Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä ratkaistavan vähäisen poikkeamisen määrittelee rakennusvalvontaviranomainen. Joskus poikkeaminen asemakaavan määräyksistä edellyttää asemakaavan muutosta. Myös maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista poikkeamiseen (esimerkiksi rakennusjärjestyksen määräyksistä) tarvitaan poikkeamispäätös. Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta, minne rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Ennen kuin jätät poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen, ole yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelualueen asemakaavasuunnittelijaan tai -insinööriin tai lupavalmistelijaan. Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tai halkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus, joka ratkaistaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Jos kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella, tonttien lohkomisen suorittaa sitovan tonttijaon laatimisen jälkeen Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kaupunkimittaus, josta tällaista lohkomista haetaan kiinteistötoimitushakemuksella.