Vid informationstillfället om generalplanen 2060 fördes en livlig diskussion om Esbos nya generalplan

10.5.2023 9.32
Text generalplan 2060 och teckning av stadens siluett.

Stadsplaneringscentralen ordnade den 18 april ett distansmöte om nuläget för Esbos generalplan 2060 och beredningen av den. Under tillfället fördes en bra och mångsidig diskussion om perspektiven på generalplanearbetet. Invånarna var mest intresserade av stadens tillväxt och förtätning samt grönområden och kollektivtrafik.

Vid informationstillfället om Generalplanen som ordnades för invånarna fick deltagarna information om i vilket skede arbetet med Esbo generalplan för närvarande är. Generalplanens mål godkändes vid stadsstyrelsens möte den 13 mars. Härnäst inleds generalplanens utkastskede.

Under distansmötet hade deltagarna möjlighet att ställa frågor i chatten och generalplanens planeringschefer svarade på dem. Under mötet fick invånarna också besvara en Mentimeter-enkät om generalplanens mål. Både frågorna i chatten och svaren i Mentimeter sparades och de tas med som bakgrundsinformation i planeringen.

Generalplanens noggrannhet och förhållande till andra planer diskuterades

Generalplanen är en översiktlig plan för markanvändningen och trafiken, där man förutser stadens utveckling under de kommande decennierna. Esbo generalplan blickar mot 2060. Under mötet ville invånarna fråga hur exakta områdesreserveringar man kan göra med generalplanen och hur Esbo generalplan sammanlänkas med huvudstadsregionens övriga generalplaner.

I generalplanearbetet samarbetar man till exempel med Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt både i det gemensamma planeringsarbetet och i myndighetsförhandlingarna. Esbo generalplan 2060 beaktar de tidigare generalplanerna som utarbetats i Esbo.

Hållbar tillväxt och tryggande av stadsnaturen intresserade invånarna mest

Invånarna var till exempel intresserade av hurdan planläggning som är hållbar. Generalplanen är en omfattande plan och i den granskas hållbarheten ur många olika synvinklar. Man måste till exempel beakta ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I generalplanen vill man kombinera alla olika hållbarhetsdimensioner och fatta beslut till exempel med hjälp av olika konsekvensbedömningar.

Tryggandet av grönområdena och naturen lyftes fram i invånarnas frågor. Under mötet dryftades bland annat i vilken omfattning grönområdena tryggas och om centralparken förblir enhetlig. Med generalplanen kan man i stora drag anvisa vidsträckta grönområden och stamnät för grönområden. Med stamnät avses centrala grönområden och leder som förenar naturområden med varandra. Enskilda, mindre parker styrs i sin tur genom detaljplanering.

I generalplanens mål har man identifierat att naturen och närrekreationsområdena är viktiga för Esboborna. Centralparkens område ska utvidgas i enlighet med målen.

Kollektivtrafiken och befolkningstillväxten väckte diskussion

Några deltagare funderade på kollektivtrafikens framtid i Esbo. I generalplanen reserveras utrymme för olika kollektivtrafiklösningar och det finns skäl att anta att det även i framtiden behövs starka stomlinjer med hjälp av vilka man rör sig i Esbo. Med stomlinjer avses spår- och busstrafik med täta turintervaller och med få stopp, som transporterar massor av människor.

Invånarna var intresserade av om det finns mål för befolkningsutvecklingen eller vart den styrs. Med hjälp av generalplanen kan man förbereda sig på den växande folkmängden i Esbo och styra nytt byggande, boende, arbetsplatser och trafik till så lämpliga områden som möjligt. Befolkningstillväxten kan inte begränsas genom generalplanen. I generalplanens utkastskede funderar man på vart befolkningstillväxten styrs. Det påverkas av många faktorer, såsom vilket trafiksystem som finns tillgängligt som stöd för markanvändningen.

Under mötet lyfte man också fram behovet av att beakta den åldrande befolkningens behov i generalplanen. Befolkningens åldrande beaktas bland annat i bedömningen av de sociala konsekvenserna.

Invånarna önskar livskraftiga, trivsamma och socialt hållbara bostadsområden

Under mötet funderade man på hur den sociala differentieringen av bostadsområden kunde förhindras. Med hjälp av generalplanen är det möjligt att säkerställa bostadsområdenas strukturella funktion samt smidiga kollektivtrafikförbindelser till varje stadsdel. Med hjälp av dessa är det delvis möjligt att bekämpa social differentiering.

Invånarna frågade också hurdan självförsörjning av arbetsplatser man strävar efter i Esbo och hur man kan påverka den genom generalplanen. För närvarande är självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser koncentrerad till de östra delarna av Esbo. Så kommer det säkert att vara även i fortsättningen, men med generalplanen vill man öka näringsverksamheten och antalet arbetsplatser i alla storområden.

Invånarna funderade också på utseendet på byggnaderna i det egna bostadsområdet och under mötet ställdes frågan om generalplanen kan påverka byggnadernas utseende. Genom generalplanen kan man inte direkt påverka byggnader och byggande. I generalplanens mål har dock antecknats att den befintliga stadsstrukturen ska beaktas vid byggandet och att nytt byggande ska tillämpas på det gamla.

Vad händer härnäst i generalplanearbetet i Esbo?

Utarbetandet av generalplanen är en process med många faser, där planeringen preciseras steg för steg. Invånarna och andra delaktiga har möjlighet att delta i och påverka processens olika skeden. Härnäst inleds generalplanens utkastskede, där planerarna utarbetar planutkastet. Därefter kommer planutkastet till påseende och invånarna och andra intressenter kan framföra sina åsikter om det.

Du kan bekanta dig med generalplanearbetets skeden och möjligheterna att delta på .

Information om hur planarbetet framskrider publiceras på och . Om du vill ha information till din e-post om hur planen framskrider kan du   

Se även från informationsmötet där man berättar om generalplanearbetet och perspektiven på det. 

 

  • Generalplan 2060
  • Planläggning
  • Stadsutveckling
Hela Esbo