Illustration av planeringsområdet.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdets mittersta och nordöstra del.Bild: INARO oy

Utveckling av Köklax stations omgivning

DetaljplaneringKöklax

Till industri- och förrådsområdet söder om Köklax station planeras centrumaktigt bostadsbyggande, service, parker och en terminal för kollektivtrafiken. På norra sidan av banan ökas mängden anslutningsparkering och man skyddar Köklax stationsbyggnad, som hör till det nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöområdet (BKO). Förslaget är framlagt 1.11–30.11.2021.

Plannamn

Glashyttan

Distrikt nummer

522400

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Förslag

Sökande

Senatstationfastigheter Ab, Esbo stad, privata aktörer

Bakgrundsuppgifter

Planeringsområdet är beläget i stadsdelarna Fantsby och Köklax. Området gränsar i söder till Hyttmästarvägen, i väster till Köklaxleden och i norr till Hansavägen. I öster sträcker sig området cirka 400 meter österut från Fantsporten till ett icke-detaljplanerat fält i Esbo ådal. Esbo å rinner genom hela området.

Med planläggningen säkerställs harmoniseringen av områdets skyddsobjekt, naturvärden och nybyggnation. Särskild uppmärksamhet fästs vid värnande om Esbo ås ekologiska korridorer och vid att skapa en urban, men ändå småstadsaktig atmosfär i de nya kvarteren.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sonja Sahlsten

arkitekt, detaljplanering040 639 3084Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs

Marno Hanttu

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 2749Teknikvägen 15, Otnäs