Fiskgjusvägen

Gator och trafikAlberga

Detaljplanen Karabacka II håller på att ändras. I anslutning till detta utarbetas gatu- och byggnadsplaner för Fiskgjusvägen. Fiskgjusvägen är en cirka 450 meter lång och i planområdet 7 meter bred tomtgata med trottoar för flervåningshusområdet.

Med ändringen av detaljplanen möjliggörs en förtätning av bebyggelsen i östra delen av Karabacka som har goda trafikförbindelser. Avsikten är att möjliggöra boende till rimligt pris med beaktande av stadsbild och funktion. Vid planeringen beaktas särskilt den bergiga terrängen och höjdskillnaderna samt bekämpning av trafikbuller från gatan. I detaljplaneändringen förstoras kvarteren så att en del av det nuvarande parkområdet kan bebyggas med flervåningshus.

Trafikarrangemangen förbättras så att trafikens smidighet och säkerhet ökar. Fiskgjusvägens körbana flyttas österut, varvid avståndet till de befintliga bostadshusen ökar. Trottoaren längs västra sidan av gatan breddas till 2,5 meter. Fiskgjusvägen görs flackare så att basnivån för tillgänglighet uppfyllas.

Mellan körbanan och gångbanan byggs allmänna bilplatser för besökare. En del av de nuvarande träden och buskarna måste eventuellt avlägsnas och ersättas med nya planteringar.

Kommunaltekniken i området förbättras: ett nytt dagvattenavlopp byggs samt vattenledningen och fjärrvärmeledningen saneras.

Växelverkan om gatuplanen ordnas hösten 2022, beroende på hur detaljplaneändringen framskrider. Byggandet av gatan torde inledas 2023.

Kontakt information

Päivi Vänttinen

Projektingenjör+358468772241Teknikvägen 15, Otnäs