Den som har skräpat ned är skyldig att städa upp det nedskräpade området. Om det inte går att reda ut vem som skräpat ned, är det innehavaren av området eller markägaren som har det sekundära städningsansvaret.  

Anmälan om nedskräpning direkt till rätt instans påskyndar behandlingen av ärendet. Försök först reda ut vem som ansvarar för rengöringen och underhållet av området. 

Till vem kan du anmäla om nedskräpning? 

Problem Anmäl om problemet  
Avfall eller kemikalier som medför omedelbar risk för förorening av miljön, såsom öppna eller läckande kemikaliekärl  Räddningsverket på numret 112 
Slutna kemikaliebehållare som kasserats i naturen och som inte medför omedelbar risk för förorening av miljön.  Feedback på miljö- och naturskydd 
Nedskräpning och sopor kring Rinki-ekopunkterna.  Rinki Oy:s kundtjänst 
Nedskräpning vid husbolagens återvinningskärl och överfulla kärl.  Disponenten eller fastighetsskötseln 
Ofta återkommande nedskräpning vid husbolagens återvinningskärl och överfylla kärl.  Feedback på miljö- och naturskydd 
Nedskräpning och osnygghet på gårdar i bebyggda områden  Byggnadstillsyn 
Nedskräpning orsakad av byggarbetsplats Byggnadstillsyn
Osnygg lagring utomhus  Byggnadstillsyn 
Avfall som dumpats på obebyggda privata fastigheter.  Feedback på miljö- och naturskydd 
Nedskräpning av grön-, park- och skogsområden i områden som ägs av staden (1).  Feedback på underhåll av parker och grönområden 
Nedskräpning av gator och vägar eller dumpning av avfall i områden som ägs av staden.  Feedback på underhåll av gator och vägar 
Nedskräpning av vägar och trafikleder eller dumpning av avfall i statsägda områden (2).  Trafikens kundservice 
Nedskräpning av hamnar och kring hamnarnas återvinningskärl  Till hamninnehavaren eller underhållet av hamnen 
Långvarig nedskräpning av hamnen eller ofta återkommande nedskräpning vid och överfyllning av återvinningskärlen i hamnen.  Feedback på miljö- och naturskydd 
Nedskräpning av järnvägsstationer och banområden  Trafikens kundservice 
Nedskräpning av busshållplatser längs gator och vägar som ägs av staden.  Feedback på underhåll av gator och vägar 
Nedskräpning av busshållplatser längs statsägda vägar och trafikleder (2).  Trafikens kundservice 
(1) Esbo stads markinnehav kan du kontrollera i Esbo karttjänst > Välj uppgifter > Kartor > Stadens jordägande
(2) Statsägda trafikleder kan du kontrollera i Trafikledsverkets vägkarta (på finska)