Styckning på område utan detaljplan

Den som vill stycka eller klyva en fastighet där det ska byggas och som ligger utanför detaljplaneområdet behöver i regel ett tillstånd av en tjänsteinnehavare i stadsplaneringscentralen. Allmänna förutsättningar för att staden ska bevilja tillstånd för styckning är att kraven på byggnadsplatsen uppfylls, att den högsta tillåtna exploateringsgraden inte överskrids och att den nya byggnadsplatsen inte äventyrar ordnandet av markanvändningen i området eller uppgörandet och genomförandet av en detaljplan eller en generalplan. Blanketter för ansökning finns på teknik- och miljösektorns kundtjänst och stadens webbsidor. Ansökan kan också göras på e-tjänsten för byggande och markanvändning Noggrannare anvisningar finns på stadens webbplats.

Kontaktuppgifter och tjänster