Registraturen

Stadens registratur svarar för att registrera ärenden som gäller beslutsfattandet i Esbo och inkommande dokument samt tjänster som gäller dem. Servicepunkterna betjänar dig om du vill veta mer om stadens tjänster mer allmänt.

I registraturen registreras ärenden som anknyter till beslutsfattandet och handlingar som besvaras av en tjänsteinnehavare. Handlingar som registreras är bl.a. invånarinitiativ, besvär, sökande av ändring, begäran om utlåtanden, utlåtanden, begäran om svar och utredningar, beslut, ansökningar, samt svarsbrev.

Registraturens e-postadress kirjaamo@espoo.fi är stadens officiella adress.

Vid behov kan du skicka sekretessbelagd e-post till denna adress genom att använda https://securemail.espoo.fi(extern länk).

Kungörelser publiceras i elektronisk form.

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023.

Till välfärdsområdets lagstadgade uppgifter hör ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. 
I ärenden som gäller dessa tjänster ska man kontakta Västra Nylands välfärdsområde från början av år 2023. 

- PB 33, 02033 VÄSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

- kirjaamo@luvn.fi

Kontaktuppgifter till Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)