Övrig verksamhet i skolorna

På denna sida finns information om annan verksamhet som sker i skolorna så som Mattelandets, Kultur-och motionsstigen KULPS, Idrottsakademin Urhea, klubbverksamhet och Hobbystigen i Esbo.

Mattelandet

Mattelandet i Esbo är ett resurscentrum för undervisningen i matematik. Mer om Mattelandet kan du läsa på Mattelandets egna sidor

Idrottsakademin Urhea 

Lagstads, Mattlidens och Storängens skolor samarbetar med idrottsakademin Urhea och erbjuder en möjlighet att kombinera aktivt idrottande med skola. Anmälan till Urhea-klass sker i mars varje år. Mer om Urhea finns på sidan för anmälan till skolan under rubriken Urhea.

Kultur- och motionsstigen KULPS

KULPS erbjuder förskol- och grundskoleleverna kultur- och idrottsupplevelser mitt under skoldagen och som en del av undervisningen. KULPS består av tre stigar: kulturstigen, biblioteksstigen och motionsstigen. Det är avgiftsfritt för skolorna att använda KULPS. Hela utbudet på de tre olika stigarna finns på Kultur- och motionsstigen egen sidan och där klickar man sedan sig sedan vidare till den stig vars innehåll man vill läsa mer om.  

Klubbverksamhet

Skolorna kan utöver undervisningen ordna olika klubbar. Målet med klubbverksamhet är att erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet som en naturlig del av elevens skoldag. Verksamheten stödjer elevernas psykiska och fysiska växande och utveckling, ökar delaktighet, främjar fostringssamarbetet mellan hem och skola samt ökar elevkännedomen. Deltagande i klubbverksamhet är frivilligt. Skolan definierar sin klubbverksamhet i läsårsplanen och informerar eleverna och vårdnadshavare om den. Kontakta den egna skolan för mer information om aktuell klubbverksamhet.

Hobbystigen i Esbo

Hobbystigen i Esbo är Esbos modell för det som undervisnings- och kulturministeriet kallar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med hobbymodellen är att erbjuda grundskoleeleverna avgiftsfria hobbymöjligheter i den egna skolan eller i dess närhet efter skoldagen och att öka barnens och ungdomarnas välbefinnande. Mer om hobbystigens innehåll.