Yleiskaavoitus vaihe vaiheelta

Yleiskaava ohjaa kaupungin kehitystä pitkällä aikavälillä. Kun yleiskaavaa tai osayleiskaavaa laaditaan, tulevaisuutta ennakoidaan useamman vuosikymmenen ajalle ja muutosta pyritään ohjaamaan toivottuun suuntaan.

Yleiskaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, jossa suunnittelu tarkentuu askel askeleelta. Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa prosessin eri vaiheissa.

Yleiskaavoituksen vaiheet lyhyesti

Aloitusvaiheessa suunnittelijat kokoavat taustatietoa kaava-alueesta. Kaupunkisuunnittelukeskus julkaisee osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa kerrotaan mm. yleiskaavan lähtökohdista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista. Kaavalle asetetaan tavoitteet.

Valmisteluvaiheessa suunnittelijat laativat kaavaluonnoksen, joka on nähtävillä vähintään 30 päivää. Asukkaat ja muut osalliset voivat jättää siitä mielipiteen. Luonnoksen pohjalta arvioidaan kaavan vaikutuksia.

Ehdotusvaiheessa suunnittelijat laativat kaavaehdotuksen, jossa he ottavat huomioon osallisten mielipiteet, viranomaislausunnot ja vaikutusten arvioinnin. Kaavaehdotus on nähtävillä vähintään 30 päivää, jolloin osalliset voivat jättää siitä muistutuksen.

Hyväksymisvaiheessa suunnittelijat tekevät kaavaehdotukseen tarkistukset muistutusten ja viranomaislausuntojen pohjalta. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Yleiskaava tulee voimaan valtuuston päätöksellä, jos siitä ei tehdä valituksia, tai oikeuskäsittelyiden jälkeen, jos valitukset hylätään.

Kaavatyötä koordinoi kaupunkisuunnittelukeskus, jossa siitä vastaa moniammatillinen suunnitteluryhmä. Kaupunkisuunnittelukeskus neuvottelee prosessin aikana viranomaisten ja naapurikaupunkien kanssa useamman kerran. Yleiskaavan valmisteluun osallistuvia viranomaisia ovat esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Väylä, pelastuslaitos, puolustusvoimat ja sähköverkkoyhtiöt.

Alla tarkemmat kuvaukset vaiheista ja osallistumisesta kaavaprosessin aikana.  

Koko Espoo