Finnos närhet till havet syns redan på metrostationen

22.9.2021 13.22Uppdaterad: 7.10.2021 11.02

Förlängningen av Västmetron från Mattby till Stensvik blir klar under 2023. I och med förlängningen får Esbo fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I denna artikelserie presenterar vi varje stationsomgivning en i taget.

I Finno station finnsLeena Nio's ”Haavekuvia” (Drömbilder). Havstemat binder ihop bilderna i det figurativa verket.

När man tar metron från Mattby mot Stensvik kommer man först till Finno. Finno station har Finlands längsta rulltrappa som i sinom tid tar resenärerna från under jorden till utgången på Sjövägen. Rulltrappan stiger cirka 34,5 meter och stommarnas längd är cirka 78 meter. 

Den andra utgången finns på Finnobron. 

Mer information om Finno station(extern länk).

Liksom stationerna som byggdes i Västmetrons första skede har också var och en av stationerna som byggs i det andra skedet en egen karaktäristisk anblick och konst är en del av stationernas arkitektur. Finnos närhet till havet syns också i stationens konst. På Finno station installeras konstverket Haavekuvia av Leena Nio. Verket består av två olika bildlager med detaljer från naturen vid havsstränderna. 

Mer information om stationskonst(extern länk).

Finno planläggs och byggandet fortsätter till 2030-talet  

Planläggningsarbetet som möjliggör byggandet av Finno har pågått redan länge. Utifrån den godkända delgeneralplanen Finno har det utarbetats detaljplaner och bostadsbyggandet i detaljplaneområdena har inletts. Det flyttar invånare till Finno redan innan metrotrafiken börjar.   

Ingångarna till metrostationen placeras i detaljplaneområdet Finno centrum. Planen i fråga upphävdes av Högsta förvaltningsdomstolen och arbetet med en ny detaljplan har inletts. I närheten av Finno centrum finns en värdefull fågelvåtmark som nu ska skyddas med detaljplan. 

I den tidigare detaljplanen hade det för fågelområdet utarbetats en plan för skötsel och användning, men Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den som ett separat dokument inte var en del av detaljplanen. De åtgärder som föreslogs i planen kunde därför inte anses vara förpliktande på samma sätt som planbestämmelserna. Nu ändras åtgärderna till juridiskt bindande planbestämmelser för att trygga naturvärdena. 

Upphävandet av planen fördröjer byggandet av detaljplaneområdet Finno centrum och Sjövägen. Det påverkar också förbindelserna till metrostationen, då byggandet av Sjövägen inte kan påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft. 

I detaljplaneområdena Djupsundsbäcken, Finnoberget och Nordvästbrinken i närheten av metrostationen pågår bostadsbyggandet och de första invånarna flyttar till området under hösten.  

I Finno byggs hem för cirka 17 000 nya invånare. Största delen av området kommer att vara färdigt på 2030-talet. 

Två torg i metrostationens omgivning 

Gatorna i området har i det första skedet byggts smalare och de utvidgas till sin slutliga bredd när husen längs gatorna byggts. 

I höst fortsätter byggandet av Finnobrons vägport. Vägporten pryds av verket Merenalainen maailma av studerande på bildkonstlinjen i gymnasiet Kaitaan lukio. Nästa år inleds byggandet av gatorna kring Matronagatan. 

I generalplanen för området finns en reservering för två skolor och flera daghem. 

I närheten av metrostationen bygger staden två torg med en amfiteater mellan sig. Byggandet av torgen kan börja när husen i omgivningen är klara. 

Torgområdet får ett vattenmotiv. I metrotunneln sipprar det fram grundvatten som pumpas till torgets vattenmotiv varifrån det leds till en förgrening av en bäck. 

I Finno finns en flygekorrskog som förblir i sitt nuvarande tillstånd. Vid utkanterna av skogen planteras nya träd. 

Söder om Kaitansvägen vid Djupsundsbäcken anläggs en park. Trädbeståndet i parken fungerar också som förbindelseled för flygekorren. I parken ska det finnas en lekplats med lekredskap för små och större barn. Bredvid lekplatsen placeras ett utegym. Byggandet av parken inleds 2022. 

I Finno centrum pågår en stor iståndsättning av förorenad mark som ska bli klar i början av nästa år. 

Hamnområdet ändras  

Finno avloppsreningsverk flyttar till Blombacken när det nya reningsverket blir färdigt 2022. Reningsverkets område börjar planläggas för boende senare. 

Fortums kraftverk förblir åtminstone tills vidare i Finno. 

I Finno finns dessutom en stor båthamn. Hamnområdet ändras i och med den kommande planläggningen. Målet är att delgeneralplanen Finnohamnen ska föreläggas för beslut 2022.  

Läs de andra artiklar av serien:

Det småhusdominerade Kaitans får ett urbant metrocentrum

Metron förnyar Sökö, men 60-talsandan består

I Esboviken stiger metroresenärerna rakt upp i köpcentret

Stensvik blir tätare intill metrostationen – Stenbruket får nytt bostadsområde och unikt innovationscentrum för bioekonomi och cirkulär ekonomi

  • Stadsutveckling
Esboviken