Organisation

Esbo stads administrativa organisation består av koncernförvaltningen och sektorer som styrs av de politiska organen.

I början av mandatperioden den 1 augusti 2021 kommer stadens administrativa organisation att bestå av koncernförvaltningen och resultatområdet för livskraft samt tre sektorer.

De styrs av de politiska organen: fullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna.

En del av stadens enheter är affärsverk och separata balansenheter. Separata balansenheter är Storåkern, Hagalund och fonderna.

Esbokoncernen

Tillsammans med helägda dotterbolag och stiftelser, samkommuner och delägda bolag bildar staden en koncern.

I dottersamfunden har staden över 50 procent av rösträtten. I intressesamfunden har staden 20 till 50 procent av rösträtten.

Mer information

Se också externa revision och revisionsnämnden.

Esbo stads årliga utvärderingsberättelser esbo.fi/utvärderingsberättelsen.

Esbo stads kontaktuppgifter och feedback.