Mellan de långsmala byggnaderna i röd tegel ser man in på gårdarna. Byggnaderna har sadeltak och är enkelt utformade, och fönsteröppningarna är i regelbundna rader. På gårdarna finns växtlighet och tallar.
Illustration av miljön kring den nuvarande GTK-byggnaden.Bild: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit

Nybyggnad i Stenkarlen

DetaljplaneringHagalund

Ett nytt bostadsområde planeras till Stenkarlen i Otnäs. Samtidigt utvecklas områdets arbetsplatsbyggande och serviceutbud. Stadens syfte är att förena Otnäs och Kägeludden i stadsstrukturen.

Plannamn

Stenkarlen

Distrikt nummer

220209

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privatägd mark

Bakgrundsuppgifter

Målet är nybyggande av cirka 150 000 kvadratmeter våningsyta. Detta möjliggör boende för cirka 3 000 nya invånare samt nya arbetsplatser. Byggandet anpassas till miljön och områdets kulturhistoriska värden och naturvärden observeras i planeringen. Man strävar efter att i möjligaste mån bevara befintliga byggnader.

En videopresentation har gjorts av nybyggandet av Stenkarlen. Videon kan du visa här (på finska)(extern länk).

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering 040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt040 636 5495Teknikvägen 15, Otnäs