Eleverna tar sig till skolan gående, med cykel eller kollektivtrafik. I kollektivtrafiken, t.ex. i buss eller tåg, behöver eleven ett resekort.

Ett avgiftsfritt resekort kan elever i

  • åk 1–2 få ifall skolvägen är över 3 km
  • åk 3–9 få ifall skolvägen är över 5 km

Resekort kan också beviljas för en kortare skolväg som bedöms vara alltför svår, ansträngande eller farlig med hänsyn till elevens omständigheter, t.ex. av hälsoskäl.

En elev kan bli beviljad abonnerad skolskjuts ifall hen inte klarar av skolvägen till fots, med cykel eller kollektivtrafik. För att bli beviljad abonnerad skolskjuts behövs ett utlåtande, dvs. en sakkunnigs bedömning ifall eleven klarar av skolvägen ensam. Abonnerad skolskjuts beviljas i första hand som gruppskjuts.

En elev som går i annan skola än sin närskola är inte berättigad till avgiftsfri skolskjuts.

Riktlinjerna för beviljande av skolskjuts och resekort finns på blankettsidan under rubriken grundläggande undervisningens blanketter. 

Bild: Olli Häkämies