Årligt understöd beviljas för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt  kulturföreningar i Esbo. Med årligt understöd stöds också hembygdsarbete. 

Ansökningsgrupper

Så här ansöker du om årligt understöd 

Understöd för nästföljande år ansöks en gång om året.  Årliga understöd för 2023 öppnas för ansökan 4.4.2022.

Ansökan om understöd för professionella konst- och kultursamfund för 2023 avslutas 16.5.2022 kl. 15.45.

Understöd för professionella konst- och kultursamfund söks på en ansökningsblankett. Blanketter är endast tillgängliga under ansökningstiden. Ladda ner blanketten nedan.

Ansökan om understöd skickas inom utsatt tid per post till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 Esbo stad eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi. Vid behov kan man skicka sekretessbelagd e-post till registraturen via tjänsten securemail.espoo.fi(extern länk)

Ansökningstiden för kultur- och hembygdsföreningar för 2023 går ut 30.9.2022 kl.15.45.

Föreningarna ska ansöka om årligt understöd i e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd. Tjänsten är endast tillgängliga under ansökningstiden.

Webbformuläret som fylls i på e-tjänsten skickas inte till registraturen.

I samband med ansökan lämnas 

  • verksamhetsberättelse, bokslut och redovisnings- eller verksamhetsgranskningsberättelse för föregående år. Om understöd har beviljats för föregående år, lämnas dessa uppgifter i samband med utredningen.
  • verksamhetsplanerna för innevarande år och för följande år  
  • budgeten för innevarande år och för följande år 
  • utdrag ur föreningsregistret 
  • föreningens stadgar (nya sökande). 

Besluten om de årliga understöden fattas av kulturnämnden i december. 

Innan du ansöker, studera Principer för beviljande av understöd

Redogörelse för årligt understöd

Redogörelsen för förra årets (2021) årsunderstöd lönar sig att lämna in i samband med ansökan ifall sammanslutningen är en så kallad gammal sökande. Sista inlämningsdatumet för redogörelsen är detsamma som för ansökan, dvs. 16.5 kl. 15.45 eller 30.9 kl. 15.45.

Om du lämnar in redogörelseblanketten som en bilaga till ansökan behöver du inte skicka in bilagorna från det förra verksamhetsåret två gånger. Redogörelseblanketten kan laddas ner från Till understördstagaren(extern länk).