Illustration av planeringsområdet.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdets mittersta och nordöstra del.Bild: INARO oy

Utveckling av Köklax stations omgivning

DetaljplaneringKöklax

Till industri- och förrådsområdet söder om Köklax station planeras centrumaktigt bostadsbyggande, service, parker och en terminal för kollektivtrafiken. På norra sidan av banan ökas mängden anslutningsparkering och man skyddar Köklax stationsbyggnad, som hör till det nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöområdet (BKO). Stadsplaneringsnämnden har godkänt planförslaget till stadsstyrelsen 09.11.2022.

Plannamn

Glashyttan

Distrikt nummer

522400

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Godkännande

Sökande

Senatstationfastigheter Ab, Esbo stad, privata aktörer

Bakgrundsuppgifter

Planeringsområdet är beläget i stadsdelarna Fantsby och Köklax. Området gränsar i söder till Hyttmästarvägen, i väster till Köklaxleden och i norr till Hansavägen. I öster sträcker sig området cirka 400 meter österut från Fantsporten till ett icke-detaljplanerat fält i Esbo ådal. Esbo å rinner genom hela området.

Med planläggningen säkerställs harmoniseringen av områdets skyddsobjekt, naturvärden och nybyggnation. Särskild uppmärksamhet fästs vid värnande om Esbo ås ekologiska korridorer och vid att skapa en urban, men ändå småstadsaktig atmosfär i de nya kvarteren.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sonja Sahlsten

arkitekt, detaljplanering+358 40 6393084Teknikvägen 15, Otnäs

Marno Hanttu

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8772749Teknikvägen 15, Otnäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Vaikuta nyt berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!