Nedergårdsvägen, Sökövägen, Sökögränden och Daggbergsgränden

Gator och trafikEsboviken

Nedergårdsvägen och Sökövägen är befintliga matargator. Sökögränden och Daggbergsgränden är befintliga bostadsgator. Gatorna saneras och samtidigt förbättras arrangemangen för gång- och cykeltrafik. Gatornas körbanor utrustas med kantsten och dagvattnet leds via dagvattenbrunnar till dagvattenavloppet. Gatornas vatten- och avloppsledningar samt tekniska nätverk förnyas. I gatuområdena genomförs planteringar och gatubelysningen förnyas.

Vid den norra kanten av Nedergårdsvägen byggs parallella gång- och cykelbanor, och vid den södra kanten byggs en ny gångbana. Vid den västra kanten av Sökövägen mellan Nedergårdsvägen och Sökögränden byggs en ny kombinerad gång- och cykelbana. Vid gatans östra kant byggs en ny gångbana från busshållplatsen till Nedergårdsvägen. Den nuvarande gångbanan på Sökövägen mellan Sökögränden och Sököbacken breddas och ändras till en kombinerad gång- och cykelbana. Vid den södra kanten av Sökögränden byggs en ny gångbana mellan Sökövägen och Sököstråket. På båda sidor om Daggbergsgränden byggs parkeringsfickor och vid gatans västra kant byggs en ny gångbana.

Utkasten till gatuplan presenteras på ett invånarmöte 15.5.2023 klockan 16.30–17.30 i Esbo stadsteknikcentral på adressen Teknikvägen 15 (ingång från innergården), i mötesrummet Pitkäjärvi. Först presenteras planutkastet och efter det finns det tid för kommentarer. Utkasten kan kommenteras vid invånarmötet eller per e-post fram till 21.5.2023, merja.vainikka@esbo.fi.

Läs mer om planen på projektets webbsida, www.esbo.fi, sökord ”Nedergårdsvägen” och ”Sökövägen”.

Förslaget till gatu- och parkplan, som färdigställs efter utkaststadiet, läggs fram offentligt i 19.6-4.7.2023 i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och behandlas därefter av tekniska nämnden. Framläggningen av förslagen meddelas parterna per brev.

I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!

Kontakt information

Merja Vainikka

Projektchef+358 50 5819304Teknikvägen 15, Otnäs

Stadsmiljösektorns kundtjänst

+358 9 81625100