Markanvändningstillstånd

Vill du avvika från en detaljplan behöver du ett beslut om undantag innan du kan ansöka om bygglov. En ringa avvikelse från detaljplanen i bygglovet definieras av byggnadstillsynsmyndigheten. Ibland kräver en avvikelse från detaljplanen att detaljplanen ändras. Det lönar sig att kontakta områdets detaljplanerare vid stadsplaneringscentralen eller en handläggare vid byggnadstillsynscentralen innan du lämnar in en ansökan om undantag från detaljplanen. Alla områden i Esbo utan detaljplan är sådana områden i behov av planering som avses i markanvändnings- och bygglagen. Det krävs ett beslut om undantag vid avvikelse från bestämmelser, förbud och andra begränsningar som gäller byggande och andra åtgärder och som har utfärdats i markanvändnings- och bygglagen eller med stöd av den (till exempel byggnadsordningen). Den som vill stycka eller klyva en fastighet där det ska byggas och som ligger utanför detaljplaneområdet behöver i regel ett tillstånd av en tjänsteinnehavare i stadsplaneringscentralen. Om fastigheten är belägen i ett område med detaljplan, utförs styckningen, när en bindande tomtindelning föreligger, av stadsmätningen vid stadsteknikcentralen. Ansök hos stadsmätningen om styckning på blanketten för fastighetsförrättningar.

Kontaktuppgifter och tjänster