Generalplanering steg för steg

Med generalplaner styrs stadens utveckling på lång sikt. När man gör en generalplan eller delgeneralplan förutspår man först utvecklingen flera årtionden framåt. Med hjälp av generalplanen försöker man styra förändringen i önskad riktning. 

Vid beredningen av en generalplan preciserar man dess innehåll steg för steg. Invånare och andra intressenter kan delta och påverka i de olika skedena.  

Bild: Stadsplaneringscentralen.

Generalplaneringen skeden 

Inledning: Planläggarna samlar in utgångsdata. Stadsplaneringscentralen publicerar ett program för deltagande och bedömning. I programmet redogör man för generalplanens utgångspunkter, om hur du kan delta och påverka samt om bedömningen av generalplanens verkningar. Det uppställs mål för detaljplanen. 

Beredning: Utkastet till generalplan är offentligt framlagt minst 30 dagar. Under denna tid kan invånare och andra vars intressen berörs lämna in åsikter om utkastet. Utifrån utkastet bedöms verkningarna av generalplanen.  

Förslag: I planförslaget beaktas åsikterna, utlåtandena av myndigheter och verkningarna av generalplanen. Planförslaget är offentligt framlagt i minst 30 dagar. Under denna tid kan intressenter, det vill säga alla vars intressen berörs, lämna in anmärkningar mot förslaget.  

Godkännande: Utifrån anmärkningarna och myndigheternas utlåtanden gör planerarna ändringar i planförslaget. Därefter framskrider planen till fullmäktige, som beslutar om godkännande.  

Generalplanen godkänns av fullmäktige. Planen träder i kraft genom en kungörelse som publiceras efter beslutet. Eventuella besvär påverkar tidpunkten för kungörelsen, dvs. ikraftträdandet.

Nedan beskrivs processen mera i detalj. Vi berättar också i vilka skeden du kan delta och påverka planens innehåll.

Hela Esbo