna om servicesedeln.

Esbo stad deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en barnspecifik servicesedel. Kommunen beviljar familjen en servicesedel för småbarnspedagogik för barnet. 

Servicesedeln kan användas för ett barn som har rätt till småbarnspedagogik. Då ett barn beviljas servicesedel kan man inte samtidigt få stöd för privat vård eller hemvårdsstöd eller kommunal småbarnspedagogik.  

I Esbo beviljas servicesedeln högst till utgången av juli (31.7) det år då barnet övergår till den obligatoriska förskoleundervisningen. För förskoleåret ansöker familjen om servicesedeln skilt, om barnet utöver förskoleundervisning också behöver småbarnspedagogik.

Inkomstrelaterad servicesedel  

För familjen är den småbarnspedagogik som produceras med servicesedel högst 50 euro dyrare per månad än den kommunala småbarnspedagogiken. En del av tjänsteproducenterna kan ta ut tilläggsavgift.

Värdet på den barnvisa servicesedeln bestäms utgående från barnets ålder, familjens storlek och bruttoinkomster samt barnets tid i småbarnspedagogik per vecka, som man har kommit överens om i tjänsteavtalet mellan familjen och daghemmet. Syskontillägget som är i bruk inom den kommunala småbarnspedagogiken gäller också servicesedeln. Familjen betalar servicesedelns självriskandel, som motsvarar klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik. Självriskandelen är 0-295 euro per månad.

Servicesedeln för småbarnspedagogik är inkomstrelaterad på samma sätt som klientavgiften för småbarnspedagogik

Hur ansöker man om servicesedel?

Familjerna kan ansöka om servicesedel från mars 2021 för småbarnspedagogik i ett privat daghem som börjar tidigast 1.8.2021. Ansökan ska lämnas in fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik börjar. 

Klientavgiften för småbarnspedagogik består av självriskandelen av servicesedeln och tilläggspriset som tjänsteproducenten tar ut.

Familjerna ansöker om servicesedel på samma sätt som man ansöker om kommunal småbarnspedagogik, det vill säga genom att fylla i ansökan i Esbo stads e-tjänst (espoonvarhaiskasvatus.fi). Det lönar sig att kontakta daghemmet senast efter att ansökan lämnats in.  

 

Ansökan till privat småbarnspedagogik

Som vårdnadshavare kan du välja privat småbarnspedagogik och ansöka om stöd för privat vård av barn.
Den privata småbarnspedagogiken produceras av en privat företagare eller en sammanslutning och stöds och övervakas av staden. Ansökan om privat småbarnspedagogik lämnas direkt till den önskade vårdplatsen. Tjänsteproducenten beslutar om barnantagningen och avgifterna för småbarnspedagogik.

Ansökan till privata dagvårdsproducenter görs direkt till producenten som också fattar beslut om barninvalet. De privata daghemmen har egna ansökningsblanketter som fås direkt från daghemmen. Kontaktuppgifter till de privata daghemmen finns på sidan Privat småbarnspedagogik.

Servicesedeldaghem

Esbo stad deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik för servicesedeldaghem genom att bevilja familjen en barnspecifik servicesedel. Kommunen beviljar familjen en servicesedel för småbarnspedagogik för barnet. Familjerna ansöker om servicesedel på samma sätt som man ansöker om kommunal småbarnspedagogik, det vill säga genom att fylla i ansökan i Esbo stads e-tjänst (esbosmabarnspedagogik.fi). Det lönar sig att kontakta daghemmet senast efter det att ansökan lämnats in.

Läs mer om servicesedel på sidorna om servicesedel

Det lagstadgade stödet för privat vård och Esbotillägget

Stödet för privat vård betalas till privata daghem, familjedagvården samt till en av kommunen godkänd vårdare som arbetar i hemmet och som familjen ingått arbetsavtal med. I stödet för privat vård ingår vårdpenning, inkomstrelaterat vårdtillägg samt Esbotillägg.

Lagstadgat stöd för privat vård av barn med Esbo kommuntillägg ansöker vårdnadshavaren hos Fpa. Fpa betalar stödet för privat vård direkt till den privata tjänsteproducenten. Information om stödet för privat vård hittar du på Fpas webbplats(extern länk).

Om familjen har beviljats stöd för privat vård, kan barnet inte beviljas en kommunal klubbplats.

Ifall för mycket stöd utbetalats kommer det att indrivas från vårdnadshavaren, vars barn fått ett beslut om stödet. För att undvika indrivning bör barnets vårdnadshavare alltid meddela Fpa om barnet slutar i privat småbarnspedagogik.

Klubbar

Klubbarna erbjuder ett alternativ till hel- eller deltidsdagvård. Ett barn som vårdas hemma har i klubbarna möjlighet att delta i ledd verksamhet i en barngrupp. Klubbverksamheten är avgiftsfri.  Klubben fungerar högst tre timmar per dag. I klubben serveras inte måltider utan barnen äter under dagen matsäck de har med sig. Deltagande i klubben påverkar inte hemvårdsstödet som betalas av FPA. Klubbverksamhet ordnas för tillfället endast på finska i Esbo.

Skiftvård

Från och med den 1 augusti 2021 ordnas förlängd öppethållning och skiftvård på svenska i Alberga daghem. Förlängd öppethållning gäller barn vars båda vårdnadshavare arbetar eller studerar på utbildning på kvällstid. Skiftvård ordnas för familjer där båda vårdnadshavare jobbar skift på nätter och har arbetsturer under veckoslut och helger. Intyg för båda vårdnadshavarnas skiftarbete krävs för ansökan.

När behovet för förlängd öppethållning eller skiftvård upphör flyttar barnet till en grupp/enhet, som är öppen på dagtid. Byte av vårdform görs med en ansökan om plats inom småbarnspedagogik och leder till ett nytt beslut.

När familjen flyttar till en annan kommun upphör rätten till skiftvård och förlängd öppethållning i Esbo.

Ett bra samarbete med vårdnadshavare är avgörande i skiftvården. I barnets plan för lärande antecknas bland annat saker som skall tas i beaktande kring barnets vårdtider.  Verksamheten möjliggör en tydlig dagsrytm. Målet med skiftvården är att erbjuda mångsidig småbarnspedagogik.

Principer för skiftvård

I planering och överenskommelser gällande vårdtider följs följande principer

  • Barnet kan vara i skiftvård på kvällar efter kl. 18:00 när båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar.
  • Barnets vårdtider baserar sig på vårdnadshavarnas arbetsskiftstider eller studietider. När ert barn börjar i skiftvård görs ett avtal med barnets vårdtider.
  • Vårdnadshavarna anmäler vårdtider för sitt barn för följande vecka (måndag till fredag) skriftligt senast kl. 18:00 föregående måndag. Ändringar i vårdtider efter detta kan nödvändigtvis inte genomföras.
  • Om barnets vårdtid är till kl. 22:00 (21:00) börjar barnets följande dag inom småbarnspedagogiken efter tillräckligt lång nattsömn.
  • Vårdnadshavarens lediga dagar är också barnets lediga dagar. Barnets vårdtider ändras till dagtid ifall vårdnadshavaren är sjukledig.
  • Vårdnadshavaren lämnar in regelbundet (minimi 2 gånger per verksamhetsår, senast 31.3 och 30.9) ett skriftligt intyg från utbildningsanordnaren/arbetsgivaren om skiftesarbete. Barnets vårdbehov baserar sig på intyget. Utöver intygen kan skriftliga arbetsscheman begäras vid behov.

En mer detaljerad överenskommelse om barnets vårdtider görs i samband med avtalet om småbarnspedagogik.

Avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet för femåringar verkställs fyra timmar om dagen från måndag till fredag. I skiftvård placeras den avgiftsfria delen av småbarnspedagogik utgående från barnets närvaro mellan kl. 8:00-16:00.

Besöksdagar för småbarnspedagogikens enheter

Behöver ditt barn en plats inom småbarnspedagogik? Skulle ni vilja bekanta er närmare med någon av våra enheter? Vårens besöksdagar är: 17.3, 31.3 och 5.5.2023.

Besöken ordnas mellan klockan 9 och 11. Kontakta ledaren för den enhet som ni vill besöka i förväg och boka in ert besök.

Enheternas kontaktuppgifter finns på Småbarnspedagogikens sidor.

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Nedan hittar du servicenumren för småbarnspedagogikens servicehandledning och småbarnspedagogikens avgifter.

Finskspråkiga småbarnspedagogikens servicehandledning

+358 9 81631000Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–13
Tisdag kl. 9–13
Onsdag kl. 9–13
Torsdag kl. 13–16
Fredag kl. 9–13

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.

Svenskspråkiga småbarnspedagogikens servicehandledning

+358 9 81627600Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–11 och 12–14
Tisdag kl. 13–16
Onsdagar kl. 9–11 och 12–14
Fredag kl. 9–12

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.

Småbarnspedagogikens avgifter

+358 9 81627400En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 ESBO STAD

Telefontjänst
mån, ons och tors kl. 9–12

Det finns fem alternativ att välja mellan:
1. Svenskspråkig service
2. Alberga
3. Hagalund och Mattby-Olars
4. Esboviken
5. Esbo centrum

Hela Esbo