Trafiknäten i framtiden

En effektiv kollektivtrafik möjliggör en tät stadsstruktur samt minskar trafikstockningar på gator och vägar och de negativa effekterna av trafiken.

Målen för trafiknäten beskriver Esbos trafiklösningar i framtiden. I målnäten ingår både nuvarande, nästan färdigt planerade och preliminära förbindelser som ska planeras noggrannare senare. Målnäten är verktyg som förändras. Esbo stads trafikplanering uppdaterar målnäten när planerna preciseras. 

Målnäten är indelade i tre nätverk:  

  • fordonstrafik   
  • kollektivtrafik  
  • cykelåkning  

Esbo har som mål att öka andelen hållbara trafikslag. Detta görs genom att bygga nya spårtrafikförbindelser samt genom att planera bostäder, arbetsplatser och tjänster i synnerhet i områden med goda kollektivtrafikförbindelser.

Stadens mål för framtidens centrala kollektivtrafikförbindelser fastställs i målet för kollektivtrafiknätet. De förbindelser vars noggrannare planering eller byggande redan pågår presenteras på projektsidorna. (intern länk till projekt inom kollektivtrafiken)  

Gator som används av kollektivtrafiken, hållplatsernas läge och deras trafikförbindelser planeras i samband med planläggningen. Planerna preciseras i gatu- och byggnadsplaneringen. Kollektivtrafikens linjer och tidtabeller planeras av HRT. 

Hela Esbo